اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : اصول و روش‌های اداره درد
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:45درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس انجام پیش مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه تکالیف بصورت منظم
کتاب
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با سرویس کنترل درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درمانگاه چند تخصصی را توضیح دهند.
2 معیارهای پذیرش بیمار در برنامه مدیریت درد را نام ببرد.
3 وظایف کارکنان سرویس کنترل درد را شرح دهد.
4 وسایل سرویس کنترل درد را نام ببرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: شناخت کلیات در رابطه با درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت بررسی و اداره درد را توضیح دهند.
2 انواع درد را شرح دهند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد حاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات مضر درد را بیان کنند.
2 سرویس کنترل درد حاد را توضیح دهند.
3 عوامل موثر بر پاسخ به درد را توضیح دهند.
4 پاتوفیزیولوژی درد را توضیح دهند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد حاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه بررسی درد حاد را شرح دهند.
2 روش های مورد استفاده برای تسکین درد حاد را مقایسه کنند.
3 اثرات مضر درد را بیان کنند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با راهکارهای دارویی تسکین درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مداخلات دارویی مورد استفاده برای تسکین درد را نام ببرند.
2 اثر و راههای تجویز داروهای مخدر را شرح دهند.
3 اثر و راههای تجویز داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی را توضیح دهند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با راهکارهای دارویی تسکین درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثر و راههای تجویز داروهای بیحس‌کننده های موضعی را شرح دهند.
2 اثر و راههای تجویز داروهای متفرقه (ضد صرع، ضد افسردگی و ...) را شرح دهند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با راهکارهای غیردارویی تسکین درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مداخلات غیردارویی مورد استفاده برای تسکین درد را نام ببرند.
2 تحریک الکتریکی اعصاب از راه پوست را توضیح دهند.
3 تحریک ستون پشتی را توضیح دهند.
4 تحریک عمقی مغز را توضیح دهند.
5 انحراف فکر را شرح دهند.
6 تحریک اعصاب محیطی را توضیح دهند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با راهکارهای غیردارویی تسکین درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فعالیت‌های تسهیل کننده آرامش را توضیح دهند.
2 ماساژ به منظور تسکین درد را شرح دهند.
3 یخ درمانی و گرما درمانی برای تسکین درد را شرح دهند.
4 روش های آرام سازی برای تسکین درد را توضیح دهند.
5 تجسم هدایت شده برای تسکین درد را شرح دهند.
6 هیپنوتیزم به منظور تسکین درد را توضیح دهند.
7 درمان‌های متناوب به منظور تسکین درد را شرح دهند.
8
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: میان‌ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 میان‌ترم
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد مزمن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات مضر درد مزمن را بیان کنند.
2 نحوه ارزیابی بیمار مبتلا به درد مزمن را شرح دهند.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد مزمن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سندرم های شایع درد مزمن را نام ببرد.
2 کمردرد مزمن را توضیح دهد.
3 درد مفصل محوری را توضیح دهد.
4 درد رادیکولر را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد مزمن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شایعترین انواع نوروپاتی محیطی را توضیح دهند.
2 سندرم درد پیچیده منطقه‌ای را توضیح دهد.
3 درد سرطان را توضیح دهد.
4 انواع سردرد را مقایسه نمایند.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد مزمن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مواد نورولیتیک را توضیح دهند.
2 تخریب رادیوفرکوئنسی را توضیح دهند.
3 بلوک تری‌ژمینه را توضیح دهند.
4 بلوک شبکه سلیاک را توضح دهند.
5 بلوک شبکه ستاره‌ای را توضیح دهند.
6 بلوک گانگلیون ایمپار را توضیح دهند.
7 بلوک سمپاتیک کمری را توضیح دهند.
8 بلوک مفصل فست را توضیح دهند.
9 بلوک مفصل ساکروالیاک را توضیح دهند.
10 تزریق استروئید در فضای اپیدورال توضیح دهند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد مزمن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع جراحی اعصاب در کنترل دردهای مزمن را نام ببرند.
2 انواع جراحی اعصاب در کنترل دردهای مزمن را مقایسه نمایند.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکل گیری درک درد و تاثیرات درد بر نوزادان را شرح دهند.
2 نحوه ارزیابی بالینی درد اطفال را شرح دهند.
3 رویکردهای غیر دارویی به درمان درد اطفال را توضیح دهند.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اداره درد اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای ضد درد در کنترل درد اطفال را لیست کنند.
2 داروهایی روانپزشکی در دردهای کودکان را لیست کنند.
3 انواع خاص درد اطفال را توضیح دهند.


رفرنس ها :
1. Stephen E. Abram,MD. Pain Medicine - The Requisites in Anesthesiology. 1th ed. Mosby; 2006. 2. Ronald D. Miller. Millers Anesthesia, 8th edition. Elsevier; 2015.