اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ناهید مهران آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : بارداری و زایمان غیر طبیعی ( بارداری و زایمان 1 )
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال در کلاس:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، سخنرانی، نمایش اسلاید استاد محور و دانشجو محور - حضور منظم و فعال در کلاس درس - مطالعه درس فراگرفته شده در جلسه قبل - آمادگی پذیرش درس جدید(مطالعه قبلی پیش نیازها) - پاسخگویی به سوالات استاد - حضور به موقع و آماده در جلسه امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنا شدن با القای لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت بین القا و تقویت را به طور دقیق بیان کند
2 روشهای القا و تقویت لیبر را با 80% صحت توضیح دهد
3 تفاوت بین روشهای مختلف تجویز اکسی توسین را با توجه به کتاب ویلیامز بیان کند
4 مراقبتهای مربوط به انفوزیون اکسی توسین را به طور دقیق توضیح دهد
5 نحوه انجام انواع روشهای القا و تقویت لیبر را با 80% صحت توضیح دهد
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روشهای بررسی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای بررسی سلامت جنین درطول بارداری را به طور دقیق توضیح دهد
2 انواع الگوهای قلب جنین درلیبر را با رسم شکل و به طور کاملا صحیح نشان دهد
3 اقدامات مربوط به مختل بودن تستهای سلامت جنین را به طور کاملا صحیح و دقیق توضیح دهد
4 علل مربوط به مختل شدن هرکدام از تستهای سلامت جنین را با کمک استاد نام ببرد
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با انواع دیستوشی ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دیستوشی زایمانی را به تنهایی و حداقل در یک خط تعریف می کند.
2 انواع دیستوشی های زایمانی را به طور کامل و بدون کمک دیگران نام ببرد.
3 علل دیستوشی ها را به تنهایی و با 90% صحت توضیح می دهد.
4 اقدامات مربوط به دیستوشی ها را با کمک استاد به طور دقیق توضیح می دهد
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات جفت و بندناف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات جفت و بندناف را با کمک ماژیک روی وایت برد نشان دهد.
2 علل مربوط به اختلالات جفت و بندناف را با 70% صحت توضیح دهد
3 خطرات مربوط به اختلالات جفت و بندناف را به طور کامل بیان کند
4
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات مایع آمنیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اولیگوهیرامینوس و پلی هیدرامینوس را به طور کاملا صحیح و به تنهایی تعریف کند
2 راه تشخیص اختلالات مایع آمنیون را به تنهایی و طبق کتاب ویلیامز شرح دهد
3 اقدامات مربوط به اولیگوهیدرامینوس و وپلی هیدرامینوس را با کمک استاد توضیح دهد
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با سقط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سقط را بطور صحیح روی کاغذ لیست کند.
2 علل سقط را بطور مفصل در کلاس توضیح دهد.
3 علائم سقط را در کلاس با توجه به نوع آن در عرض 20 دقیقه شرح دهد
4 نحوه مراقبت از بیماران در حال سقط را در کلاس بطور مشروح توضیح دهد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با حاملگی خارج رحمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف حاملگی خارج از رحم را روی تابلو در یک جمله بنویسد.
2 عوامل مساعد کننده حاملگی خارج از رحم را با توجه به اهمیت بطور مفصل توضیح دهد..
3 علائم حاملگی خارج از رحم را با توجه به محل جایگزینی تخم بطور صحیح توصیف کند.
4 نحوه مراقیت از بیمار مبتلا به حاملگی خارج از رحمی را با توجه به سن حاملگی بطور کامل توضیح دهد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مول هیداتیفورم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مول را با ذکر مشخصات هریک بطور دقیق توضیح دهد
2 علایم مول را با توجه به شیوع آنها با 80% صحت نام ببرد
3 نحوه ایجاد مول را با توجه به چگونگی لقاح اسپرم و تخمک بطور واضح طراحی کند.
4 در مورد نحوه مراقبت و درمان بیماران مبتلا به مول در کلاس به طور مفصل توضیح دهد.
5 نحوه پیگیری بیماران درمان شده مول را در کلاس بطور مشروح توضیح دهد
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات فشارخون در بارداری- آشنایی با حاملگی در سن بالا و پایین مادر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع فشارخون بارداری را به طور کاملا صحیح و به تنهایی تعریف کند
2 عوامل مستعدکننده فشارخون بارداری را با 80% صحت نام ببرد
3 اقدامات مادری و نوزادی مربوط به فشارخون بالای بارداری را به طور کامل توضیح دهد
4 حاملگی در سن بالا و پایین را به طور کاملا صحیح تعریف کند
5 خطرات حاملگی در سن بالا یا پایین مادر را با 90% صحت توضیح دهد
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با دکولمان، جفت سرراهی و پرویا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم جدا شدن زودرس جفت را براساس شیوع بطور مفصل توضیح دهد.
2 2 مورد از موارد تشخیص افتراقی جفت سر راهی از جدا شدن زودرس جفت و وازو پرویا را بطور کامل توضیح دهد
3 عوارض جدا شدن زودرس جفت را به تنهایی بطور کامل تشریح کند.
4 در مورد چگونگی مراقبت از خانم حامله مبتلا به دکولمان جفت در عرض نیم ساعت با دانشجویان دیگر بحث و گفتگو کند.
5 انواع جفت سر راهی را با شکل با 100% صحت توضیح دهد.
6 راههای تشخیص جفت سرراهی را به ترتیب اهمیت طورکامل توضیح دهد
7 در مورد چگونگی مراقبت از خانم حامله مبتلا به جفت سر راهی و وازو پرویا در عرض نیم ساعت با دانشجویان دیگر بحث و گفتگو کند
8
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با انعقاد داخل عروقی، آتونی رحم و سایر خونریزیهای بعداز زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل خونریزی زودرس ودیررس پس از زایمان را طبق کتاب ویلیامز با 80% صحت لیست نماید.
2 اقدامات درمانی در خونریزیهای زودرس و دیررس را به ترتیب و کاملا صحیح توضیح دهد .
3 نحوه اداره شوک هیپوولمیک را با کمک مربی در عرض 5 دقیقه بیان نماید.
4 اقدامات لازم در موارد آتونی رحمی را به تنهایی و با 80% صحت توضیح دهد
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با عفونتهای نفاس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل مستعدکننده عفونت پس از زایمان را طبق کتاب ویلیامز و با 80% صحت بیان کند.
2 نحوه درمان عفونت پس از زایمان را به تنهایی به طور کامل شرح دهد.
3 علایم عفونت محل اپی زیاتومی را به تنهایی و کاملا صحیح توضیح دهد
4 مراقبتهای لازم و درمان صحیح درعفونت اپی زیاتومی را در عرض 3 دقیقه شرح دهد
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با پره ترم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پره ترم لیبر را به طور کاملا صحیح تعریف کند
2 علل پره ترم لیبر را با 80% صحت نام ببرد
3 خطرات مربوط به پره ترم شدن را با 90% صحت توضیح دهد
4 اقدامات مادری و نوزادی مربوط به زایمان پره ترم را به طور کاملا صحیح توضیح دهد
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با پست ترم و ماکروزومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پست ترم و ماکروزومی را به طور کاملا صحیح تعریف کند
2 علل پست ترم شدن و ماکروزومی را با 80% صحت نام ببرد
3 راه تشخیص ماکروزومی را به طور کاملا صحیح شرح دهد
4 خطرات مربوط به زایمان پست ترم و ماکروزومی را با 90% صحت توضیح دهد
5 اقدامات مادری و نوزادی مربوط به پست ترم شدن و ماکروزومی را با کمک استاد به طور کامل شرح دهد
6
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با IUGR
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 IUGR را به طور کاملا صحیح تعریف کند
2 علل مربوط به IUGR را با 80% صحت نام ببرد
3 خطرات تهدیدکننده نوزادان IUGR را با 90% صحت توضیح دهد
4 اقدامات مادری و نوزادی مربوط به IUGR را با کمک استاد توضیح دهد
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با چندقلویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع چند قلویی را با توجه به تعداد تخمک های لقاح یافته بطور صحیح نام ببرد.
2 چگونگی تشخیص حاملگی چند قلو را با توجه به سن حاملگی بطور کامل شرح دهد.
3 چگونگی مراقبت از خانم حامله چند قلو را با توجه به سن حاملگی بطور کامل تشریح کند.
4 عوارض حاملگی چند قلو را برای سایر دانشجویان بطور صحیح بازگو کند.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با زایمان ابزاری و سزارین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد استفاده از فورسپس و واکیوم را در زایمان به طور کامل ذکر کند
2 شرایط کارگذاشتن فورسپس و واکیوم را به کمک دست و از روی عکس نشان دهد
3 نحوه گذاشتن فورسپس و واکیوم را با کمک استاد و با 70% صحت بیان کند
4 اندیکاسیونهای سزارین را به طور کامل ذکر کند
5 انواع سوچورهای سزارین را به طور کامل و با کمک ماژیک و وایت برد توضیح دهد
6 مراقبتهای مربوط به سزارین را به طور کامل و دقیق توضیح دهد
7


رفرنس ها :
1- بارداری و زایمان ویلیامز 2- درسنامه مامایی مایلز 3- مامایی وارنی