اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه باقری آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماریهای سیستمیک 2
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 8
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت مطرح کردن یک کیس میتلا به بیماری سیستمیک در هر جلسه و مباحثه گروهیاستاد محور و دانشجو محور شرکت در کوییز حضور به موقع و مرتب در کلاس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اهمیت و علل ابتلا به سرطان و عوارض ناشی از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو در نهایت باید سرطانهای شایع و ریسک فاکتورهای آنهاخصوصا در حفره دهان را بیان کند
2 دانشجو باید بتواند پروسه ایجاد سرطان را به طور خلاصه توضیح دهد
3 دانشجو باید انواع شایعتر تظاهرات سرطان در ناحیه صورت و دهان رانام برده و آنها ر ا توضیح دهد
4 بتواند درمانهای رایج سرطان حفره دهان را شرح دهد
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: بیماریهای درگیر کننده سیستم ایمنی و تظاهرات آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید انواع سیستم ایمنی بدن و عوامل موثر در هر کدام را مختصرا توضیح دهد
2 دانشجو باید بتواند علت شناسی /بیماری زایی و تظاهرات بیماری لوپوس را بیان کند
3 دانشجو باید بتواند علت شناسی /بیماری زایی و تظاهرات بیماری مالتیپل اسکلروز را بیان کند
4 دانشجو باید بتواند علت شناسی /بیماری زایی و تظاهرات بیماری لوپوس را بیان کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نحوه شناسایی بیماری های کلیوی و مشکلات مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1 بیماری کلیوی را تعریف کند
2 اتیولوزی و پاتوزنز بیماری های کلیوی را شرح دهد
3 علائم و نشانه های بیماری های کلیوی را شرح دهد
4 4 مشکلات و ملاحظات دندانپزشکی مربوط به بیماران کلیوی را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: شنایی دانشجویان با پیوند اعضا و مشکلات مرتبط با اقدامات دندانپزشکی در این بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1 انواع پیوند عضو را نام ببرد
2 انواع داروهای پیوند عضو و عوارض آن را شرح دهید
3 3 انواع رد پیوند و علائم آن ها را شرح دهد
4 ظاهرات دهانی و ملاحظات دندانپزشکی در بیمار پیوند شده راذکر نماید


رفرنس ها :
dental management of medically compromised patient fallaca2013 oral medicine 2015 burket