اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید علی شفیعی دارابی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : فیزیک هوشبری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
تحویل بموقع تمرینهای کلاسی:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
1- سخنرانی 2- بحث گروهی 3- پرسش و پاسخ 4- استفاده power point استاد محور و دانشجو محور 1- مطلب‌ هر جلسه‌ را قبل‌ از ورود به‌ کلاس‌ مطالعه‌ کرده‌ باشد . 2- ارائه کنفرانس (بطور داوطلبانه) 3- شرکت فعال در کلاس 4- ارائه جواب سوالهای مطرح شده در جلسه قبل بعنوان تمرین
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با شاره ها و قوانین آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف شاره و خواص آن را توضیح دهد.
2 تعریف فشار و یکای آن را بیان نماید
3 خاصیت و قوانین اول تا سوم شاره را بیان نماید.
4 فشار جو و فشار پیمانه ای را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با فشار و قوانین آن در شاره های ساکن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طرز کار فشار سنج توضیح دهد.
2 نحوه اندازه گیری فشار خون را شرح دهد
3 اصل ارشمیدس را بیان کند
4 تفاوت شاره روان و شاره ساکن را بنویسد
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با قوانین شاره در حالت حرکت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عبور شاره از داخل لوله را توضیح دهد.
2 جریان شاره و قانون آن را بیان نماید
3 قانون پوازی را توضیح دهد.
4 فیزیک تنفس را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با قوانین شاره در حال حرکت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معادله برنولی را توضیح دهد
2 جریان درون ونتوری را بیان نماید
3 اساس کار انژکتور را شرح دهد
4 دما را تعریف کند
5 اساس کار دماسنج استاندارد را بیان نماید
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با قوانین فشار در گازها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معادله قانون گاز ایده‌ال را بنویسد
2 قانون فشار جزئی دالتون را بیان نماید
3 اهمیت فشار جزعی دالتون را در هوشبری شرح دهد
4 دمای بحرانی را تعریف کند
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با دما و روش های اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دمای شبه بحرانی را تعریف نماید
2 روش های اندازه گیری غیر الکتریک دما را نام ببرد
3 روش الکتریکی اندازه گیری دما توضیح دهد
4 چگونگی اندازه گیری دما توسط پرتو مادون قرمز را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با گرما و قوانین مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گرما را تعریف نماید
2 ظرفیت گرمایی ویژه را توضیح دهد
3 گرمای نهان تبخیر توضیح دهد
4 اساس کار تبخیر کننده ها را بیان نماید
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم رطوبت و روش هآی اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رطوبت نسبی و مطلق را تعریف نماید
2 روش های مختلف اندازه گیری رطوبت را بیان کند
3 فشار بخار را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با قوانین حاکم بر حل شدن گازها در مایعات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حلالیت را تعریف نماید
2 قانون هنری را بیان کند
3 طرز کار پمپ اینفیوژن را توضیح دهد
4 ضرایب حلالیت را برای گازها توضیح دهد
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اسمز و پدیده انتشار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضریب قسمت بندی راتعریف کند
2 پدیده های پخش و اسمز را توضیح دهد
3 فشار اسمزی را توضیح دهد
4 اسمولالیته را تعریف کند
5 مشخصه محلول های ایزوتونیک را بنویسد
6 قانون اول فیک را بیان نماید
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با جریان الکترستیه و قوانین مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جریان الکتریکی را تعریف نماید
2 تعریف میدان الکتریکی را بیان کند
3 قوانین کیرشهف را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با جریان نوسانی و قوانین مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت جریان مستقیم ومتناوب را بنویسد
2 جذر متوسط توان دو جریان و ولتاژ را توضیح دهد
3 سیستم های برق رسانی سه سیمی را توضیح دهد
4 رابطه میزان شوک الکتریکی با جریان، ولتاژ و فرکانس را شرح دهد
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با نکات ایمنی مرتبط با جریان برق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حساسیت نسبت به میکروشوک را توضیح دهد
2 انواع مخاطرات ناشی از برق در دستگاه های متصل به بیمار را بیان نماید
3 جریان های نشتی و روش های پیشگیری آن را توضیح دهد
4 اتصال به زمین در دستگاه های متصل به بیمار را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با جریان های پرفرکانس و کاربرد آن در پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طرز کار دستگاه دفیبریلاتور را توضیح دهد.
2 دیاترمی را توضیح دهد.
3 انواع روش های جراحی با جریان های فرکانس بالا را بیان نماید
4
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با انواع الکترودهای ثبت کننده سیگنال حیاتی بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع الکترودهای بیوپتانسیل را نام ببرد
2 تفاوت الکترودهای قابل پلاریزه و غیر قابل پلاریزه را بیان نماید
3 مکانیزم عمل الکترودهای نقره-کلرید نقره را بیان نماید
4 تفاوت های الکترودهای زیر پوستی و سطحی را توضیح دهد
5 مزایا و معایب هر یک از الکترودهای بیوپتانسیل را بیان نماید
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با سیگنالهای حیاتی بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم تبدیل فوریه را توضیح دهد
2 چگونگی انجام ثبت EEG را بیان نماید
3 EMG و نحوه ثبت آن را توضیح دهد
4 ECG، EOGو ERG را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با پرتوپرتوهای غیر یونساز و موارد ایمنی مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان را تعریف نماید
2 دسته بندی پرتوهای UV و IR را بر اساس طول موج نام ببرد
3 اثرت مضر پرتوهای UV و IR بر چشم را بیان کند
4 ضررهای پرتوهای یونساز فوتونی را توضیح دهد
5


رفرنس ها :
1- فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری تالیف:‌ پل دی دیویس مترجم:جمیل آریایی 2- فیزیک و کاربردهای آن در علوم تندرستی تالیف: پل پیتر اورون مترجم : جلال الدین پاشایی 3- فیزیک برای علوم زیستی تالیف: آلان اچ کرامر مترجم: محمود بهار