اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : افسانه مافی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 14
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آناتومی عملی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 8.5
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
شرکت فعال در پرسش و پاسخ کلاسی و کوئیز:10درصد
انجام تکالیف (طراحی با خمیر):15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی طراحی کار با خمیر کار با مولاژ تمرین روی جسداستاد محور و دانشجو محور شرکت فعال در آزمایشگاه آمادگی کامل برای ساخت و طراحی یک قسمت آناتومی پاسخ به سوالات مطرح شده در آزمایشگاه یادگیری مطالب روی مولاژ و جسد
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتاب
مولاژ
خمیر،مولاژ ،جسد، اسکلت طبیعی
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با سیستم اسکلتی بدن انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی کلی استخوان های بدن را برروی مولاژ نشان دهد
2 تقسیم بندی استخوان های محوری بدن را برروی مولاژ نشان دهد
3 تقسیم بندی استخوان های ضمیمه ای بدن را برروی مولاژ نشان دهد
4 استخوان های کاسه سر را بر روی مولاژ نشان داده و شرح دهد.
5 استخوان های صورت را بر روی مولاژ نشان داده و شرح دهد.
6 مشخصات کلی ستون مهره ها و انحناهای آن و دسته بندی مهره ها را بر روی مولاژ شرح دهد.
7 استخوان های تشکیل دهنده قفسه سینه را بر روی مولاژ نشان داده و شرح دهد.
8 استخوانهای اندام فوقانی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
9 استخوانهای اندام تحتانی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
10
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه عضلانی بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات حالت دهنده صورت را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
2 عضلات جونده را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 عضلات گردن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 عضلات پشت را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 عضلات قفسه سینه را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
6 عضلات شکم را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 عضلات لگن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
8 عضلات اندام فوقانی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
9 عضلات اندام تحتانی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
10
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف دستگاه تنفس را بر روی مولاژ نشان دهد.
2 حفره بینی و ساختار های موجود در آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 سینوس های پارانازال را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 قسمت های مختلف حلق و ساختارهای موجود در آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 حنجره و غضروف ها و پرده ها و عضلات حنجره را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
6 ساختمان درونی حنجره و تارهای صوتی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 نای و برونکوس اصلی و موقعیت آناتومیک آن ها را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
8 ریه و شیار ها و لوب ها و ناف ریه و عناصر عبوری را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
9 حنجره، نای و برونکوس های اصلی و ریه را باکمک خمیر طراحی کند.
10
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 میان سینه و تقسیمات آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
2 قلب و موقعیت آناتومیک آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 پریکارد و لایه های آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 سطوح و جداره های قلب را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 حفرات دهلیز و بطن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
6 محل و ساختار دریچه های دو لتی و سه لتی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 محل و ساختار دریچه های سینی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
8 قلب و حفرات آن را باکمک خمیر طراحی کند.
9 شاخه های شریان آئورت را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد
10 شریان های سر و گردن و مغز رابر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
11 شریان های قفسه سینه و شکم و لگن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
12 شریان های اندام فوقانی و تحتانی رابر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
13 شریان آئورت و شاخه های آن را باکمک خمیر طراحی کند.
14 سیستم وریدی بدن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
15 مسیر مجرای توراسیک و مجرای لنفاوی راست را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
16 عقده های لنفاوی، تیموس و طحال رابر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
17
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با سیستم گوارشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف دستگاه گوارش را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
2 حفره دهان و اجزای آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 بخش های مختلف لوله گوارش را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 غدد ضمیمه لوله گوارش را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 حفره شکم و تقسیمات آن رابر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
6 صفاق را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 موقعیت هر یک از اعضاء شکم را نسبت به صفاق بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
8 لوله گوارش و غدد ضمیمه آن را با کمک خمیر طراحی کند.
9
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با سیستم ا اروژنیتال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای دستگاه تناسلی مرد و زن رابر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
2 بیضه ها و غلاف های آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 مجاری تناسلی مرد را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 ساختمان تخمدان و موقعیت آناتومیک آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
6 لوله های رحمی و بخش های مختلف آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 رحم و بخش های تشکیل دهنده آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
8 واژن و دستگاه تناسلی خارجی زن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
9 ساختمان پستان و موقعیت آناتومیک آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
10 دستگاه تناسلی داخلی مرد و زن را باکمک خمیر طراحی کند.
11 موقعیت آناتومیک، ابعاد و ساختمان کلیه ها را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
12 حالب ها، مثانه و پیشابراه مرد و زن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
13 قسمت های مختلف سیستم ادراری را باکمک خمیر طراحی کند.
14
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سیستم عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی سیستم عصبی مرکزی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
2 مغز خلفی، میانی و قدامی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 اعصاب خارج شده از ساقه مغز را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 نواحی مختلف کورتکس مفز را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 نواحی مختلف کورتکس مفز را باکمک خمیر طراحی کند.
6 اعصاب 12 گانه مغز را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 شبکه های عصبی گردنی، بازوئی، کمری و ساکرال را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
8 نحوه خروج اعصاب نخاعی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
9 سیستم عصبی اتونوم را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
10 اعصاب 12 گانه مغز را باکمک خمیر طراحی کند.
11
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با سیستم بینایی و شنوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان چشم و لایه های مختلف چشم را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
2 ساختمان دستگاه اشکی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
3 ساختمان پلک را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
4 قسمت های مختلف گوش خارجی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
5 قسمت های مختلف گوش میانی و استخوانچه های آن را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
6 قسمت های مختلف گوش داخلی را بر روی مولاژ نشان داده و توضیح دهد.
7 چشم و گوش را باکمک خمیر طراحی کند.
8


رفرنس ها :
آناتومی گری برای دانشجویان آخرین چاپ آناتومی بالینی اسنل آخرین چاپ اطلس آناتومی زوبوتا اطلس آناتومی گرنت اطلس آناتومی نتر