اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : عباس مقدم آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 19
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : علوم تشریح سر و گردن عملی پزشکی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
طراحی کار با خمیر کار با مولاژ تمرین روی جسددانشجو محور تمرین مهارت های عملی وشناسایی شرکت فعال در آزمایشگاه آمادگی کامل برای ساخت و طراحی یک قسمت آناتومی پاسخ به سوالات مطرح شده در آزمایشگاه یادگیری مطالب روی مولاژ و جسد
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتاب
مولاژ
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
مولاژ ،جسد، اسکلت طبیعی
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با نمای قدامی، فوقانی، خلفی و طرفی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوانهای تشکیل دهنده نمای قدامی، فوقانی، خلفی و طرفی جمجمه را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
2 محدوده کاسه چشم شامل کناره های آن را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
3 محدوده حفره بینی شـامل اسـتخوانها درزها و مشخصـات استخوان‌هارابر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
4 مشخصات اسـتخوان فـک فوقـانی، گونه ای و درزهای بین استخوان ها را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
5 درزهای و ملاج های موجود در نماهای فوقانی، خلفی و طرفی جمجمه را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
6 نقاط برگما، لامبدا، آستریون و پتریون را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
7 برجستگی و سوراخ آهیانه ای را نشان داده و نقطه obellion را نامگذاری نماید
8 خطوط گیجگاهی فوقانی و تحتانی را نشان دهد
9 برجسـتگی پـس سـری خـارجی، Inion و خطـوط nucal فوقانی و تحتانی و سوراخ ماستوئید را نشان دهد.
10 قوس گونه ای jugal point و تکمه مفصلی را نشان دهد
11 سوراخ گوش خارجی مثلث وخار سوپرامئتال را مشخص نماید
12 زائده و سوراخ ماستوئید و زائده نیزه ای را را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
13 حدود حفره گیجگاهی و زیر گیجگاهی را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
14
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با سطح برون سری و درون سری نمای تحتانی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش قدامی ایـن نمـا شـامل قـوس آلوئـولار و کـام سـخت بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
2 ویژگیهای کام سخت شامل استخوانهای تشکیل دهنده درزهای موجود حفرات وسوراخهای آن وسایر مشخصات آن را نشان دهد.
3 محدوده بخش میانی این نما را مشخص نماید
4 کناره خلفی استخوان وومر بخش خلفی جسـم پروانـه و بخـش قاعده ای استخوان پس سری را نشان دهد
5 سوراخهای خلفـی بینـی و اسـتخوانهای تشـکیل دهنـده آن را مشخص نماید
6 کانالهای palatovaginal و vomerovaginal را مشخص نماید
7 زائده رجلی وویژگیهای آن و بال بزرگ پروانه و مشخصات آن را در این نما مشخص نماید
8 بخش پتروز بخش صماخی و بخش صدف استخوان گیجگاهی و ویژگیهای هر یک را در این نما مشخص نماید
9 محدوده بخش خلفی این نما را تعیین نماید
10 فورامن ماگنوم بخش صدف و بخـش کونـدیلار اسـتخوان پـس سری را در این نما مشخص نماید.
11 سوراخ حفره و بریدگی ژوگولار را مشخص نماید
12 زوائد ماستوئید و نیزه ای بریدگی ماستوئید شـیار شـریان پـس سری و سوراخ استیلوماستوئید را مشخص نماید
13 حدود حفره کرانیال قدامی را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
14 خصوصیات صفحه کاسـه چشـمی اسـتخوان پیشـانی، استخوان اتموئید و اسفنوئید را بر روی آن شرح دهد.
15 حدود حفره کرانیال میانی رابر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
16 شکاف کاسه چشـمی فوقـانی و حـدود آن را مشـخص کند
17 فورامن لسروم و حدود آن را مشخص نماید.
18 سطح قدامی پتروز و ویژگیهای آن در این حفره مشخص نماید
19 حدود حفره کرانیال خلفی را بر روی مولاژ و استخوان طبیعی نشان دهد.
20 فورامن ماگنوم بخش صدف و بخـش کونـدیلار اسـتخوان پـس سری را در این نما مشخص نماید.
21 سوراخ حفره و بریدگی ژوگولار را مشخص نماید
22 زوائد ماستوئید و نیزه ای بریدگی ماستوئید شـیار شـریان پـس سری و سوراخ استیلوماستوئید را مشخص نماید
23
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با حدود گردن، مهره‌های گردنی، تقسیمات گردن و فاسیاهای گردنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای مهره اول، دوم، هفتم و مهره‌های تیپیک گردنی را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
2 حدود گردن و تقسیمات گردن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
3 مثلث‌های گردن را را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
4 محتویات مثلث‌های گردن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
5 فاسیای سطحی گردن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
6 عضله پلاتیسما را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
7 لایه سطحی فاسیای عمقی (investing fascia)را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
8 فاسیای جلومهره ای را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
9 فاسیای جلونای را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
10 غلاف کاروتید رابر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
11 ورید ژوگولار خارجی، نحوه تشکیل و مسیر آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
12 محل قرارگیری شبکه گردنی و ریشه های تشکیل دهنـده آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
13
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با عروق و اعصاب گردنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مسیر شریان کاروتید مشترک و مجاورت آن رابر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
2 مسیر و مجاورات و شاخه های شریان کاروتید خارجی را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
3 مسیر و مجاورات و شاخه های شریان کاروتید داخلی را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
4 ورید ژوگولار خارجی، نحوه تشکیل و مسیر آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
5 ورید ژوگولار داخلی، نحوه تشکیل و مسیر آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
6 مسیر عصب واگ و گا نگلیونها و شاخه های آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
7 محل قرارگیری زنجیره سمپاتیک و گا نگلیونهای آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
8 گا نگلیونهای فوقانی، میانی و تحتانی گردن و شاخه های آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
9
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با مثلث خلفی گردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود مثلث خلفی گردن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
2 عناصر سطحی و عمقی مثلث خلفی رابر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
3 مبدا، انتها، عصب و عمل عضلات نردبانی و بالا برنده کتف را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
4 مبدا، مسیر، مجاورات و شاخه های شریان سابکلاوین و مهره ای را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
5 ورید سابکلاوین را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
6 شاخه های تشکیل دهنده و محل تشکیل شبکه براکیال را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
7
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ناحیه سوپرهایوئید و اینفراهایوئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود ناحیه سوپراهایوئید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
2 مبدا، انتها، عصب و عمل عضلات طبقه سطحی،میانی و عمقی ناحیه سوپراهایوئید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
3 حدود مثلث ساب‌مندیبولار و محتویات آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
4 بخشهای سطحی و عمقـی غـده ساب‌مندیبولار را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
5 عروق و اعصاب غده ساب‌مندیبولار را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
6 مسیر و مجاورات مجرای وارتون را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد..
7 رشـــته هـــای ســـمپاتیکی و پاراســـمپاتیکی گـــا نگلیـــون رشـــته هـــای ســـمپاتیکی و پاراســـمپاتیکی گـــا نگلیـــون ساب‌مندیبولار را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
8 حدود ناحیه اینفراهایوئید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
9 مبــدا، انتهــا، عصــب و عمــل عضــلات طبقــه ســطحی و عمقی ناحیــه اینفراهایوئید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
10 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب غده تیروئید و غدد پاراتیروئید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
11 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب حنجره را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
12 مبدا، انتها، عصب و عمل عضـلات داخلی و خارجی حنجـره را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
13 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب بخش گردنی نای را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
14 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب بخش گردنی مری را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
15
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه صورت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود صورت را بر روی مولاژ و جسد مشخص نموده و آن را به دو ناحیه قدامی و طرفی تقسیم نماید.
2 پوسـت، فاشـیا سـطحی و عمقـی ناحیه قدامی صـورت را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
3 عضلات اطراف کاسه چشم، بینی و حفره دهان را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
4 عروق و اعصاب ناحیه قدامی صورت را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
5 حدود ناحیه ماستر را تعیین کرده و ساختمانهای آناتومیک موجود و عروق و اعصاب آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
6 عضله ماستربر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
7 حدود ناحیه پاروتید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
8 موقعیت آناتومیک، ساختار ، مجاورات و عروق و اعصاب غده پاروتید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
9 مسیر و مجاورات مجرای غده پاروتید را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
10 ساختمانهای عروقی و عصبی که از ضخامت غـده میگـذرد را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
11
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با حفرات بینی و اینفراتمپورال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت اناتومیک غضروف های بینی، شاخک های آن و مئاتوس ها را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
2 ساختمان های موجود در هر مئاتوس را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
3 موقعیت اناتومیک سینوس ها را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
4 اهمیت های بالینی سینوس ها و حفره بینی را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
5 حدود حفره اینفراتمپورال را مشخص نموده و محتویات آن را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
6 ارتباط حفره اینفراتمپورال را با حفره پتریگوپا لاتـین را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
7 عضلات پتریگوئید داخلـی و خـارجی را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
8 مسیر و شاخه های شریان ماکزیلاری و محلی را که هر یک خون رسانی می کنند را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
9 چگونگی تشکیل شبکه وریدی پتریگوئید و ورید ماکزیلاری رابر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
10 مبدا مسیر و شاخه های جانبی و انتهائی عصب تریجمینـال را بر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
11 گـانگلیون اســفنوپالاتین رابر روی مولاژ و جسد نشان دهد.
12


رفرنس ها :
آناتومی گری برای دانشجویان آخرین چاپ آناتومی بالینی اسنل آخرین چاپ اطلس آناتومی زوبوتا اطلس آناتومی گرنت اطلس آناتومی نتر