اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : فوریت های داخلی پیشرفته ( 2 )
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.7 تعداد جلسه 6
تعداد ساعات : 12
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی و بحث گروهی تدریس خواهد شد. استاد محور و دانشجو محور 1- حضور فعال در بحث های کلاسی 2- شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با انواع سطوح هوشیاری و فشار داخل جمجمه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پاتوفیزیولوژی، علل، علائم، تشخیص، عوارض و تدابیر درمانی بیمار با کاهش سطح هوشیاری را شرح دهد
2 انواع سطوح هشیاری را بر اساس مقیاس GCS,FOUR, AVPU و بررسی کیفی بیان نماید.
3 3. پاتوفیزیولوژی، علل، علائم، راه های تشخیصی، عوارض و تدابیر درمانی در بیمار با افزایش فشار داخل جمجمه ای را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با تشنج، سردرد، سرگیجه و سنکوپ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پاتوفیزیولوژی، طبقه بندی، علل، علائم و مراقبت های اورژانسی و درمانی بیماران مبتلا به تشنج را بیان نماید.
2 پاتوفیزیولوژی، علائم، یافته های تشخیصی، پیشگیری، تدابیر درمانی و اورژانسی بیماران مبتلا به صرع را بیان نماید.
3 انواع سردرد و روش های برخورد با بیمار مبتلا به سردرد را بیان نماید.
4 4. پاتوفیزیولوژی، علل و مراقبت های مربوط به سرگیجه و سنکوپ را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با واکنش های آلرژیک و آنافیلاکسیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پاتوفیزیولوژی آلرژی و آنافیلاکسی را شرح دهد.
2 طرق شایع ورود مواد آلرژی زا به بدن را شرح دهد.
3 تظاهرات جسمانی در آلرژی و آنافیلاکسی را شرح دهد.
4 4. مداخلات دارویی و درمانی و اقدامات اورژانسی در واکنش های آلرژی و آنافیلاکسی را شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: شناخت سموم و آشنایی با مسمومیت های دارویی و نحوه برخورد با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1.وسایل حفاظت شخصی مناسب و مسائل مربوط به آگاهی از ایمنی صحنه را بشناسد.
2 پاتوفیزیولوژی، یافته های بالینی،نیاز به مداخله سریع و انتقال بیمار و درمان موارد اورژانسی مسمومیت را شرح دهد.
3 تفاوت بین پاتوفیزیولوژی، یافته های ارزیابی، درمان مسمومیت ناشی از خوردن(بوتولیسم، مسمومیت غذایی باکتریال) را بیان نماید.
4 تفاوت بین پاتوفیزیولوژی، یافته های ارزیابی، درمان مسمومیت ناشی از تنفس (استنشاق سیانید، مونواکسید کربن) را بیان نماید
5 تفاوت بین پاتوفیزیولوژی، یافته های ارزیابی، درمان مسمومیت ناشی از جذب پوستی(سم گیاهان، اسید و باز) را بیان نماید
6 تفاوت بین پاتوفیزیولوژی، یافته های ارزیابی، درمان مسمومیت ناشی از تزریق و مصرف بیش از حد مواد مخدر را بیان نماید.
7 تفاوت بین پاتوفیزیولوژی، یافته های ارزیابی، درمان مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد داروهای رایج را بیان نماید
8 تفاوت شایعترین مواد مورد مصرف از جمله الکل و ارزیابی و درمان آن ها را توضیح دهد.
9 عوامل یا ارگانیسم های شایع مسمومیت ، داروشناسی، یافته های ارزیابی و درمان بیماران دچار گازگرفتگی و گزیدگی را شرح دهد.
10
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با CVA ، انواع ، ارزیابی و درمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پاتوفیزیولوژی، علل، تظاهرات بالینی، تشخیص و مراقبت های درمانی و اورژانسی در بیمار مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک را شرح دهد.
2 2. پاتوفیزیولوژی، علل، تظاهرات بالینی، تشخیص و مراقبت های درمانی و اورژانسی در بیمار مبتلا به سکته مغزی هموراژیک را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با انواع اختلالات ستون فقرات، کمردرد و انواع آن و ریتم های تنفسی مرتبط با اختلالات عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع و الگوهای ریتم های تنفسی مرتبط با اختلالات عصبی را شرح دهد.
2 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، یافته های تشخیصی، تدابیر درمانی و پزشکی و جراحی در بیماری دژنراتیودیسک را بیان نماید.
3 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، یافته های تشخیصی، عوارض، تدابیر درمانی، پزشکی و جراحی در بیماری فتق دیسک بین مهره ای گردنی را بیان نماید.
4 4. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، یافته های تشخیصی، عوارض، تدابیر درمانی، پزشکی و جراحی در بیماری فتق دیسک بین مهره ای کمری را بیان نماید.


رفرنس ها :
داخلی جراحی برونر و سودارث، آخرین چاپ AACN مراقبت های ویژه تلان اصول طب داخلی هاریسون، آخرین چاپ میستوویچ جوزف، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه، آخرین چاپ بلدسو برایان، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی، آخرین چاپ