اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های دهان و تشخیص عملی1
نوع درس: عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 80
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce، تشریحی نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان ورود به بخش:10درصد
حضور فعال:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- سخنرانی - توضیح بر روی وایت بورد - ROLE MODELING _آموزش بر بالین بیماراستاد محور و دانشجو محور حضور منظم در بخش معاینه بیماران ارائه مورد شرکت در امتحان ورود به بخش و امتحان خروج از بخش
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
بیمار و تجهیزات بخش
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول کنترل عفونت واخلاق و رفتار حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یونیت معاینه را برای پذیرش بیمار آماده کند.
2 پس از استفاده از وسایل معاینه به روش صحیح آنها را شستشو نماید
3 روش درست استفاده از مواد ضد عفونی کننده یونیت را رعایت نمایدد.
4 با بیمار به درستی صحبت کند
5 اصول پوشش حرفه ای را رعایت کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تاریخچه گیری از بیمار سیستمیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ادب و احترام لازم برای کسب تاریخچه سیستمیک را رعایت کند
2 کلیه سوالات مربوط به تاریخچه سیستمیک را به دقت ارزیابی کند
3 تاریخچه دارویی بیمار را به درستبی ارزیابی کند
4 قوانین انضباطی ذکر شده در آیین نامه بخش را انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تشکیل پرونده و معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف پرونده را به درستی تکمیل کند.
2 شکایت اصلی بیمار را به درستی ثبت کند
3 مراحل معاینه را بر روی همکلاسی خود انجام دهد.
4 شاخص های نرمال دهان را در همکلاسی خود نشان دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اصول تاریخچه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
2 تاریخچه شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
3 تاریخچه پزشکی بیمار را ثبت کند.
4 تاریخچه دندانپزشکی بیمار را ثبت کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تکمیل پرونده بیماران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از پرسشنامه مختصر و پرسشنامه جامع در جای مناسب استفاده کند.
2 سوالات را با شیوه صحیح از بیمار بپرسد.
3 قادر به تبدیل گفته های بیمار به اطلاعات صحیح پزشکی باشد.
4 به بخش های مختلف پرسشنامه تسلط یابد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با علایم حیاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند اهمیت علائم حیاتی را بیان کند
2 قادر به اندازه گیری و ثبت علائم حیاتی باشد.
3 محدوده نرمال علائم حیاتی را از محدوده غیر نرمال بر اساس شرایط بیمار تمییز دهد..
4 در صورت شناسایی مشکل، توانایی ارجاع صحیح به متخصص مربوطه را داشته باشد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با معاینه بالینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع معاینه را انجام دهد.
2
3 روش های هفت گانه معاینه تسلط داشته باشد.
4 قادر به ثبت اطلاعات از طریق مشاهده، لمس ، سمع و دق باشد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تجویز گرافی تشخیصی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد لازم برای تجویز گرافی را تشخیص دهد
2 قادر به تصمیم گری بین تجویز پانورامیک و full mouth periapical باشد
3 قادر به تصمیم گری بین تجویز بایت وینگ و periapical باشد
4 قادر به تجویز گرافی های تکمیلی باشد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با معاینات داخل دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لند مارک های آناتومیک داخل دهانی را در بیماران نشان دهد.
2 قسمت های مختلف بافت نرم را معاینه کند.
3 دندان ها را معاینه کند.
4 موارد غیر نرمال در حفره دهان را نشان دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با معاینه عضلات جونده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه عضله تمپورالیس را انجام دهد.
2 معاینه عضله ماستر را انجام دهد.
3 معاینه عضله پتریگویید داخلی را انجام دهد.
4 معاینه عضله پتریگویید خارجی را انجام دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با معاینه غدد لنفاوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه غدد لنفاوی سر و گردن راانجام دهد.
2 تغییرات غدد لنفاوی در پروسه های التهابی را تشخیص دهد.
3 تغییرات غدد لنفاوی در پروسه های تومورال را تشخیص دهد.
4 تغییرات غدد لنفاوی در پروسه های متاستاتیک را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با معاینه غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 غده پاروتید را با تکنیک صحیح معاینه کند
2 معاینه غده تحت فکی راانجام دهد.
3 معاینه غده زیر زبانی را به درستی انجام دهد.
4 بتواند تست milking را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با معاینه مفصل گیجگاهی فکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی مفصل فکی را به دقت معایته کند.
2 محدوده حرکت کندیل را معاینه کند.
3 وجود تندرنس ، صداهای مفصلی و محدودیت در باز شدن دهان را تشخیص دهد.
4 در صورت شناسایی مشکل، بتواند به متخصص مربوطه ارجاع دهد.
5 راهکارهای مناسب برای عدم پیشرفت وضعیت بیمار را به او ارائه دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با معاینه سینوس های پارا نازال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سینوس های پارا نازال را روی بیمار به درستی معاینه کند
2 توانایی تشخیص سینوزیت را بر اساس معاینات بالینی داشته باشد
3 توانایی افتراق درد ناشی از دندان و سینوزیت را داشته باشد
4 توانایی تشخیص سینوزیت را بر اساس گرافی پانورامیک داشته باشد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با معاینه اعصاب مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عملکرد اعصاب مغزی را معاینه کند.
2 علایم غیر نرمال در معاینه اعصاب مغزی را تشخیص دهد.
3 بیماری های مرتبط با اختلالات اعصاب مغزی را نام ببرد.
4 در صورت شناسایی مشکل، بتواند داروی مناسب تجویز کند
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با آفت و هرپس و ضایعات التهابی حفره دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مختلف آفت را از هم تمایز دهد.
2 علائم و نشانه های ضایعات آفتی را تشخیص دهد.
3 علائم و نشانه های ضایعات هرپسی را تشخیص دهد.
4 شایعترین ضایعات التهابی را تشخیص دهد.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 اصول تاریخچه گیری دکتر طاهری