اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
عملکرد علمی (انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده):35درصد
عملکرد عملی (رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار):50درصد
مسئولیت پذیری::5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، مشاهده و نمایش (مهارت های ارتباطی)، case report، بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در اتاق عمل، رعایت نظم و انضباط در محیط کارآموزی، مسئولیت پذیری در محیط کارآموزی، انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده، رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با محیط اتاق عمل و معرفی واحدهای جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات و ویژگی های فیزیکی اتاق عمل مربوطه را بیان کند.
2 ابزارهای جراحی رایج در اتاق عمل مربوطه را معرفی و کاربرد هر یک را بیان کند.
3 مراقبت های کلی قبل از جراحی های رایج در اتاق عمل مربوطه را شرح دهد.
4 مراقبت های کلی بعد از جراحی های رایج در اتاق عمل مربوطه را بیان کند.
5 تجهیزات رایج در اتاق عمل مربوطه را مشاهده و کاربرد هر یک را بیان کند.
6 لوازم مصرفی رایج در اتاق عمل مربوطه را نام ببرد.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های رایج در اتاق عمل مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی های اورولوژی را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی اورولوژی را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی اورولوژی را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی اورولوژی را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تکنیک های هموستاز و روش های پیشگیری از خونریزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب انواع روش های هوستاز را انجام دهد.
2 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد سیرکولار برای وی از تورنیکه به عنوان یکی از روش های هوستاز استفاده کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد سیرکولار مراحل تزریق یکی از فرآورده های خونی را برای وی گام به گام انجام دهد.
4 عوارض زودرس و دیررس ناشی از تزریق خون را در حضور مربی بررسی کند.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تکنیک های بستن زخم جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب روش های متداول بستن زخم را برای وی انجام دهد.
2 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب انواع روش های بخیه را در حضور مربی گام به گام اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد سیرکولار مراقبت های لازم از زخم جراحی را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب درن های جراحی را بر حسب نوع زخم استفاده کند.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نحوه آمادگی برای شروع جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اسکراب کردن دست با محلول های مختلف را با رعایت تکنیک های آسپتیک در حضور مربی انجام دهد.
2 نحوه خشک کردن دست با حوله را اجرا کند.
3 نحوه پوشیدن گان به صورت صحیح و با رعایت اصول علمی را انجام دهد.
4 تکنیک پوشیدن دستکش به روش های باز و بسته را در حضور مربی اجرا کند.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تکنیک های پرپ پوست و درپ موضع جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب پوست ناحیه ی جراحی را به صورت صحیح و آسپتیک پرپ نماید.
2 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب ناحیه ی جراحی را به صورت صحیح و آسپتیک درپ نماید.
3 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد اسکراب برای وی پرپ اولیه انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و در قالب فرد سیرکولار در انجام پرپ و درپ جراحی به فرد اسکراب کمک کند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با تکنیک های مراقبت از بیمار قبل، حین و بعد از جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت ها و اقدامات قبل عمل جراحی را برای وی انجام دهد.
2 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت ها و اقدامات حین عمل جراحی را برای وی انجام دهد.
3 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت ها و اقدامات بعد عمل جراحی را برای وی انجام دهد.
4 ک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت ها و اقدامات بعد از بیهوشی را در ریکاوری برای وی انجام دهد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تکنیک های پوزیشن دهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و وی را تحت پوزیشن مناسب قرار دهد.
2 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت های قبل از پوزیشن دهی را به شیوه صحیح برای وی انجام دهد.
3 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت های حین پوزیشن دهی را به شیوه صحیح برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت های بعد از پوزیشن دهی را به شیوه صحیح برای وی انجام دهد.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با نحوه انتقال بیمار کاندید جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و وی را از پرستار بخش تحویل بگیرد.
2 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و وی را به صورت اصولی از برانکارد به تخت اتاق عمل انتقال دهد.
3 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و مراقبت های لازم در حین انتقال را برای وی انجام دهد.
4 تکنیک پوشیدن دستکش به روش های باز و بسته را در حضور مربی اجرا کند.
5 یک بیمار کاندید جراحی را انتخاب کند و وی را به صورت اصولی با کمک خود بیمار به تخت اتاق عمل انتقال دهد.
6


رفرنس ها :
ساداتی، لیلا؛ گلچینی، احسان. تکنیک اتاق عمل اعمال جراحی بری و کهن جلد اول (اصول کار در اتاق عمل). چاپ اول. تهران: انتشارات جامعه نگر؛ 1393.