اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اورژانس های محیطی
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه ۴ جلسه ت
تعداد ساعات : 9
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، Osce
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
امتحان عملی:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
واحد تئوری این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شد. و واحد عملی در مرکز مهارت ها و با مشاهده فیلم و کلر با مولاژ برگزار می گردد.دانشجو محور(پرسش و پاسخ و آموزش مهارت بالینی) 1.حضور فعال (مشارکت در تحلیل سناریو) 2.امتحان پایان ترم عملی 3.امتحان پایان ترم تئوری
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کلاس درس


رفرنس ها :
کتاب جامع اورژانس ها، دکتر سیدعلی مجیدی، دکتر معصومه اصغرنیا، ۱۳۹۵ مجموعه ترجمه و تلخیص آسیب های محیطی تینتینالی ۲۰۱۶، ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی میستوویچ جوزف، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه، آخرین چاپ بلدسو برایان، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی، آخرین چاپ