اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ایمانه خاکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : بارداری و زایمان 3 بارداری طبیعی و غیرطبیعی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
کوئیز و پرسش و پاسخ:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی بحث گروهی پرسش و پاسخ TBLاستاد محور و دانشجو محور پاسخگویی به سوالاتی که به صورت کوئیز کتبی و یا شفاهی گرفته می شود . - امتحانات ترم و پایان ترم - ارائه مقاله ترجمه شده از مطالب مربوط به درس و کنفرانس
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: عوارض مربوط به اختلالات جفت و بند ناف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات گردش خون جفت را توضیح دهد .
2 انواع اختلالات مربوط به جایگزینی جفت را شرح دهد
3 ضایعات دژنراتیو جفت را بیان نماید.
4 انواع اختلالات مربوط به شکل جفت را شرح دهد.
5 انواع تومورهای جفتی را توضیح دهد.
6 انواع اختلالات پرده های جنینی را شرح دهد.
7 انواع اختلالات بند ناف را نام برده و توضیح دهد.
8 عوامل اتیولوژیک اختلالات جفت ، بند ناف را توضیح دهد
9
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اختلالات مایع آمنیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 میزان حجم طبیعی مایع آمنیون را ذکر کند.
2 روشهای اندازه گیری حجم مایع آمنیون را بیان کند.
3 هیدرو آمنیوس را تعریف کند.
4 عوامل اتیولوژیک ، پاتولوژیک و علائم و نشانه های آن و پیامد آن را توضیح دهد.
5 تدابیر درمانی در هیدرو آمنیوس را شرح دهد
6 الیگو هیدروآمنیوس را تعریف کند.
7 عوامل اتیولوژیک و علائم و نشانه های آن را بیان نماید
8 اداره حاملگی و زایمان در موارد اولیگو هیدرآمنیوس را شرح دهد
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: بارداری های دوقلویی و چند قلویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های حین لیبر در بارداری های دوقلویی و چند قلویی را شرح دهد
2 مشکلات و عوارض زایمان در دوقلویی را بیان نماید.
3 اداره زایمان در نمایش ها و وضعیتهای مختلف جنین ها را توضیح دهد
4 نحوه انجام زایمان قل اول و دوم را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: دیستوشی در اثر اختلال انقباضات رحم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دیستوشی را تعریف کند
2 انواع اختلال عملکرد رحم را نام برد و تعریف کند
3 علل گزارش شده اختلال عملکرد رحم را نام برد
4 نحوه اداره انواع اختلال عملکرد رحم را بیان نماید
5 اختلال پارگی پرده ها بدون شروع لیبر را توضیح دهد
6 لیبر و زایمان تسریع شده را تعریف کند
7 ویژگیها و نحوه اداره زایمان تسریع شده را توضیح دهید
8
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: دیستوشی دراثر اختلالات لگن استخوانی مادر و نمایش و موقعیت های غیر طبیعی جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عدم تناسب جنینی لگنی را توضیح دهد و انواع تنگی لگن را تعریف کند
2 روشهای تشخیص انواع تنگی لگن را توضیح دهد
3 نحوه اداره انواع تنگی لگن را بیان نماید و عوارض مادر و جنین در تنگی های لگن را بیان نماید.
4 انوع نمایش ها و موقعیت های غیر طبیعی را نام برد
5 عوامل اتیولوژیک نمایش ها و موقعیت های غیر طبیعی را بیان کند.
6 عوارض مادر و جنینی انواع نمایش ها و موقعیت های غیر طبیعی را توضیح دهد
7
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اختلالات فشارخون در بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات فشارخون را نام ببرد.
2 نحوه تشخیص هر یک از اختلالات را بیان کند.
3 نحوه تشخیص و درمان پره اکلامسی و عوارض آنرا ذکر کند.
4 اکلامسی را تعریف کرده و عوارض و نحوه درمان آن را ذکر کند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: روش های ارزیابی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های ارزیابی جنین حین لیبر راشرح دهد
2 انواع الگو های ضربان قلب جنین را شرح دهد و تفسیر کند.
3 عوارض و مزایای پایش الکترونیک جنین را ذکر کند
4 نحوه برخورد با هریک از موارد افت های ضربان قلب را شرح دهد.
5 بتواند نوارNST, OCT,BPP را تفسیر کرده و درمان را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: زایمان زود رس و دیررس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زایمان زودرس را تعریف کند
2 مراقبتهای مربوطه از مادر و نوزاد نارس و اقدامات درمانی را بیان نماید.
3 علائم و نشانه های زایمان زودرس را را بیان نماید.
4 پارگی زود رس پرده جنینی را تعریف کند و روشهای تشخیص آن را ذکر نماید.
5 زایمان دیر رس را تعریف کند.
6 عوامل اتیولوژیک آن را نام برد و علائم و نشانه های زایمان دیررس را بیان نماید.
7 مراقبتهای مربوطه از مادر و نوزاد دیررس و اقدامات درمانی را بیان نماید
8
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: خونریزی بعد از زایمان در اثر علل مربوط به رحم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خونریزی بعد از زایمان را تعریف کند
2 علل و اتیولوژی خونریزی بعد از زایمان را تعریف کند
3 علل خونریزی بعد از زایمان را نام برد
4 نحوه تشخیص علت خونریزی بعد از زایمان را توضیح دهد
5 آتونی رحم راتعریف کند.
6 علل، علائم و نشانه های اتونی رابیان کند
7 تدابیر درمانی در آتونی رحم را توضیح دهد
8
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: خونریزی بعد از زایمان دراثر پارگی ها و باقی ماندن جفت وشو ک هیپوو لمیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پارگی های دستگاه تناسلی راتوضیح دهد.
2 خونریزی در اثر پارگیهای دستگاه تناسلی راشرح دهد.
3 نحوه تشخیص و درمان پارگی ها را شرح دهد.
4 خونریزی های ناشی از باقی ماندن تکه های جفت را توضیح دهد
5 نحوه تشخیص افتراقی علت خونریزی بعد از زایمان را توضیح دهد.
6 سیر بالینی شوک هیپولمیک را توضیح دهد
7 احیا و درمان بیمار در شوک را شرح دهد.
8 انواع فراورده های خونی مورد استفاده در خونریزی بعد از زایمان را نام برد.
9
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: فورسپس و واکیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ابزارهای مورد استفاده درزایمان را فهرست نماید و موارد کاربرد هر کدام (فورسپس و واکیوم ) را شرح دهد.
2 نحوه و شرایط استفاده از آنها را توضیح دهد.
3 انواع کارگذاری فورسپس را تعریف نماید.
4 عوارض وآسیبهائی که این ابزار در مادر و نوزاد ایجاد می کند را نام برد.
5 مراقبتهای لازم در موارد استفاده وعوارض این ابزار را بیان نماید
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: زایمان سزارین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیونهای سزارین را ذکر نماید
2 عوارض زایمان سزارین را توضیح دهد
3 تکنیک زایمان سزارین را شرح دهد و مراقبت های قبل از عمل سزارین را شرح دهد.
4 مراقبت های بعد از عمل سزارین را شرح دهد و آموزش های لازم به مادر بعد از عمل سزارین رابیان کند
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اورژانس های حین زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرولاپس بند ناف را تعریف نماید.
2 عوامل اتیولوژیک و علائم و نشانه ها ی آن را بیان نماید و تشخیص و درمان و اقدامات مراقبتی در پرولاپس بند ناف را توضیح دهد.
3 آمبولی مایع آمنیوتیک را تعریف کند و عوامل اتیولوژیک، علائم و نشانه های بالینی آن را بیان نماید
4 وارونه شدگی رحم را تعریف کند
5 عوامل اتیولوژیک و علائم و نشانه ها ی آن را بیان نماید و اقدامات درمانی در وارونه شدگی رحم را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ادامه اورژانس های حین زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل پارگی رحم را ذکر کند
2 علائم و نشانه های پارگی رحم و اقدامات درمانی را توضیح دهد
3 کوآگوپاتی را تعریف کند و علائم و نشانه های آن را نام برد.
4 وامل مستعد کننده DIC را نام برد و تدابیر درمانی و مراقبت های DICرا توضیح دهد
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: عوارض بعد از زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موربیدته نفاسی را تعریف کند
2 عوامل زمینه ساز عفونت رحم را شرح دهد
3 نحوه اداره و درمان عفونت رحم رابیان نماید
4 راههای پیشگیری از عفونتها ی بعد از زایمان را توضیح دهد
5 انواع عوارض عفونت لگن را بیان نماید
6 عفونت پرینه، واژن و سرویکس رابیان نماید
7 سندرم شوک توکسیک و علائم بالینی آن را ذکر نماید.
8
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: موارد انتقال خون در مادر ونوزاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خونریزی از جنین به مادر را توضیح دهد.
2 ایزوواتیمونیزاسیون را توضیح دهد .
3 هیدروپس ایمنی را تعریف کند.
4 علائم بالینی و عوارض آن را بیان نماید.
5


رفرنس ها :
کانینگهام و همکاران، ترجمه دکتر قاضی جهانی، انتشارات گلبان 1397 درسنامه مامایی مایلز اخرین چاپ درسنامه مامایی وارنی اخرین چاپ