اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : امراله سلیمی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: جراحی کودکان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی جراحی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، چند گزینه ای، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:50درصد
حضور فعال در درمانگاه،گزارش صبحگاهی،راند بخش،ژورنال کلاب:10درصد
نسخه نویسی وتشخیص و درمان بیماری های جراحی:20درصد
حضور فعال در کشیک و پیگیری مناسب بیماران بستری:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-جلسات مورنینگ -کلاسهای روزانه -حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی) -چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست -ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینیدانشجومحور(پرسش و پاسخ،پژوهش) -حضور فعال در درمانگاه،گزارش صبحگاهی،راند بخش،ژورنال کلاب -حضور فعال در کشیک و پیگیری مناسب بیماران بستری -نسخه نویسی وتشخیص و درمان بیماری های جراحی -شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مولاژ
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول جراحی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فراگیر راس ساعت 8 صبح در بخش جراحی زنان یامردان حضور داشته باشد.
2 دانشجو با کسب اجازه از بیمار شرح حال کامل اخذ نماید.
3 در حضور استاد در راند بخش شرکت فعال داشته باشد.
4 در حضور استاد معاینه فیزیکی بیمار مربوطه را با دقت و کامل انجام دهد.
5 در حضور استاد انجام انواع پانسمان ها را به درستی انجام دهد.
6 در حضور استاد درآوردن انواع درن را به درستی انجام دهد.
7 در مرکز مهارت های بالینی حضور یابدو نحوه ی انجام پانسمان سوچور زدن را بر روی مولاژ یاد بگیرد.
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی دانشجویان با اصول جراحی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد در اتاق عمل بر روی بیمار سوچور را به شیوه استریل انجام دهد.
2 نحوه ی برخورد مناسب با بیمار و همراه بیمار را انجام دهد.
3 نسخه نویسی صحیح جهت بیماران جراحی را بهدرستی انجام دهد.
4 نحوه انجام اقدامات پاراکلینیکی در بیماران جراحی را انجام دهد.
5 در حضور استاد در اتاق عمل وسایل مورد نیاز سوچور را آماده کند.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با گزارش صبحگاهی و نحوه برگزاری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد در گزارش صبح گاهی به مدت 45 دقیقه عملا شرکت و همکاری نماید.
2 نحوه گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی را بیان نماید.
3 نحوه تشخیص افتراقی مربوط به بیمار را بیان نماید.
4 راهکارهای درمانی مورد نظر را ارائه نماید.
5 نحوه آموزش مهارت های بالینی را مشاهده و تحت نظارت استاد اجرا نماید.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های جراحی عمو می
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول تشخیصی و درمانی درد های شکمی در اطفال را بیان نماید.
2 اصول درمانی بیماری های تومورویلمز را شرح داده و تشخیص دهد.
3 اصول درمانی بیماری های نوروبلاستوم را توضیح داده و تشخیص دهد.
4 اصول درمانی بیماری های جراحی شایع اطفال را بیان نموده و تشخیص دهد.
5 اصول درمانی فوریت جراحی اطفال را بیان نموده و تحت نظارت استاد اجرا نماید.اید.
6 اصول درمانی بررسی بیمار جراحی از نظر خونریزی را بیان نموده و تشخیص دهد.
7


رفرنس ها :
اصول جراحی شوارتز