اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماریهای سیستمیک 2
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 8
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت مباحثه گروهیاستاد محور و دانشجو محور - ورود و خروج به موقع - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - حضور فعال درکلاس ارائه کیس - شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نحوه شناسایی بیماری کلیوی و مشکلات مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند نارسایی کلیوی را تعریف کند
2 دانشجو بتواند اتیولوژی و پاتوزنز بیماری کلیوی را شرح دهد
3 دانشجو بتواند علائم و نشانه های بیماری کلیوی را بیان کند
4 دانشجو بتواند مشکلات و ملاحظات دندانپزشکی مربوط به بیماران کلیوی را شرح دهد
5 دانشجو بتواند داروهایی که برای نارسایی کلیوی منع مصرف دارد را نام ببرد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان بابیماری های عصبی و عضلانی و مشکلات مرتبط با اقدامات دندانپزشکی در این بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری های عصبی و عضلانی شایع را نام ببرد.
2 اتیولوژی و شایعترین علائم بیماری های عصبی و عضلانی را شرح دهد
3 تظاهرات دهانی هر یک از بیماری های عصبی و عضلانی را لیست کند.
4 مشکلات و ملاحظات دندانپزشکی مربوط به بیماری های عصبی و عضلانی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با پیوند اعضا و مشکلات مرتبط با اقدامات دندانپزشکی در این بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پیوند عضو را نام ببرد.
2 انواع داروهای پیوند عضو و عوارض آن را شرح دهد.
3 انواع رد پیوند و علائم آن ها را ذکر نماید.
4 تظاهرات دهانی و ملاحظات دندانپزشکی در بیمار پیوند شده رالیست کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اهمیت و علل ابتلا به سرطان و عوارض ناشی از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید از سرطانهای شایع و ریسک فاکتورهای آنهادر حفره دهان آگاه باشد
2 دانشجو باید بتواند پروسه ایجاد سرطان را به طور خلاصه توضیح دهد
3 دانشجو باید انواع شایعتر تظاهرات سرطان در ناحیه صورت و دهان را بشناسد و آنها ر ا تشخیص دهد
4 دانشجو باید عوارض ناشی از درمان سرطان را نام ببرد


رفرنس ها :
dental management of medically compromised patient fallace 2013 oral medicine 2015 burket