اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : سیستم های مدیریت یکپارچه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
کوئیز:5درصد
انجام تکالیف و فعالیتهای گروهی در طول ترم:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور -حضور فعال -انجام تکالیف محوله - شرکت در امتحانات
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با استاندارد و جایگاه آن در ارتقای ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استاندارد را به درستی تعریف نماید.
2 تاریخچه استاندارد را بیان نماید.
3 اهمیت و نقش استاندارد در بهبود ایمنی و بهداشت در محیط کار را تشریح کند.
4 مهمترین استانداردهای موجود در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: بیان استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی در ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه استاندارد در ایران را بیان نماید.
2 مهمترین سازمانهای داخلی ارائه دهنده استاندارد در زمینه ایمنی را نام ببرد.
3 مهمترین سازمانهای داخلی ارائه دهنده استاندارد در زمینه بهداشت شغلی را نام ببرد.
4 استانداردهای ملی در حوزه HSE را همراه با حیطه کاربردشان بیان کند.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سازمانهای مرجع در زمینه HSE مانند OSHA، NIOSH، WHO، EPA
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مهمترین سازمانهای خارجی فعال در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی را نام ببرد.
2 حیطه فعالیت سازمانهای مرجع در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی را بیان کند.
3 مهمترین استانداردهای ارائه شده توسط سازمانهای خارجی فعال در زمینه HSE را همراه با دامنه کاربردشان نام ببرد.
4 مهمترین سازمانهای خارجی فعال در زمینه محیط زیست را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مبانی مدیریت کیفیت،و چرخه دمینگ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت را به درستی تعریف نماید.
2 تعاریف مدیر و وظایف وی در سازمان را بیان کند.
3 اصول چهارگانه چرخه دمینگ در مدیریت را به درستی تشریح نماید.
4 اصول مدیریت کیفیت را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی مدیریت راهبردی و جایگاه آن در سیستم HSE
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مدیریت راهبردی را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند رسالت شرکت را با مثال بیان کند.
3 اهداف خرد و برنامه های عملیاتی شرکت را با مثال بیان کند.
4 دانشجو بایستی بتواند خط مشی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی استاندارد ISO 14001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف استاندارد ISO 14001 را تشریح نماید.
2 الزامات قانونی کاربرد استاندارد ISO 14001 را بیان نماید.
3 فرایند پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ISO 14001 را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند فرایند ممیزی استاندارد ISO 14001 را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی استاندارد ISO 9001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف استاندارد ISO 9001 را تشریح نماید.
2 الزامات قانونی کاربرد استاندارد ISO 9001 را بیان نماید.
3 فرایند پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ISO 9001 را شرح دهد.
4 فرایند ممیزی استاندارد ISO 9001 را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مبانی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف الزامات OHSAS 18001 را تشریح نماید.
2 لزوم قانونی کاربرد الزامات OHSAS 18001 را بیان نماید.
3 فرایند پیاده سازی و مستند سازی استاندارد ISO 9001 را بطور کلی بیان کند.
4 دانشجو بایستی بتواند فرایند ممیزی استاندارد ISO 9001 را بطور کلی بیان کند.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: پایش میزان فراگیری دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به درستی اهمیت و نقش استاندارد در بهبود ایمنی و بهداشت در محیط کار را تشریح کند.
2 به درستی حیطه فعالیت سازمانهای مرجع در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی را بیان کند.
3 باید قادر باشد به درستی اصول مدیریت کیفیت را شرح دهد.
4 به درستی اهداف خرد و برنامه های عملیاتی شرکت را با مثال بیان کند.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 الزامات عمومی OHSAS 18000 را تشریح نماید.
2 الزامات اجرا و عملیات OHSAS 18000 را تشریح نماید.
3 الزامات مستندسازی و کنترل OHSAS 18000 را تشریح نماید.
4 به درستی هدف استاندارد ISO 14001 را تشریح نماید.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واحدهای مسئول در فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18000 را بیان نماید.
2 افراد مسئول در فرایند مستندسازی الزامات OHSAS 18000 را بیان نماید.
3 با اصول مستندسازی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی آشنا شود.
4 یک برنامه اولیه مستندسازی در خصوص الزامات ایمنی و بهداشت شغلی بنویسد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با فرایند ممیزی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ممیزی را بدرستی تعریف نماید.
2 انواع ممیزی (داخلی و خارجی) را بدرستی تعریف نماید.
3 تفاوت ممیزی های داخلی و خارجی را بدرستی توضیح دهد.
4 فرایند ممیزی را به درستی شرح دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با فرایند ممیزی الزامات OHSAS 18001
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مواقع نیاز به ممیزی داخلی را با مثال بیان کند.
2 مواقع نیاز به ممیزی خارجی را با مثال بیان کند.
3 یک برنامه اولیه ممیزی ایمنی و بهداشت شغلی بنویسد.
4 برنامه اولیه ممیزی ایمنی و بهداشت شغلی را ارزیابی کند.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لزوم یکپارچه سازی سه حیطه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در یک سازمان را شرح دهد.
2 سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) را توضیح دهد.
3 سیستم PAS99 را شرح دهد.
4 استاندارد ANSI Z10 را شرح مقدماتی دهد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 الزامات مربوط به مستند سازی در سیستم های یکپارچه را بیان کند.
2 الزامات مربوط به کنترل مدرک و سوابق در سیستم های یکپارچه را بیان کند.
3 دستورالعل و فرم مستند سازی در سیستم های یکپارچه را توضیح دهد.
4 فرم مستند سازی در سیستم های یکپارچه را تکمیل نماید.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه نگارش خط مشی HSE را توضیح دهد.
2 یک خط مشی اولیه در خصوص HSE یک سازمان بنویسد.
3 طرح ریزی در سیستم های یکپارچه را فرا می گیرد.
4 اهداف کلان و اختصاصی، بلند مدت و کوتاه مدت HSE را در سازمان تشریح خواهد کرد.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: فراگیری ارائه علمی و تحلیلی حوزه های مربوط به یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفکر انتقادی و سیستمی در خصوص یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی را بکار گیرد.
2 مباحث سیستمهای مدیریتی HSE و یکپارچه سازی آنها را مورد بحث و تحلیل قرار میدهد.
3 با دیدی نقادانه به مباحث یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی بپردازد
4 دید کلان نسبت به اصول و قواعد سیستمهای مدیریتی و یکپارچه سازی آنها در حرفه های گوناگون بدست آورد.
5


رفرنس ها :
1- راهنمای استقرار سیستم مدیریت ایمنی، علیرضا ارزنده، انتشارات فن آوران 2- مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (دو جلد)، محمدباقر دلخوش، انتشارات فن آوران 3- سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت، مدیریت کامیاران، انتشارات فن آوران 4- متون ترجمه شده و اصلی استانداردهای OHSAS 18001، ISO 9000، ISO 14000، HSE-MS، آیین حفاظت و بهداشت کار، حدود مجاز مواجهه شغلی وزارت بهداشت 5- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، پیرس و رابینسون