اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : فیزیوپاتولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 32
تعداد ساعات : 64
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، چند گزینه ای، تشریحی نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، چند گزینه ای، تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس انجام پیش مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای عروق کرونر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری‌های شریان کرونری را توضیح دهد.
2 بیماری انفارکتوس میوکارد را شرح دهد.
3 مراقبت و درمان بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد.
4 بیماری آنژین صدری را توضیح دهد.
5 مراقبت و درمان در آنژین صدری را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات ریتم و هدایت قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریتم سینوسی طبیعی را توضیح دهد.
2 آریتمی‌های دهلیزی را توضیح دهد.
3 بلوک‌های گره AV را مقایسه کند.
4 آریتمی‌های بطنی را شرح دهد.
5 آسیستول قلبی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نارسایی قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نارسایی قلبی را توضیح دهد.
2 علل نارسایی قلب را نام ببرد.
3 علائم نارسایی قلب را لیست نماید.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به نارسایی قلب را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تب روماتیسمی و اختلالات دریچه‌ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تب رماتیسم قلبی را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در تب رماتیسم را شرح دهد.
3 انواع اختلالات دریچه قلبی را مقایسه نماید.
4 مراقبت و درمان در انواع اختلالات دریچه قلب را لیست نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با افزایش فشار خون سیستمیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 افزایش فشارخون را تعریف کند.
2 انواع فشارخون را مقایسه کند.
3 علل انواع فشارخون را لیست نماید.
4 درمان و مراقبت مربوط به افزایش فشارخون اولیه و ثانویه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ترومبوز وریدی عمقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل ترمبوز ورید عمقی رالیست نماید.
2 علائم ترمبوز ورید عمقی را نام ببرد.
3 عوارض ترمبوز ورید عمقی را شرح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به ترومبوز ورید عمقی را لیست نماید.
5 علامت هومان را توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بیماری برگر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری برگر را تعریف نماید.
2 ریسک فاکتورهای بیماری برگر را لیست نماید.
3 علائم بیماری برگر را نام ببرد.
4 عوارض بیماری برگر را نام ببرد.
5 مراقبت و درمان در بیماری برگر را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با نارسایی کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نارسایی حاد کلیه را تعریف کند.
2 علل نارسایی حاد کلیه را نام ببرد.
3 علائم نارسایی حاد کلیه را لیست نماید.
4 مراقبت و درمان در نارسایی حاد کلیه را شرح دهد.
5 نارسایی مزمن کلیه را تعریف نماید.
6 ریسک فاکتورهای نارسایی مزمن کلیه را لیست نماید.
7 مراقبت های بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه را توضیح دهد.
8 درمان‌های جایگزین کلیوی را شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تومورها و سنگ‌های کلیوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تومورهای کلیوی را مقایسه نماید.
2 انواع سنگ‌های کلیه را مقایسه نماید.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبنلا به سنگ کلیه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با بیماری آسم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سه ماهیت اصلی بیماری آسم را شرح دهد.
2 علائم اصلی بیماری آسم را نام ببرد.
3 محرک‌های بیماری آسم را لیست نماید.
4 تست متوکولین را توضیح دهد.
5 انواع آسم را توضیح دهد.
6 تست های عملکرد ریه به منظور تشخیص آسم را شرح دهد.
7 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به آسم را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی را نام ببرد.
2 ریسک فاکتورهای بیماریهای انسداد مزمن ریه را لیست نماید.
3 بیماری آمفیزم را توضیح دهد.
4 انواع آمفیزم را شرح دهد.
5 بیماری برونشت و برونشیولیت را مقایسه نماید.
6 نحوه تشخیص بیماری های انسداد مزمن ریه را شرح دهد.
7 مراقبت و درمان در بیماری های انسداد مزمن ریه را توضیح دهد.
8 عوارض بیماری های انسداد مزمن ریه را شرح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با عفونت‌های شایع تنفسی (پنمونی، سل و ...)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری پنومونی را تعریف کند.
2 انواع پنومونی را شرح دهد.
3 ریسک فاکتورهای مرتبط با انواع پنومونی را نام ببرد.
4 مراقبت و درمان انواع پنومونی را توضیح دهد.
5 بیماری سل را تعریف کند.
6 سل ریوی را با سایر انواع سل مقایسه نماید.
7 بیماری سل را با عفونت سل مقایسه نماید.
8 علائم بیماری سلا را لیست نماید.
9 تست توبرکولین را توضیح دهد.
10 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به سل را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با افزایش فشار داخل جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فشار خون داخل جمجمه را تعریف کند.
2 نظریه مونوروکلی را توضیح دهد.
3 علل افزایش فشار داخل جمجمه را لیست نماید.
4 علائم افزایش فشار داخل جمجمه را نام ببرد.
5 تریاد کوشینگ را توضیح دهد.
6 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به افزایش فشارخون داخل جمجمه را توضیح دهد.
7 نحوه اندازه‌گیری فشارداخل جمجمه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات عروقی مغز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حمله ایسکمیک گذرا را با حوادث عروق مغزی مقایسه نماید.
2 انواع حوادث عروق مغزی را شرح دهد.
3 علائم حوادث عروق مغزی را لیست نماید.
4 مراقبت و درمان بیمار مبتلا به حوادث عروق مغزی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با ضربه‌های جمجمه و خونریزی‌های مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ضربه های جمجمه را مقایسه نماید.
2 مراقبت مربوط به انواع ضربه‌های جمجمه را توضیح دهد.
3 انواع خونریزی جمجمه را نام ببرد.
4 تشخیص انواع خونریزی جمجمه را با استفاده از سی تی اسکن شرح دهد.
5 علائم مربوط به انواع خونریزی داخل جمجمه را توضیح دهد.
6 اقدامات درمانی مربوط به انواع خونریزی دخل جمجمه را لیست نماید.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با تومورهای مغزی و انواع صرع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تومورهای مغزی را مقایسه نماید.
2 صرع را تعریف نماید.
3 انواع صرع را لیست نماید.
4 علل صرع را توضیح دهد.
5 اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به انواع صرع را لیست نماید.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با آسیب‌های نخاعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریسک فاکتورهای آسیبهای نخاعی را لیست نماید.
2 انواع مکانیسم های آسیب مربوط به آسیبهای نخاعی را نام ببرد.
3 انواع آسیب نخاعی را لیست نماید.
4 سطح عصبی را تعریف کند.
5 آسیب های ناقص و آسیب کامل نخاعی را مقایسه کند.
6 عوارض آسیب‌های نخاعی را لیست نماید.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های صفحه محرکه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری میاستنی گراویس را تعریف کند.
2 علائم بیماری میاستنی گراویس را نام ببرد.
3 روش‌های تشخیصی بیماری میاستنی گراویس را شرح دهد.
4 عوارض بیماری میاستنی گراویس را توضیح دهد.
5 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به بیماری میاستنی گراویس را توضیح دهد.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با بیماری مالتیپل اسکلروزیس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری مالتیپل اسکلروزیس را توضیح دهد.
2 ریسک فاکتورهای بیماری مالتیپل اسکلروزیس را لیست نماید.
3 علائم بیماری مالتیپل اسکلروزیس را نام ببرد.
4 تست های تشخیصی بیماری مالتیپل اسکلروزیس را توضیح دهد.
5 اقدامات مراقبتی و درمانی در بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس را توضیح دهد.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های غده تیروئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری هایپرتیروئیدی را تعریف نماید.
2 علائم هایپرتیروئیدی را لیست نماید.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به هایپرتیروئیدی را لیست نماید.
4 بیماری هایپوتیروئیدی را تعریف نماید.
5 نحوه تشخیص هایپوتیروئیدی را از هایپرتیروئیدی توضیح دهد.
6 علائم هایپوتیروئیدی را نام ببرد.
7 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا ه هایپوتیروئیدی را لیست نماید.
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با بیماری دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دیابت را تعریف کند.
2 علل انواع دیابت را نام ببرد.
3 ریسک فاکتورهای دیابت را لیست نماید.
4 علائم دیابت را نام ببرد.
5 اقدامات لازم جهت کنترل دیابت را شرح دهد.
6 عوارض حاد دیابت را شرح دهد.
7 مراقبت و درمان در انواع عوارض حاد را توضیح دهد.
8 عوارض مزمن دیابت را نام ببرد.
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: آشنایی با شکستگی‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکستگی را تعریف کند.
2 انواع شکستگی را لیست نماید.
3 انواع جااندازی را توضیح دهد.
4 انواع فیکسیشن را لیست نماید.
5 مراحل ترمیم شکستگی را توضیح دهد.
6 عوارض شکستگی را لیست نماید.
7 عوامل موثر بر ترمیم شکستگی را نام ببرد.
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: آشنایی با عفونت‌های گوش و حلق و بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع عفونت های گوش را مقایسه نماید.
2 علائم انواع عفونت‌های گوش را نام ببرد.
3 مراقبت و درمان در انواع عفونتهای گوش را لیست نماید.
4 تانسیلیت را توضیح دهد.
5 فارنژیت را با لارنژیت مقایسه نماید.
6 انواع آلرژی راه هوایی فوقانی را توضیح دهد.
7 علل انسداد راه هوایی فوقانی نام ببرد.
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری کاتاراکت را تعریف نماید.
2 درمان بیماری کاتاراکت را نام ببرد.
3 انواع گلوکوم را مقایسه نماید.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به گلوکوم را توضضیح دهد.
شماره جلسه: 25
اهداف کلی: آشنایی با تب، کنترل دمای بدن و مکانیسم دفاعی بدن در عفونت‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تب را توضیح دهد.
2 نحوه کنترل دمای بدن را شرح دهد.
3 عوارض تب را لیست نماید.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به تب را لیست نماید.
5 مکانیسم دفاعی بدن در عفونت‌ها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 26
اهداف کلی: آشنایی با شوک عفونی و بیماری‌های شایع عفونی در بخش ICU
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شوک عفونی را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در شوک عفونی را توضیح دهد.
3 بیماری‌های شایع عفونی در بخش ICU را لیست نماید.
شماره جلسه: 27
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های شایع سیستم خونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری آنمی را تعریف نماید.
2 انواع آنمی را لیست نماید.
3 علل انواع آنمی را شرح دهد.
4 علائم آنمی را نام ببرد.
5 مراقبت و درمان در انواع آنمی را لیست نماید.
شماره جلسه: 28
اهداف کلی: آشنایی با هموستاز و خونریزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هموستاز را شرح دهد.
2 انواع خونریزی را توضیح دهد.
3 بیماری‌های خونریزی‌دهنده را لیست نماید.
4 مراقبت در بیماران مبتلا به خونریزی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 29
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات ناشی از تغذیه و تغذیه کامل وریدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات ناشی از تغذیه را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در اختلالات ناشی از تغذیه را شرح دهد.
3 تغذیه کامل وریدی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 30
اهداف کلی: آشنایی با نرمی استخوان و استئوپروز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نرمی استخوان را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در نرمی استخوان را شرح دهد.
3 استئوپروز را شرح دهد.
4 مراقبت و درمان در استئوپروز را توضیح دهد.
شماره جلسه: 31
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس‌های جراحی چشم و عوارض بیماری‌هی عمومی بر روی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوارض بیماری‌های عمومی بر روی چشم را توضیح دهد.
2 اورژانس‌های جراحی چشم را لیست نماید.
3 مراقبت و درمان در اورژانس‌های جراحی چشم را توضیح دهد.
شماره جلسه: 32
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های غده فوق کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری کوشینگ را شرح دهد.
2 بیماری هایپرآلدوسترونیسم را توضیح دهد.
3 بیماری آدیسون را شرح دهد.
4 بحران آدیسونی را توضیح دهد.
5 بیماری فئوکروموسیتوم را شرح دهد.


رفرنس ها :
 Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 12th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2010.  Hines RL, Marshal KE. Steeling’s anesthesia and co-existing disease. 6th ed. Saunders 2012.  حسینی امیری میثم، درسنامه فیزیوپاتولوژی 1395، دانشگاه علوم پزشکی قم