اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تستی نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس و جلسات آزمون، پرسش و پاسخ در کلاس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با امکانات و فضای فیزیکی اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرار گیری اتاق عمل در بیمارستان را توضیح دهد.
2 استاندارهای بین المللی را در طراحی و منطقه بندی محیط اتاق عمل شرح دهد.
3 بخش های اصلی یک واحد جراحی را نام ببرد و موقعیت، خصوصیات و تجهیزات هر قسمت را بیان کند.
4 ویژگی ها و استاندردهای فیزیکی یک واحد جراحی را ذکر کند.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با وظایف فرد اسکراب و سیرکولار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعضای استریل و غیراستریل تیم جراحی را نام ببرد.
2 وظایف پرستار سیرکولار را در مراحل قبل، حین و بعد از جراحی بیان کند.
3 وظایف پرستار اسکراب را در مراحل قبل، حین و بعد از جراحی شرح دهد.
4 ویژگی ها و وظایف جراح را توضیح دهد.
5 ویژگی ها و وظایف کمک جراح را ذکر کند.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت ها و اقدامات قبل از عمل جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اقدامات و مراقبت های قبل از جراحی الکتیو را به ترتیب نام ببرد.
2 نحوه ی پذیرش مددجو در اتاق عمل را شرح دهد.
3 نحوه ی انجام معاینات قبل از عمل را بیان کند.
4 طبقه بندی اعمال جراحی را از نظر فوریت و هدف ذکر کند.
5 نحوه ی اخذ رضایت جراحی را به طور کامل بیان کند.
6 نحوه ی آماده کردن مددجوی کاندید جراحی را از نظر روحی و جسمی شرح دهد.
7 راهکارهای کاهش اضطراب مددجو قبل از جراحی را توضیح دهد..
8
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت از بیمار حین و بعد از جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت ها و اقدامات حین عمل جراحی را ذکر کند.
2 مراقبت های بعد از عمل جراحی را بیان کند.
3 مراقبت های بعد از بیهوشی را بیان کند.
4 معیار آلدرت جهت ترخیص بیمار از ریکاوری را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نحوه آمادگی قبل از ورود به اتاق جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی آمادگی پرسنل اتاق عمل را قبل از ورود به اتاق جراحی شرح دهد.
2 ویژگی های کلاه جراحی را توضیح دهد.
3 ویژگی های ماسک جراحی را ذکر کند.
4 ویژگی های روکش کفش و عینک محافظ جراحی را بیان کند.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با نحوه اسکراب کردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف از اسکراب نمودن دست را در اتاق عمل بیان کند
2 محلول های مورد استفاده برای اسکراب دست را نام ببرد.
3 نحوه اسکراب کردن را شرح دهد.
4 نکات مهم در اسکراب کردن دست را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با پوشیدن گان و دستکش استریل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک خشک کردن دست با حوله را توضیح دهد.
2 نحوه پوشیدن گان را به صورت صحیح و اصول علمی بیان کند.
3 تکنیک پوشیدن دستکش به روش های باز و بسته را شرح دهد و آن ها را با هم مقایسه کند.
4 نکات مهم را بعد از پوشیدن گان و دستکش ذکر کند.
5 نحوه ی دادن گان و دستکش استریل را به جراح یا کمک جراج به شیوه ی علمی شرح دهد.
6 نحوه ی تعویض دستکش استریل را در موارد ضروری بیان کند.
7 شیوه ی خارج کردن گان و دستکش استریل را بعد از اتمام جراحی توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با آماده کردن میز جراحی و میز مایو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول آماده سازی و چیدمان میز جراحی را توضیح دهد.
2 ترتیب قرارگیری شان های استریل را در یک پک جراحی نام ببرد.
3 نحوه شمارش ابزارهای جراحی و گازها را توضیح دهد.
4 نحوه آماده کردن میز مایو را به صورت اصولی ذکر کند.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با آماده کردن پوست ناحیه جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف از آماده کردن پوست ناحیه ی جراحی را توضیح دهد.
2 نحوه ی آماده نمودن پوست ناحیه ی جراحی را شرح دهد.
3 نحوه ی تراشیدن موهای ناحیه ی جراحی را به طور کامل بیان کند.
4 نحوه ی شستشوی پوست ناحیه جراحی را ذکر کند.
5 پرپ اولیه و ثانویه را با هم مقایسه کند.
6 نکات مهم پرپ کردن را توضیح دهد.
7 نواحی پرپ را برحسب نوع جراحی شرح دهد.
8
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با درپ کردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع درپ جراحی را از نظر جنس و شکل ظاهری با هم مقایسه کند.
2 مزایا و معایب انواع مختلف درپ های جراحی را بیان کند.
3 اصول علمی را در انجام درپ جراحی شرح دهد.
4 تکنیک های درپ کردن را در جراحی های مختلف توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با روش های ایجاد و حفظ محیط استریل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول آسپتیک بعد از پوشیدن گان و دستکش را توضیح دهد.
2 اصول آسپتیک باز کردن پک ها و ست های جراحی را شرح دهد.
3 اصول آسپتیک در هنگام آماده کردن میز مایو و میز جراحی را بیان کند.
4 اصول آسپتیک درپ جراحی را توضیح دهد.
5 اصول آسپتیک بعد از شروع عمل جراحی را شرح دهد.
6 اصول اضافه کردن وسایل و ابزار به محیط استریل را ذکر کند.
7 اصول اضافه کردن محلول های استریل به محیط استریل را بیان کند.
8 اصول دادن ابزار و وسایل به جراح یا کمک جراح را توضیح دهد.
9
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با ابزارها و تجهیزات بخیه زدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات انواع نخ های بخیه را توضیح دهد.
2 کاربردهای انواع نخ های بخیه را شرح دهد.
3 خصوصیات سوزن های جراحی را بیان کند.
4 انواع نخ های بخیه را با هم مقایسه کند.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با انواع روش های بخیه زدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تکنیک های بخیه را همراه با جزئیات توضیح دهد.
2 انواع استاپلرها را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
3 نحوه ی استفاده از نوار پوستی را شرح دهد.
4 نحوه کشیدن بخیه های جراحی را بیان کند.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با پانسمان زخم جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت پانسمان زخم را بیان کند.
2 مراحل پانسمان زخم را به زبان خود بازگو کند.
3 نکات مراقبتی مهم پانسمان کردن را ذکر کند.
4 انواع درن ها را نام ببرد و کاربرد هر یک را بیان کند.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با پوزیشن بیمار در جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های یک پوزیشن مناسب جراحی را بیان کند.
2 نکات ایمنی و مراقبتی یک پوزیشن جراحی را شرح دهد.
3 مددجویان آسیب پذیر برای پوزیشن جراحی را نام ببرد.
4 انواع پوزیشن جراحی را نام ببرد و کاربرد، عوارض بالقوه و نکات ایمنی و مراقبتی هر پوزیشن را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با انتقال بیمار در جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف انتقال مددجویان را توضیح دهد.
2 روش انتقال مددجو از تخت به برانکارد را توضیح دهد.
3 روش انتقال مددجو از برانکارد به تخت جراحی را شرح دهد.
4 روش انتقال مددجو از صندلی چرخ دار به تخت جراحی را بیان کند.
5 نکات مراقبتی مهم در نقل و انتقال مددجو را ذکر کند.
6


رفرنس ها :
1- ساداتی، لیلا؛ گلچینی، احسان. اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل. چاپ سوم. تهران: انتشارات جامعه نگر؛ 1393. 2- ساداتی، لیلا؛ گلچینی، احسان. اصول و فنون عملکرد فرد سیار (سیرکولر) طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل. چاپ دوم. تهران: انتشارات جامعه نگر؛ 1392.