اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا رضاپور آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: مهندسی بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بافت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : آزمایشگاه بافت شناسی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: DOPS( ارزیابی مهارتهای عملی و دادن بازخورد)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:75درصد
ارائه گزارش کار:10درصد
حضور فعال در آزمایشگاه:5درصد
رعایت نظم و انظباط در محیط آزمایشگاه:10درصد
:0درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
برگزاری Pre lab به منظور توضیح اساس و روش انجام کار، استفاده از استریومیکروسکوپ و نمایش لامها و استفاده از میکروسکوپ نوری جهت مشاهده لام ها توسط دانشجوهااستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در آزمایشگاه، رعایت نظم و انظباط در محیط آزمایشگاه، ارائه گزارش کار، مشاهده لامهای تدریس شده زیر میکروسکوپ، شرکت در آزمون پایان ترم
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
اینترنت
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: طرز کار و مشاهده لام در زیر میکروسکوپ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تجهیزات و وسایل اختصاصی آزمایشگاه بافت شناسی را بشناسند و به کار برند.
2 کاربرد و اجزای میکروسکوپ نوری را بداند.
3 با اصول نمونه گیری و تهیه لام های آزمایشگاهی آشنا شوند.
4 نحوه و طریقه مشاهده صحیح لام زیر میکروسکوپ را بداند.
5 با انواع رنگ آمیزی های مختلف بافتی آشنا شوند.
6 بتوانند میکروسکوپ را جهت مشاهده لام ها تنظیم کنند.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: مطالعه لام های بافت پوششی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انواع بافت پوششی ساده زیر میکروسکوپ آشنا شوند.
2 انواع بافت پوششی مطبق را زیر میکروسکوپ مشاهده کنند.
3 در بافت پوست بتوانند بافت پوششی سنگفرشی مطبق را شناسایی کنند.
4 با مشاهده غدد آپوکرین بافت پوششی مکعبی را نشان دهند.
5 با توجه به لام های روده ها بافت پوششی استوانه ای را مشاهده نمایند.
6 با بافت پوششی ترانزیشنال در بافت مثانه آشنا شوند.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: مطالعه لام های بافت همبندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با بافت همبند زیر میکروسکوپ آشنا شوند.
2 با مشاهده لام ها سلول های بافت همبند را نشان دهند.
3 بتوانند رشته های بافت همبند را شناسایی نمایند.
4 با مشاهده بافت پوست محدوده بافت همبند آن را کاملا تشخیص دهند.
5 بتوانند اجزای بافت همبندی را با جزئیات روی کاغذ رسم کنند.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: مطالعه لام های بافت غضروف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه با لام های از پیش تهیه شده با بافت غضروف آشنا شوند.
2 با مشاهده لام ها جایگاه کندروسیت ها را در لاکوناها مشاهده نمایند.
3 با مشاهده لام های از پیش آماده شده بتوانند انواع بافت های غضروف را از هم تفریق دهند.
4 بتوانند غضروف فیبری را با مشاهده دیسک بین مهره ای تشخیص دهند.
5 با توجه به بافت اپی گلوت، غضروف الاستیک را شناسایی کنند.
6 غضروف هیالین را در بافت نای نشان دهند.
7 توانایی رسم شکل انواع بافت غضروف (شفاف، الاستیک و فیبری) را داشته باشند.
8
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: مطالعه لام های بافت استخوان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه شده با بافت استخوانی آشنا شوند.
2 با توجه به لام ها سلول های استخوانی را مشاهده نمایند.
3 با مشاهده لام های از پیش آماده شده بتوانند انواع بافت های استخوانی را از هم تشخیص دهند.
4 بافت استخوان اسفنجی را کاملا شناسایی کنند.
5 بتوانند ترابکولاها را در بافت استخوان اسفنجی نشان دهند.
6 سیستم هاورس را در استخوان های بالغ کاملا تشخیص دهند.
7 بتوانند ساختار کامل یک استخوان ثانویه را ترسیم کنند.
8
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: مطالعه لام های بافت عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه شده با بافت عضلانی مختلف (اسکلتی، صاف و قلبی) آشنا شوند.
2 با مشاهده لام ها بین سلول های بافت های عضلانی مختلف (اسکلتی، صاف و قلبی) تفریق دهند.
3 بتوانند محدوده سارکومر را در بافت های عضلانی اسکلتی نشان دهند.
4 نواحی اتصال دهنده (Intercalated disk) در عضلات قلبی را شناسایی کنند.
5 عضلات صاف را در بافت هایی مثل مری و عروق بزرگ تشخیص دهند.
6 با جایگاه سلول ها در انواع مختلف بافت های عضلانی آشنا شوند.
7
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: مطالعه لام های بافت عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش آماده شده با بافت عصبی آشنا شوند.
2 با توجه به لام ها سلول های عصبی را مشاهده نمایند.
3 با توجه به لام های از پیش تدارک دیده شده بتوانند سلول های عصبی را تشخیص دهند.
4 لام های مخچه را مشاهده کرده و شناسایی کنند.
5 با ساختار نخاع زیر میکروسکوپ آشنا شوند.
6 توانایی ترسیم اجزای بافت مخچه و نخاع را داشته باشند.
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه با سلول های خونی آشنا شوند.
2 با مشاهده لام ها با عروق خونی آشنا شوند.
3 با مشاهده لام ها توانایی تفریق سلول های خونی مختلف را داشته باشند.
4 بتوانند سلول های اندوتلیال را شناسایی کنند.
5 با توجه به لام ها بتوانند ساختار بافتی عروق مختلف را با هم مقایسه نمایند.
6 با توجه به لام ها با ساختمان عروق بزرگ آشنا شوند.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه لنفاوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه با دستگاه لنفاوی آشنا شوند.
2 با توجه به لام های از پیش تهیه شده بافت های لنفوئیدی را زیر میکروسکوپ مشاهده نمایند.
3 با مشاهده لام ها توانایی تفریق بافت های لنفاوی مختلف را داشته باشند.
4 با ساختار بافت تیموس آشنا شوند.
5 با توجه به لام ها توانایی شناسایی بافت طحال را داشته باشند.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش آماده شده بافت ریه را تشخیص دهند.
2 با مشاهده لام ها به مطالعه بافت نای بپردازند.
3 با ساختار برونش ها و برونشیول ها آشنا شده و شناسایی نمایند.
4 بافت پوششی مجاری تنفسی را مشاهده نموده و تشخیص دهند.
5 با توجه به لام ها آلوئول ها و مجاری آلوئولی را نشان دهند.
6 بتوانند ساختار کلی بافت تنفسی را ترسیم نمایند.
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام های از پیش تهیه شده با بافت کلیه آشنا شوند.
2 با مشاهده لام ها بافت مثانه را تشخیص دهند.
3 قسمت های مختلف بافت کلیه را شناسایی کنند.
4 بتوانند جسمک کلیوی را نشان دهند.
5 توانایی ترسیم ساختار بافتی کلیه را داشته باشند.
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه گوارش و غدد ضمیمه آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام ها با بافت مری آشنا شوند.
2 با توجه به لام های از پیش تهیه شده به مطالعه بافت معده بپردازند.
3 با توجه به لام های سلول های بافت پوششی روده ها را مورد شناسایی قرار دهند.
4 با توجه به لام ها بتوانند بافت کبد را تشخیص دهند.
5 به تفکیک ساختار بافتی قسمت های مختلف روده (دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم) را زیر میکروسکوپ مشاهده نمایند.
6 با مشاهده لام ها بافت کیسه صفرا را شناسایی کنند.
7 توانایی تشخیص بافت پانکراس را پیدا کنند.
8
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه تناسلی نر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به لام ها بتوانند بافت بیضه را تشخیص دهند.
2 با توجه به لام های از پیش آماده شده با اپیتلیوم لوله های منی ساز آشنا شوند.
3 با توجه به لام ها غدد ضمیمه دستگاه تناسلی نر را مشاهده کنند.
4 بتوانند لوله های سمینی فر را در بافت بیضه نشان دهند.
5 با مشاهده لام ها بافت مجاری تناسلی را مورد مطالعه قرار دهند.
6 با ساختار بافتی غده پروستات آشنا شوند.
7
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: مطالعه لام های دستگاه تناسلی ماده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مشاهده لام ها با بافت تخمدان آشنا شوند.
2 با توجه به لام ها بافت رحم را بتوانند مورد یررسی قرار دهند.
3 با مشاهده لام های از پیش آماده شده بافت مجاری تناسلی را مورد مطالعه قرار دهند.
4 بتوانند بافت پستانی را شناسایی کنند.
5 توانایی نشان دادن قسمت های مختلف بافت تخمدان را داشته باشند.
6 بتوانند لایه های مختلف بافت رحم را نشان دهند.
7 بتوانند اجزای بافت تخمدان و رحم را ترسیم کنند.
8
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: مرور لام های کل ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرور کل لام های ارائه شده در طی جلسات گذشته
2 برطرف کردن مشکلات و نکات مبهم باقیمانده
3
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: امتحان عملی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برگزاری امتحان عملی به صورت ایستگاهی
2


رفرنس ها :
آخرین ویرایش کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا(Junqueira’s Basic Histology)