اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید علی شفیعی دارابی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تحویل تمرین و فعالیت کلاسی:5درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
1- سخنرانی 2- بحث گروهی 3- پرسش و پاسخ 4- استفاده power point استاد محور و دانشجو محور 1- مطلب‌ هر جلسه‌ را قبل‌ از ورود به‌ کلاس‌ مطالعه‌ کرده‌ باشد . 2- شرکت فعال در کلاس 3- ارائه جواب سوالهای مطرح شده در جلسه قبل بعنوان تمرین
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با پرتوهای فرابنفش و فرو سرخ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت بین پرتوهای یونساز و غیریونساز را بیان نماید
2 تقسیم بندی امواج فرابنفش را بیان نماید
3 جذب پرتوهای فرابنفش را در چشم توضیح دهد
4 تقسیم بندی امواج فروسرخ را بیان نماید
5 جذب پرتوهای فروسرخ را در چشم توضیح دهد
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های فیزیک نور مرئی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت ذره ای و موجی نور را توضیح دهد
2 در باره خاصیت نور آبی در پزشکی توضیح دهد
3 درمان آکنه با نور آبی را توضیح دهد
4 علت استفاده از رنگ سبز در اتاق عمل را بیان نماید
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با فیزیک لیزر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جذب و نشر تحریکی و خودبخودی را توضیح دهد
2 تفاوت های نور لیزر و نور معمولی را بیان نماید
3 چگونگی امکان جمعیت معکوس در ترازهای نیمه پایدار را توضیح دهد
4 اجزاع اصلی یک دستگاه لیزر را شرح دهد
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با انواع لیزر و موارد ایمنی مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع لیزرهای قابل استفاده در پزشکی را نام ببرد
2 ویژگی های لیزرهای آرگون را بیان نماید
3 علت استفاده از لیزر اگزایمر در چشم پزشکی را توضیح دهد
4 طبقه بندی لیزرها را بیان نماید
5 خطرات کار با لیزر و موارد ایمنی مرتبط با آن را بیان نماید
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با پرتو اشعه ایکس و کاربرد آن در دستگاههای رادیوگرافی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوهای یونیزان را تعریف نماید
2 چگونگی تولید اشعه ایکس، در تیوب دستگاه های رادیوگرافی را توضیح دهد
3 علت ایجاد طیف پیوسته و گسسته در اشعه خروجی از دستگاه اشعه ایکس را شرح دهد
4 اجراع دستگاه رادیوگرافی، فلوروسکوپی و انژیوگرافی را بیان نماید
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مواد رادیواکتیو و کاربرد آن در پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشعشع را تعریف نماید
2 تفاوت اشعه های گاما، آلفا و بتا را بیان نماید
3 استحاله مواد رادیواکتیو را توضیح دهد
4 رابطه بین نیمه عمر و ثابت استحاله را بنویسد
5 موارد مختلف استفاده از مواد رادیواکتیو را در درمان بیان نماید
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اثر پرتوهای یونیزان بر بدن و رعایت موارد ایمنی مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت عمل مستقیم و غیر مستقیم پرتو را بنویسد
2 ناهنجاری های کرموزمی ناشی از تشعشع که به مرگ سلول منجر می شود را شرح دهد
3 آسیب های غیر کشنده ناشی از پرتوگیری را توضیح دهد
4 آثار تابش گیری در دوران بارداری را شرح دهد
5 راه های محافظت در برابر پرتو را بیان نماید
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: ارزیابی دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امتحان میان ترم
2
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اجزاع اپتیکی چشم و ناهنجاری های مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش هریک از عناصر متمرکز کننده نور در چشم را بنویسد
2 توان عدسی و چشم را توضیح دهد
3 ابیراهی رنگی را شرح دهد
4 ریشه کورنگی و آستیگماتیسم را بیان نماید
5 علل دوربینی، نزدیک بینی و پیرچشمی را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با برق گرفتگی و موارد حفاظتی مرتبط با آن در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علت و چگونگی برق گرفتگی را توضیح دهد
2 فاکتورهای موثر در شوک الکتریکی را نام ببرد
3 نحوه کارکرد دفیبریلاتور را شرح دهد
4 چاه ارث و لزوم استفاده از آن را توضیح دهد
5 تدابیرلازم جهت جلوگیری اتفاقی از برگرفتگی بیمار و پرسنل را بطور کامل توضیح دهد
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با جریان پرفرکانس و کاربرد آن در پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثر افزایش فرکانس جریان الکتریکی بر میزان تحریک پذیری عصب و عضله را بیان نماید
2 فیزیک تولید جریان پرفرکانس را شرح دهد
3 انواع دستگاهای دیاترمی و ویژگی های هریک را توضیح دهد
4 نحوه کار دستگاه الکتروسرجری و مزیت استفاده از ان را بیان نماید
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بعضی از سیگنالهای حیاتی بدن و چگونگی ثبت آنها (قسمت اول)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع الکترودهای مورد استفاده در ثبت سیگنالهای حیاتی بدن را نام ببرد
2 الکتروانسفالوگرافی را توضیح دهد
3 روش های ثبت و الکترودگذاری بمنظور ثبت سیگنال مغزی را بیان نماید
4 الکترومایوگرافی را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با بعضی از سیگنالهای حیاتی بدن و چگونگی ثبت آنها (قسمت دوم)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم هادی حجمی را توضیح دهد
2 نحوه ثبت و الکترود گذاری الکتروکاردیوگرافی (ECG) را بیان نماید
3 نحوه ثبت و الکترود گذاری الکتراکوگرام (EOG) را شرح دهد
4 نحوه ثبت و الکترود گذاری الکترورتیونوگرام (ERG) را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با خواص شاره ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سه خاصیت شاره های ایستا را بیان نماید
2 رابطه فشار در شاره ها را بنویسد
3 فشار پیمانه ای را تعریف نماید
4 مسائل مرتبط با فشار خون را حل نماید
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با گاز ها و قوانین فشار و کاربرد آن در تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قانون ارشمیدس را بیان نماید
2 قانون فشار جزئی دالتون را توضیح دهد
3 فیزیک کاپنوگرافی را توضیح دهد
4 فیزیک تنفس را شرح دهد
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با حرارت و ترمودینامیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قانون صفرم و اول ترمودینامیک را بیان نماید
2 انتروپی و آنتالپی و انرژی آزاد کیپس را تعریف نماید
3 شرط گرماگیر یا گرمازا بودن واکنش را بنویسد
4 شرط خودبخودی بودن یک واکنش را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با انتقال حرارت در ارتباط با بدن انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 راه های انتقال حرارت را نام ببرد
2 فرمولهای انتقال حرارت از طریق رسانش،جابجایی را بنویسد
3 روش های اتلاف گرما از بدن را شرح دهد
4 نحوه کار تب سنج و نحوه انتقال گرما از طریق تابش را توضیح دهد
5


رفرنس ها :
1- فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل تالیف:‌ دکتر سید محمد مسعود شوشتریان 2- فیزیک پزشکی تالیف: دکتر محمد علی عقابیان 3- فیزیک برای علوم زیستی تالیف : آلن،اچ کرامر مترجم: دکتر محمود بهار