اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : امیر همتا آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آمار
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : آمار پزشکی
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:80درصد
حضور به موقع در کلاس، فعالیت در کلاس و انجام تمرین های محوله:20درصد
:0درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی آموزش مبتنی بر حل مسئلهاستاد محور و دانشجو محور مرور مطالبی که قرار هست در کلاس آموزش داده شود. هماهنگی با اعضای تیم کلاسی و سرگروه مربوطه، بحث و مشارکت راجع به مساله مطرح شده و حل تمرینات.
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
سایت کامپیوتر
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تعریف آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم متغیر را در مطالعات بیان نماید
2 متغیرها را بر اساس نقش آنها طبقه بندی نماید
3 منظور از ضعیف یا قوی بودن مقیاس را توضیح دهد
4 مقیاس اندازه گیری متغیرها را تشخیص دهد
5 در نرم افزار SPSS مقیاس متغیرها را تعریف نماید
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روش های جمع آوری و خلاصه کردن اطلاعات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اطلاعات را بصورت جدول طبقه‌بندی کند.
2 جداول توافقی را بشناسد و برای متغیرها رسم نماید
3 نمودار مناسب را برحسب نوع متغیر انتخاب و رسم کند.
4 توزیع فراوانی را برای داده‌های گروه‌بندی شده و گروه‌بندی نشده محاسبه کند
5 با استفاده از دستور Recode در SPSS متغیرهای پیوسته را دسته بندی نماید
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: توصیف داده های خام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محاسبه و درک و تفسیر شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات
2 مفوم شاخص های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد را بیان کند
3 شاخص های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد را ممحاسبه کند
4 محاسبه و درک و تفسیر شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات
5 شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات را محاسبه کند
6 شاخص های پراکندگی شامل دامنه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات را تفسیر کند.
7 مفهوم نااریبی را بیان کند و برای آماره های متفاوت آن را بررسی کند
8 با استفاده از نرم افزار SPSS شاخص های مرکزی پراکندگی را محاسبه و تفسیر نماید
9 با استفاده از اپلیکیشن های موبایل شاخص های پراکندگی و مرکزی را محاسبه و تفسیر نماید
10
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با علم احتمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد و مفهوم احتمال را در مطالعات پزشکی از نظر آماری و بالینی توضیح دهد
2 مفهوم تجربی و کلاسیک احتمال و ترمینولوژی احتمال را بیان نماید
3 احتمال به مفهوم اعتقاد شخصی و بیز را بیان نماید
4 مبنای تئوریک احتمال بر اساس فراوانی نسبی را بیان نماید
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با قوانین احتمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم ترکیب، جایگشت را بیان و محاسبه نماید
2 قانون جمع احتمالات را توضیح دهد و به کار بگیرد
3 قانون ضرب احتمال را توضیح دهد و به کار بگیرد
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با پیشامدهای مستقل، احتمال شرطی و قانون بیز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم شرطی کردن احتمالات را توضیح دهد و مثال بزند
2 مفاهیم استقلال دو پشامد را توضیح دهد.
3
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با متغیر تصادفی گسسته و پیوسته
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روابط بین توزیع برنولی و دو جمله ای را بیان نماید
2 کاربرد توزیع برنولی را توضیح دهد
3 کاربرد توزیع دو جمله ای را توضیح دهد
4 رابطه بین توزیع دوجمله ای و برنولی را بیان نماید
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با توزیع پوآسن و نرمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد توزیع پوآسن را توضیح دهد
2 کاربرد توزیع نرمال را توضیح دهد
3 احتمال مربوط به توزیع پوآسن و نرمال را محاسبه نماید
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با توزیع نرمال (ادامه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توزیع احتمال نرمال از روی جدول بدست آورد
2 اهمیت توزیع نرمال در مطالعات پزشکی را توضیح دهد
3 مفهوم قضیه حد مرکزی را بیان نماید
4
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم سرشماری و نمونه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توزیع میانگین نمونه‌برداری (توزیع میانگین نمونه) و نمونه‌های تصادفی را توضیح دهد
2 با استفاده از جدول اعداد تصادفی، اعداد تصادفی تولید کند
3 نمونه گیری تصادفی ساده را تعریف کند
4 نمونه گیری طبقه بندی شده را تعریف کند
5 نمونه گیری خوشه ای را تعریف کند
6 نمونه گیری سیستماتیک را تعریف کند
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم پارامتر و نحوه براورد نقطه ای پارامترها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 براورد نقطه ای میانگین را محاسبه کند.
2 براورد نقطه ای نسبت جامعه را محاسبه کند.
3 براورد واریانس میانگین نمونه را محاسبه کند.
4 براورد واریانس نسبت در یک نمونه را محاسبه کند.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم فاصله اطمینان و محاسبه آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم فاصله اطمینان را شرح دهد.
2 برای میانگین جامعه CI را محاسبه کند و تفسیر نماید.
3 برای تفاوت در میانگین دو جامعه CI را محاسبه کند و تفسیر نماید.
4 برای تفاوت در نسبت دو جامعه و CI را محاسبه کند و تفسیر نماید.
5 برای نسبت جامعه CI را محاسبه کند و تفسیر نماید.
6 با استفاده از SPSS و همچنین اپلیکیشن های موبایل CI را برای میانگین یک جامعه محاسبه نماید
7
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم آزمون فرضیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیک انجام آزمون فرضیه و ضرورت انجام آن را توضیح دهد
2 خطای نوع I و نوع II را توضیح دهد
3 رابطه توان با خطاهای آماری را توضیح دهد
4 برای مقایسه میانگین یک گروه با یک عدد ثابت مقدار t را محاسبه کند.
5 با استفاده از جدول t، معنی داری آزمون تک نمونه ای را تشخیص دهد.
6 با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون مقایسه میانگین یک گروه را با یک عدد ثابت انجام دهد و تفسیر نماید
7 با استفاده از اپلیکشن های موبایل آزمون مقایسه میانگین یک گروه را با یک عدد ثابت انجام دهد و تفسیر نماید
8
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با نحوه مقایسه میانگین دو گروه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمون مناسب برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل را بشناسد و آماره مربوط به آن را محاسبه نماید
2 آزمون مناسب برای میانگین دو گروه وابسته را بشناسد و آماره مربوط به آن را محاسبه نماید
3 با استفاده از جدول t، معنی داری آزمون دو نمونه ای را تشخیص دهد.
4 با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل را انجام دهد و تفسیر نماید
5 با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته را انجام دهد و تفسیر نماید
6 با استفاده از اپلیکشن های موبایل آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل را انجام دهد و تفسیر نماید
7 با استفاده از اپلیکشن های موبایل آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته را انجام دهد و تفسیر نماید
8
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم رگرسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محاسبه عرض از مبدا را محاسبه و آن را تفسیر کند.
2 شیب رگرسیونی را محاسبه و آن را تفسیر کند
3 ضریب همبستگی خطی را محاسبه کند.
4 خط رگرسیون را رسم کند.
5 با استفاده از نرم افزار SPSS برای دو متغیر همبستگی خطی را محاسبه کند
6 با استفاده از اپلیکیشن های موبایل ضرایب رگرسیونی را محاسبه کند
7
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با توزیع کای دو و کاربردهای آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم برازش را توضیح دهد
2 آماره مربوط به برازندگی را محاسبه کند و با استفاده از توزیع کای اسکوئر معنی داری آن را تعیین نماید
3 مفهوم مستقل بودن دو متغیر کیفی را بیان کند و آماره مربوطه را محاسبه نماید
4 علت زیاد شدن آماره کای اسکوئر در شرایط عدم استلال را شرح دهد
5 با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون مربوط به استقلال دو متغیر کیفی اسمی را انجام دهد
6 با استفاده از اپلیکیشن های موبایل آزمون استقلال را انجام دهد و تفسیر نماید
7


رفرنس ها :
روش های اماری نویسنده دکتر کاظم محمد اصول و روش های آمارزیستی نویسنده دنیل آمارزیستی نویسنده بهرام طارمی انتشارات دانشگاه پیام نور Kirkwood BR, Sterne JA. Essential medical statistics: John Wiley & Sons; 2010