اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا رضاپور آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: مهندسی بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بافت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : آسیب شناسی و بافت شناسی(عملی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال در آزمایشگاه:10درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
رعایت نظم و انظباط در محیط آزمایشگاه:5درصد
ارائه گزارش کار:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
برگزاری Pre lab به منظور توضیح اساس و روش انجام کار، استفاده از استریومیکروسکوپ و نمایش لامهااستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در آزمایشگاه، ارائه گزارش کار، رعایت نظم و انظباط در محیط آزمایشگاه، مشاهده لامهای تدریس شده زیر میکروسکوپ، شرکت در آزمون پایان ترم
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
اینترنت
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با اصول کار در آزمایشگاه بافت شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تجهیزات و وسایل اختصاصی آزمایشگاه بافت شناسی را بشناسند و به کار برند.
2 کاربرد و اجزای میکروسکوپ نوری را بداند.
3 با اصول نمونه گیری و تهیه لام های آزمایشگاهی آشنا شوند.
4 نحوه و طریقه مشاهده صحیح لام زیر میکروسکوپ را بداند.
5 با انواع رنگ آمیزی های مختلف بافتی آشنا شوند.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بافت پوششی و همبندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بافت پوششی ساده را زیر میکروسکوپ مشاهده و تشخیص دهند.
2 با توجه به لام های از پیش آماده شده انواع بافت پوششی مطبق را زیر میکروسکوپ مشاهده و تشخیص دهند.
3 با توجه به لام های از پیش آماده شده بافت همبند را زیر میکروسکوپ مشاهده و تشخیص دهند.
4 با مشاهده لام ها سلول های بافت همبند را شناسایی کنند.
5 بتوانند بافت های پوششی مختلف اعم از سنگفرشی، مکعبی و استوانه ای را از هم تفریق دهند.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بافت غضروف و استخوان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه با لام های از پیش تهیه شده بافت غضروف را مشاهده کرده و شناسایی کنند.
2 با مشاهده لام ها جایگاه کندروسیت ها را در لاکوناها مشاهده نمایند.
3 با توجه به لام های از پیش تهیه شده بافت استخوانی را مشاهده نموده و تشخیص دهند.
4 با توجه به لام ها سلول های استخوانی را مشاهده نمایند.
5 بتوانند انواع بافت غضروف (شفاف، الاستیک و فیبری) را از همدیگر تمیز دهند.
6 انواع بافت استخوانی (اسفنجی و متراکم) را شناسایی نمایند.
7
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بافت عصبی و عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش آماده شده با بافت عصبی آشنا شوند.
2 سلول های عصبی را مشاهده و تشخیص دهند.
3 با توجه به لام های از پیش تهیه شده بافت عضلانی مختلف (اسکلتی، صاف و قلبی) را مشاهده کرده و تشخیص دهند.
4 با مشاهده لام ها بین سلول های بافت های عضلانی مختلف (اسکلتی، صاف و قلبی) تفریق دهند.
5 لام های مخچه را مشاهده کرده و شناسایی کنند.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گردش خون و لنفاوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه با سلول های خونی آشنا شوند.
2 با توجه به لام های از پیش آماده شده با عروق خونی آشنا شوند.
3 با مشاهده لام ها توانایی تفریق سلول های خونی مختلف را داشته باشند.
4 با مشاهده لام های از پیش آماده شده سلول های عضله صاف دور مویزگ ها را تشخیص دهند.
5 با توجه به لام ها با ساختمان عروق بزرگ آشنا شوند.
6 بتوانند سلول های اندوتلیال را شناسایی کنند.
7
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تومورها و ترمیم زخم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام ها با بافت پوست سالم آشنا شوند.
2 با مشاهده لام ها بتوانند بافت پوششی و همبند را در بافت پوست از هم تفریق دهند.
3 با توجه به لام های از پیش تهیه شده بافت پوست آسیب دیده را نیز مشاهده و بررسی نمایند.
4 با بافت های توموری آشنا شوند.
5 با توجه به لام ها بافت های توموری مختلف را شناسایی کنند.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: مرور و رفع اشکال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرور کل لام های ارائه شده در طی جلسات گذشته
2 برطرف کردن مشکلات و نکات مبهم باقیمانده
3
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: امتحان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برگزاری امتحان عملی به صورت ایستگاهی
2


رفرنس ها :
1.آخرین ویراکتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا (JUNQUERA) 2.کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (ROBBINS)