اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید علی شفیعی دارابی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : مکانیک جامدات
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تحویل تمارین و فعالیت کلاسی:10درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
1- سخنرانی 2- بحث گروهی 3- پرسش و پاسخ 4- استفاده power point استاد محور و دانشجو محور 1- مطلب‌ هر جلسه‌ را قبل‌ از ورود به‌ کلاس‌ مطالعه‌ کرده‌ باشد . 2- ارائه کنفرانس (بطور داوطلبانه) 3- شرکت فعال در کلاس 4- ارائه جواب سوالهای مطرح شده در جلسه قبل بعنوان تمرین
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کمیت های فیزیکی و عملیات جبری بین آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کمیت های اصلی و فرعی را تعریف نماید.
2 قادر به انجام جمع برداری از طریق هندسی باشد
3 چگونگی جمع برداری از طریق مولفه ها را توضیح دهد.
4 چگونگی انجام ضرب برداری و ضرب نرده ای را بیان نماید
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با چگونگی شکل گیری معادلات حرکت بر روی خط راست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت کمیت های برداری و نرده ای را بیان نماید
2 معادله حرکت برروی خط راست با سرعت ثابت را بنویسد
3 معادلات حرکت برروی خط راست با شتاب ثابت را بنویسید
4 قادر به حل مسائل مربوط به حرکت در یک بعد باشد
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با چگونگی شکل گیری معادلات حرکت در سه بعد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معادله سرعت متوسط و لحظه ای در سه بعد را بنویسد.
2 معادله شتاب متوسط و لحظه ای را در سه بعد بنویسد
3 چگونگه استخراج معادلات مربوط به حرکت پرتابه را توضیح دهد
4 قادر به حل مسائل مربوط به حرکت پرتابه در سه بعد باشد
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با قوانین حرکت در مکانیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سرعت و شتاب در حرکت دایره ای را توضیح دهد
2 مسائل مربوط به حرکت دایره ای را حل نماید
3 چهارچوب لخت را تعریف نماید
4 قوانین اول، دوم و سوم نیوتون در مکانیک را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با مسائل مربوط به ضریب اصطکاک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت ضریب اصطکاک جنبشی و ایستا را توضیح دهد
2 مسائل مربوط به حرکت متحرک در صورت وجود اصطکاک را حل نماید
3 مسائل مربوط به حرکت اسانسور را توضیح دهد
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با انرژی جنبشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قضیه کار و انرژی جنبشی را بیان نماید
2 کار را تعریف نماید
3 قضیه کار و انرژی را در کلی ترین حالت اثبات نماید
4 قانون هوک برای فنرها را بیان نماید
5 فرمول انرژی ذخیره در فنر را اثبات نماید
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با انرژی پتانسیل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توان ناشی از جسم متحرک را بیان نماید
2 رابطه کار و انرژی پتانسیل را توضیح دهد
3 نیروهای پایستار و ناپاستار را تعریف نماید
4 انرژی پتانسیل گرانشی را بیاد کند
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با پایستگی انرژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قضیه پایستگی انرژی مانیکی را توضیح دهد
2 مسائل مربوط به دینامیک حرکت با استفاده از پایستگی انرژی مکانیکی حل نماید
3
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ارزیابی دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برگزاری امتحان میان ترم
2
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم مرکز جرم اجسام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکان مرکز جرم یک چند جسم ذره ای را محاسبه نماید
2 سرعت و شتاب مرکز جرم اجسام در حال حرکت را بدست آورد
3 فرمول مرکز جرم اجسام پیوسته را بنویسد
4 مرکز جرم اجسام پیوسته متشکل از اجسام هندسی را محاسبه نماید
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اندازه حرکت اجسام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندازه حرکت خطی راتعریف کند
2 رابطه بین اندازه حرکت خطی و نیروی خارجی را شرح دهد
3 پایستگی اندازه حرکت خطی را توضیح دهد
4 مسائل مربوط به اندازه حرکت خطی اجسام را حل نماید
5 برخورد کشسان و ناکشان را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با حرکت دورانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جابجایی زاویه ای را بارسم شکل توضیح دهد
2 سرعت و شتاب زاویه ای را تعریف نماید
3 روابط مربوط به حرکت زاویه ای با شتاب ثابت بنویسد
4 تفاوت بین حرکت دورانی و حرکت دایره ای با شتاب ثابت را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با کمیت ها مربوط به حرکت دورانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رابطه میان کمیت های خطی و زاویه ای سرعت و شتاب را بنویسد
2 دوره تناوب را تعریف نماید
3 رابطه تفاوت میان شتاب مماسی و شتاب جانب مرکز را توضیح دهد
4 روابط بین دوره تناوب، سرعت زاویه و فرکانس را بنویسد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم لختی دورانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لختی دورانی را تعریف نماید
2 لختی دوانی را برای اجسام گسسته محاسبه نماید
3 لختی دورانی برای بعضی از اجسام پیوسته با شکل هندسی منظم بنویسد
4 انرژی جنبشی ناشی از حرکت دورانی را بنوسید
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشناسی با قانونین نیوتن در حالت دوران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گشتاور را تعریف نماید
2 قانون دوم نیوتن برای حالت دوران را بنوسید
3 کارانجام شده برای به چرخش دراوردن اجسام صلب را محاسبه نماید
4 اندازه حرکت زاویه ای را تعریف نماید
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با حالت تعادل اجسام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شروط لازم برای تعادل اجسام را بنوسید
2 مرکز گرانش را تعریف نماید
3 مسائل مربوط به تعادل ایستا را حل نماید
4
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با قوانین گرانش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قانون گرانش را بیان نماید
2 فرمول گرانش در سطح زمین را بنوسید
3 گرانش در داخل زمین را توضیح دهد
4 قوانین کپلر را بیان نماید
5


رفرنس ها :
1- فیزیک، جلد اول تالیف:‌ دیوید هالیدی و رابرت رزینک مترجم: : محمد رضاجلیلیان 2- فیزیک جلد اول تالیف: آوهانیان مترجم: ناهید ملکی 3- فیزیک دانشگاهی سرز و زیمانسکی تالیف: یانگ و فریدمن مترجم: فضل‌الله فروتن