اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : تجهیزات بیهوشی
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 19
تعداد ساعات : 43
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی نوع امتحان پایان ترم: DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)، شفاهی، چند گزینه ای، تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
واحد تئوری به شیوه سخنرانی، پرسش و پاسخ ارائه خواهد شد. واحد عملی در اتاق عمل بیمارستان و کار با تجهزات بیهوشی ارائه می‌شود.استاد محور و دانشجو محور حضور فعال در بحث کلاسی (تئوری و عملی). شرکت در امتحان میان ترم. شرکت در امتحانات پایان ترم (تئوری و عملی).
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با گازهای طبی و منابع گازهای بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گازهای طبی را توضیح دهد.
2 منابع گازهای بیهوشی را نام ببرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ماشین بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای اصلی ماشین بیهوشی را نام ببرد.
2 مدهای تنفسی رایج ماشین بیهوشی را لیست نماید.
3 تنظیمات ونتیلاتور ماشین بیهوشی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ماشین بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سیستم های بیهوشی را مقایسه نماید.
2 سیستم های پاکسازی ماشین بیهوشی را توضیح دهد.
3 فرآیند کنترل کردن ماشین بیهوشی را شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه‌های مانیتورینگ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی را شرح دهد.
2 اجزاء اصلی دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی را نام ببرد.
3 موارد قابل نمایش با دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی را توضیح دهد.
4 انواع دستگاه های مانیتورینگ علائم حیاتی را مقایسه نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه‌های مانیتورینگ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دستگاه پالس اکسی متر را توضیح دهد.
2 دستگاه کاپنوگراف را توضیح دهد.
3 انواع دستگاه های کاپنوگراف را مقایسه نماید.
4 اجزاء اصلی دستگاه الکتروکاردیوگرافی را شرح دهد.
5 دستگاه BIS را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با پمپ‌های انفوزیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پمپ انفوزیون را تعریف کند.
2 مکانیسم عملکرد پمپ انفوزیون را شرح دهد.
3 نحوه استفاده از پمپ انفوزیون را بیان کند.
4 انواع پمپ انفوزیون حجمی و قطره شمار را مقایسه نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سرنگ پمپ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پمپ سرنگ را تعریف کند.
2 مکانیسم پمپ سرنگ را شرح دهد.
3 قابلیت های پمپ سرنگ را لیست نماید.
4 مکانیسم پمپ بیدردی کنترل شده توسط بیمار را شرح دهد.
5 مزایای پمپ بیدردی کنترل شده توسط بیمار را لیست نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با وسایل مراقبت راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد نبولایزر را شرح دهد.
2 اصول عملکرد نبولایزرها را توضیح دهد.
3 اصول عملکرد مرطوب کننده های حبابی را توضیح دهد.
4 اصول عملکرد فیلتر HME را توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با وسایل مراقبت و مدیریت راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد کاربرد دستگاه ساکشن را نام ببرد.
2 خصوصیات دستگاه ساکشن ایده آل را توضیح دهد.
3 انواع مدل های دستگاه ساکشن را مقایسه نماید.
4 اجزاء اصلی دستگاه ساکشن را شرح دهد.
5 اجزاء اصلی برونکوسکوپ فیبراپتیک را نام ببرد.
6 موارد کاربرد برونکوسکوپ فیبراپتیک را نام ببرد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات مراقبت ویژه قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت دستگاه دفیبریلاتور را توضیح دهد.
2 مکانیسم دستگاه دفیبریلاتور را شرح دهد.
3 نحوه استفاده از دستگاه دفیبریلاتور را بیان کند.
4 قابلیت ضربا ن سازی خارجی غیرتهاجمی مربوط به دستگاه دفیبریلاتور را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات بلوک عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم دستگاه نرولوکیتور را توضیح دهد.
2 اجزاء دستگاه نرولوکیتور را نام ببرد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات کنترل درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم اثر ضددردی دستگاه تحریک الکتریکی عصب از راه پوست را شرح دهد.
2 مدهای دستگاه تحریک الکتریکی عصب از راه پوست را توضیح دهد.
3 وسایل مورد نیاز جهت اعمال تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم غیرتهاجمی را شرح دهد.
4 نحوه استفاده از دستگاه تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم غیرتهاجمی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ماشین بیهوشی (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تنظیمات مربوط به ماشین بیهوشی را انجام دهد.
2 چک کردن ماشین بیهوشی را انجام دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزت مانیتورینگ (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تنظیمات مربوط به دستگاه مانیتورینگ را انجام دهد.
2 تنظیمات مربوط به دستگاه پالس اکسی‌متر را انجام دهد.
3 تنظیمات مربوط به دستگاه کاپنوگراف را انجام دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با پمپ‌های تزریق (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تنظیمات مربوط به دستگاه سرنگ پمپ را انجام دهد.
2 تنظیمات مربوط به پمپ انفوزیون را انجام دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با وسایل مراقبت راه هوایی (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل مورد نیاز جهت ساکشن کردن را آماده نماید.
2 تنظیمات مربوط به ساکشن کردن را انجام دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با وسایل مدیریت راه هوایی (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل مورد نیاز جهت لارنگوسکوپی را آماده نماید.
2 لارنگوسکوپ را جهت مدیریت راه هوایی آماده نماید.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه دفیبریلاتور (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تنظیمات دستگاه دفیبریلاتور را انجام دهد.
2 دستگاه دفیبریلاتور را جهت انجام شوک آماده نماید.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تنظیمات مربوط به دستگاه تحریک الکتریکی عصب از راه پوست را انجام دهد.


رفرنس ها :
• جوزف جی. کار، جان ام. براون. مقدمه ای بر فناوری تجهیزات پزشکی . ترجمه دکتر سیامک نجاریان، مهندس صنم سجادی، فریما فاضلی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تهران: چاپ اول، 1382. • میلر رونالد. اصول بیهوشی میلر 2018. ترجمه¬ صادقی جواد و همکاران. انتشارات آرتین طب، تهران: چاپ اول، 1396. • عباس‌زاده توسلی سودابه، جعفری افشانه، فیاضی محمدرضا. آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل. انتشارات همای سلامت، تهران: چاپ اول، 1390. • مارینو، پل. کتاب کامل ICU. ترجمه بهشت آیین فاطمه، مرادی مجد پریسا، جوادی رقیه. انتشارات اندیشه رفیع، تهران: چاپ اول، 1394. • طیبی آراسته مهدی، حاتم گویا هاله. پرستار بیهوشی. انتشارات بشری، تهران: چاپ اول، 1386. • قارداشی فاطمه، زرتشت رقیه، اکبرزاده رویا. آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل. انتشارات جامعه‌نگر، تهران: چاپ دوم، 1392. • عسگری محمدرضا، سلیمانی محسن. مراقبت پرستاری ویژه در بخش CCU، ICU و دیالیز. انتشارات بشری، تهران: چاپ چهارم، 1396. • The first portable drug infusion pump. ://www.wpi.edu/about/history/pump.html • Inspection and preventive maintenance, procedure/checklist 416-0595, ECRI, Health Devices. Available from: s://www.courses.psu.edu/be_t/be_t204w_sis1/pdf/06infusion.pdf • Seyed Alikhani SB, Rahimipour A. Evaluation of the serum and syringes injection pumps in the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU) in 2015. Pejouhandeh 2015; 20(3):136-140. • LeDez KM. Anesthesia Equipment: Principles and Applications. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie. 2013 Nov 1; 60(11):1168-9. • Stephen E. Abram,MD. Pain Medicine - The Requisites in Anesthesiology. 1th ed. Mosby; 2006. • Ekhtiari H, Parhizgar SH. Transcranial Direct Current stimulation; An Effective Method for Reversible Non Invasive Interventions and other Brain Diseases. Journal of Addiction. Winter 2007 (6). • DaSilva AF, Volz MS, Bikson M, Fregni F. Electrode positioning and montage in transcranial direct current stimulation. Journal of visualized experiments: JoVE. 2011 (51). PubMed PMID: 21654618. Pubmed Central PMCID: PMC3339846. Epub 2011/06/10. eng. • Allman K, Wilson I. Oxford Handbook of Anaesthesia 2nd edition. Oxford University press 2006. • Asai T, Shingu K. Difficulty in advancing a tracheal tube over a fibreoptic bronchoscope: incidence, causes and solutions. Br J Anaesth 2004; 92(6):870-881.