اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا رضاپور آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: مهندسی بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بافت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : سلول شناسی و بافت شناسی(عملی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0/5 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)
اجزاءنمره نهائی
رعایت نظم و انظباط در محیط آزمایشگاه:5درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
حضور فعال در آزمایشگاه:10درصد
ارائه گزارش کار:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
برگزاری Pre lab به منظور توضیح اساس و روش انجام کار، استفاده از استریومیکروسکوپ و نمایش لامها و استفاده از میکروسکوپ نوری جهت مشاهده لام ها توسط دانشجوهااستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در آزمایشگاه، ارائه گزارش کار، رعایت نظم و انظباط در محیط آزمایشگاه، مشاهده لامهای تدریس شده زیر میکروسکوپ
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
اینترنت
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با اصول کار در آزمایشگاه بافت شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تجهیزات و وسایل اختصاصی آزمایشگاه بافت شناسی را بشناسند و به کار برند.
2 کاربرد و اجزای میکروسکوپ نوری را بداند.
3 نحوه و طریقه مشاهده صحیح لام زیر میکروسکوپ را بداند.
4 با تنظیم میکروسکوپ نوری جهت مشاهده لام ها آشنا شوند.
5 با انواع رنگ آمیزی های مختلف بافتی آشنا شوند.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بافت پوششی و همبندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بافت پوششی ساده را زیر میکروسکوپ مشاهده و تشخیص دهند.
2 انواع بافت پوششی مطبق را زیر میکروسکوپ مشاهده و تشخیص دهند.
3 با توجه به لام های از پیش آماده شده بافت همبند را زیر میکروسکوپ شناسایی کنند.
4 با مشاهده لام ها بتوانند سلول های بافت همبند را تشخیص دهند.
5 بتوانند بافت های پوششی مختلف اعم از سنگفرشی، مکعبی و استوانه ای را از هم تفریق دهند.
6 با توجه به لام های بافت پوست بتوانند بافت پوششی و بافت همبند آن را بررسی کنند.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بافت غضروف و استخوان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام ها انواع بافت غضروف را مشاهده کرده و تشخیص دهند.
2 با مشاهده لام ها جایگاه کندروسیت ها را در لاکوناها مشاهده نمایند.
3 با توجه به لام های از پیش تهیه شده انواع بافت استخوانی را شناسایی کنند.
4 با توجه به لام ها سلول های استخوانی را مشاهده نمایند.
5 بتوانند انواع بافت غضروف (شفاف، الاستیک و فیبری) را از همدیگر تمیز دهند.
6 انواع بافت استخوانی (اسفنجی و متراکم) را تشخیص دهند.
7 با ساختار دیسک بین مهره ها آشنا شده و نوع غضروف آن را شناسایی کنند.
8
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بافت عصبی و عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام ها با بافت عصبی آشنا شوند.
2 سلول های عصبی را مشاهده و تشخیص دهند.
3 با توجه به لام های از پیش تهیه شده بافت عضلانی مختلف (اسکلتی، صاف و قلبی) را مشاهده کرده و تشخیص دهند.
4 با مشاهده لام ها سلول های بافت های عضلانی مختلف (اسکلتی، صاف و قلبی) را با هم مقایسه کنند.
5 لام های مخچه را مشاهده کرده و شناسایی کنند.
6 بتوانند محدوده سارکومر را در بافت های عضلانی اسکلتی نشان دهند.
7 نواحی اتصال دهنده (Intercalated disk) در عضلات قلبی را شناسایی کنند.
8
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گردش خون و لنفاوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام ها با سلول های خونی آشنا شوند.
2 با توجه به لام های از پیش آماده شده با عروق خونی آشنا شوند.
3 با مشاهده لام ها توانایی تفریق سلول های خونی مختلف را داشته باشند.
4 بتوانند بافت پوششی و سلول های دور مویرگ ها را تشخیص دهند.
5 با توجه به لام ها با ساختمان عروق بزرگ آشنا شوند.
6 بتوانند سلول های اندوتلیال را شناسایی کنند.
7 با توجه به لام ها بتوانند ساختار بافتی عروق مختلف را با هم مقایسه نمایند.
8
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه ادراری و تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه شده با بافت کلیه آشنا شوند.
2 اپیتلیوم پوششی بافت مثانه را تشخیص دهند.
3 با توجه به لام های از پیش آماده شده بافت ریه را تشخیص دهند.
4 با مشاهده لام های از پیش تدارک دیده شده به مطالعه بافت نای بپردازند.
5 بتوانند بافت اپی گلوت را شناسایی کنند.
6 با ساختار برونش ها و برونشیول ها آشنا شده و شناسایی نمایند.
7 بافت پوششی مجاری تنفسی را مشاهده نموده و تشخیص دهند.
8
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گوارش و غدد درون ریز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتوانند بافت غده هیپوفیز را مورد بررسی قرار دهند.
2 با مشاهده لام های از پیش تهیه شده بتوانند به مطالعه بافت غده تیروئید بپردازند.
3 با مشاهده لام ها با بافت مری آشنا شوند.
4 با توجه به لام های از پیش تهیه شده به مطالعه بافت معده بپردازند.
5 سلول های بافت پوششی روده ها را مورد شناسایی قرار دهند.
6 با توجه به لام های از پیش آماده شده بتوانند بافت کبد را تشخیص دهند.
7 به تفکیک ساختار بافتی قسمت های مختلف روده (دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم) را زیر میکروسکوپ مشاهده نمایند.
8
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی نر و ماده و بافت پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتوانند بافت بیضه را تشخیص دهند.
2 با توجه لام های از پیش تهیه شده با بافت تخمدان آشنا شوند.
3 بافت رحم را بتوانند مورد یررسی قرار دهند.
4 با توجه به لام های از پیش تدارک دیده شده بافت پستانی را شناسایی کنند.
5 با مشاهده لام ها بافت مجاری تناسلی را مورد مطالعه قرار دهند.
6 بتوانند لوله های سمینی فر را در بافت بیضه شناسایی کنند.
7


رفرنس ها :
آخرین ویرایش کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا(Junqueira’s Basic Histology)