اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : اصول کمک های اولیه
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 21
تعداد ساعات : 43
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)، چند گزینه ای، تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
آزمون کتبی و شفاهی کلاسی طی نیمسال:10درصد
آزمون عملی:15درصد
انجام تکالیف:15درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی، پرسش و پاسخ، نمایش روی مولاژ و پخش فیلم می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور - شرکت در آزمون کتبی و شفاهی کلاسی طی نیمسال -انجام تکالیف -شرکت در آزمون عملی -شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مرکز مهارت های بالینی
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با طرح درس، اهمیت و کاربرد درس و اصول کلی کمک‌های اولیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کمک‌های اولیه‌های اولیه را تعریف نماید.
2 اهمیت درس کمک‌های اولیه را توضیح دهد.
3
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با وسایل کمک‌های اولیه و مسئولیت‌های امدادگر- تریاژ و سطوح آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کمک‌های اولیه را تعریف نماید.
2 اهداف کمک‌های اولیه را بیان نماید.
3 اهمیت و ضرورت کمک‌های اولیه را بیان نماید.
4 تریاژ و سطوح آن را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با کمک‌های اولیه در مواقع اورژانس، جعبه کمک‌ها اولیه و نگهداری آن و علائم حیاتی بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کمک‌های اولیه در مواقع اورژانس را شرح دهند.
2 اجزاء جعبه کمک‌های اولیه و نحوه نگه‌داری آن را شرح دهند.
3 علائم حیاتی بدن را نام ببرد.
4 سطوح طبیعی علائم حیاتی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات اولیه حمایت از حیات شامل: کنترل راه‌هوایی، تنفس و گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 احیاء قلبی ریوی را تعریف نماید.
2 علل ایست قلبی را لیست نماید.
3 مرگ بالینی و فیزیولوژیک را مقایسه نماید.
4 زمان احیاء قلبی ریوی را توضیح دهد.
5 مراحل احیاء قلبی ریوی را لیست نماید.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با احیاء قلبی ریوی (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انسداد تنفس را تشخیص دهد.
2 مانورهای مورد استفاده جهت بازکردن راه هوایی را نام ببرد.
3 مانور سر عقب، چانه بالا را انجام دهد.
4 مانور بالا کشیدن فک را انجام دهد.
5 مانور هایملیخ را به شکل صحیح انجام دهد.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات اولیه حمایت از حیات شامل: کنترل راه‌هوایی، تنفس و گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل مورد استفاده جهت باز کردن راه هوایی را نام ببرد.
2 عوارض تهویه بیش از حد را لیست نماید.
3 ماساژ قلبی را توضیح دهد.
4
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با احیاء قلبی ریوی (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش تنفس دهان به دهان، دهان به بینی و دهان به دهان و بینی را به شکل صحیح انجام دهد.
2 ماساژ قلبی را به شکل صحیح انجام دهد.
3 ماساژ قلبی در نوزادن را انجام دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با فوریت‌های مربوط به گرما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 افزایش درجه حرارت را توضیح دهد.
2 عوامل مستعد کننده آسیبهای گرمایی را لیست نماید.
3 عوامل ایجاد افزایش درجه حرارت را نام ببرد.
4 کرامپ گرمایی را توضیح دهند.
5 بی رمقی گرمایی را توضیح دهند.
6 مراقبت در افزایش درجه حرارت را توضیح دهند.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با فوریت‌های مربوط به سرما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هیپوترمی را توضیح دهد.
2 مراقبت‌های اولیه در مصدوم مبتلا به هایپوترمی را لیست نماید.
3 علائم یخ‌زدگی عضو را نام ببرد.
4 اداره مصدوم دچار یخ زدگی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با انواع شکستگی، دررفتگی و آسیب‌های عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی‌های اسکلتی را مقایسه نماید.
2 علائم و نشانه‌های در رفتگی را شرح دهد.
3 اقدامات اولیه در شکستگی باز را لیست نماید.
4 علائم و اقدامات اولیه در شکستگی لگن را شرح دهد.
5 علائم و اقدامات اولیه در شکستگی مهره‌ها را شرح دهد.
6 علائم و اقدامات اولیه در شکستگی صورت و فک را شرح دهد.
7 علائم و اقدامات اولیه در انواع شکستگی اندام فوقانی را شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با مهارت‌های کمک‌های اولیه 1 (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پانسمان را تعریف نماید.
2 بانداژ را توضیح دهد.
3 انواع باند را لیست نماید.
4 باند سه گوش را به شکل صحیح انجام دهد.
5 باند چند سر را به شکل صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با مسمومیت‌ها و مراقبت‌های مربوط به آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سم را تعریف نماید.
2 راه‌های ورود سم به بدن را نام ببرد.
3 علائم کلی مسمومیت را لیست نماید.
4 انواع مسمومیت را نام ببرد.
5 علائم، و مراقبت های مسمومیت گوارشی را لیست نماید.
6 علائم و کمک‌های اولیه در مسمومیت تنفسی را توضیح دهد.
7 علائم و کمک‌های اولیه در مسمومیت تماسی را لیست نماید.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با حوادث ناشی از ورود جسم خارجی در چشم، گوش، حلق و بینی و و مراقبت‌های مربوط به آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جسم خارجی در چشم را توضیح دهند.
2 داروهای مورد استفاده هنگام جسم خارجی در چشم را توضیح دهند.
3 جسم خارجی در گوش و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهند.
4 جسم خارجی در گلو و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهند.
5 جسم خارجی در بینی و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با انواع سوختگی‌ها و مراقبت‌های مربوط به آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سوختگی را تعریف نماید.
2 عوارض سوختگی را لیست نماید.
3 انواع سوختگی را توضیح دهد.
4 مراقبت و کمک‌های اولیه در انواع سوختگی را شرح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با حمل مصدوم در فوریت‌ها و مراقبت‌های مربوط به آن (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش‌های حمل مصدوم را نام ببرد.
2 روش حمل تکیه‌گاهی را به شکل صحیح انجام دهد.
3 روش حمل گهواره‌ای را به شکل صحیح انجام دهد.
4 روش حمل کولی را شرح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با فوریت در اختلالات قلبی و مراقبت‌های مربوط به آن‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم آنژین صدری را لیست نماید.
2 علائم سکته قلبی را توضیح دهد.
3 اقدامات اولیه در دردهای قلبی را توضیح دهد.
4 اقدامات اولیه در ایست قلبی را لیست نماید.
5 سنکوپ را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با شوک: تعریف، انواع و اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شوک را تعریف نماید.
2 انواع شوک را نام ببرد.
3 مراحل شوک را لیست نماید.
4 شوک هیپوولمیک و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهد.
5 شوک نوروژنیک و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهد.
6 شوک کاردیوژنیک و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهد.
7 شوک سایکولوژیک و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهد.
8 شوک سپتیک و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهد.
9 شوک آنافیلاکتیک و کمک‌های اولیه آن را توضیح دهد.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با زخم‌ها و خونریزی‌ها – حوادث ناشی از ورود جسم خارجی و مراقبت‌های مربوط به آن‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زخم را تعریف کند.
2 انواع زخم را مقایسه نماید.
3 کمکهای اولیه در زخمهای بسته را لیست نماید.
4 روشهای مهار خونریزی خارجی را لیست نماید.
5 اقدامات و کمکهای اولیه در خونریزی ها را توضیح دهد.
6 نحوة خارج کردن اجسام خارجی از بافتها را شرح دهد.
7 عوارض زخم را لیست نماید.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با گزیدگی‌ها و مراقبت‌های آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع گزیدگی‌ها را نام ببرد.
2 علائم و نشانه‌های مارگزیدگی را نام ببرد.
3 اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم مبتلا به مارگزدیگی را لیست نماید.
4 علائم و نشانه‌های عقرب گزیدگی را لیست نماید.
5 اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم مبتلا به عقرب گزیدگی را لیست نماید.
6 علائم و نشانه‌های گازگرفتگی با حیوانات را لیست نماید.
7 اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم دچار گازگرفتگی را لیست نماید.
8
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با مهارت‌های کمک‌های اولیه 2 (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 باند لوله شده را به شکل صحیح انجام دهد.
2 باند یک گوش T را به شکل صحیح انجام دهد
3 باند کراواتی را به شکل صحیح انجام دهد.
4 باند چهارسر را به شکل صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با فوریت در دیابت و سکته مغزی و مراقبت‌های آن‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شوک هایپوگلیسمی را شرح دهد.
2 اقدامات اولیه در بیمار مبتلا به شوک هایپوگلیسمی را لیست نماید.
3 سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک را مقایسیه نماید.
4 اقدامات اولیه در بیمار دچار سکته مغزی را لیست نماید.


رفرنس ها :
استاجی زهرا، توفیقیان طاهره،کمک‌های اولیه استاجی، انتشارات جامعه‌نگر حق‌پرست عباس، کمک‌های اولیه و احیاء قلبی-ریوی، انتشارات جامعه‌نگر