اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمدرضا صعصعی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: طب اورژانس
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب اورژانس سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی اورژانس
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال و نحوه ی ارائه در گزارش صبحگاهی، کنفرانس:20درصد
حضور فعال در بخش و اورژانس و کشیک:40درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکر:20درصد
امتحان پایان ترم:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی و غیره).چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینیاستاد محور و دانشجو محور امتحان پایان ترم صبحگاهی، کنفرانس حضور فعال در بخش و اورژانس و کشیک رعایت قوانین آموزشی مرکر
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار نما
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش شرح حال گیری ،معاینه فیزیکی و آموزش بالینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی برخورد صحیح با بیمار و همراه را اجرا نماید.
2 شرح حال گیری را به طور صحیح و کامل انجام دهد.
3 معاینه فیزیکی دقیق را به طور کامل انجام دهد.
4 علت بیماری را تشخیص دهد.
5 نحوه ارزیابی در مراجعه بعدی را اجرا نماید.
6 نحوه کامل و صحیح ثبت پرونده بیمار را انجام دهد.
7 تشخیص افتراقی بیماری را گزارش دهد.
8 نحوه Approch به تشخیص دقیق را اجرا نماید.
9 نحوه برخورد با بیمار بدحال را اجرا نماید
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیماران ترومایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه برخورد با بیماران مولتی تروما را اجرا نماید.
2 نحوه برطرف کردن علل بحرانی در بیمار مولتی تروما را اجرا نماید.
3 موارد نیاز به اقدامات تصویربرداری را اجرا نماید.
4 نحوه تشخیص و درمان سایر سردردهای شایع را گزارش و اجرا نماید.
5 نحوه ی صحیح س.ونوگرافی بیمار ترومایی را اجرا نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با فرد کمایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیمار کمایی نورولوژیک از غیر نورولوژیک را تشخیص دهد.
2 استفاده از پاراکلینیک مناسب و تفسیر آنها را گزارش نماید(MRI,EMG-NCV,...)
3 نحوه Approch گام به گام بیمار کمایی را تشخیص و اجرا نماید.
4 درمان بیمار کمایی را انجام دهد.
5 خدمات جانبی و پرستاری و نگهدارنده بیمار کمایی را اجرا نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با CPR
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی صحیح ماساژ قلبی را اجرا نماید.
2 نحوه ی صحیحبرقراری راه هوای را اجرا نماید.
3 نحوه ی صحیح استفاده از داروها و تزریق به موقع آنها را اجرا نماید.
4 نحوه ی صحیح استفاده از دستگاه شوک و زمان انجام آن را انجام دهد.د تشنج را به کارآموزان آموزش دهد.


رفرنس ها :
روزن تینتینالی هجز