اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : جواد خدادادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: داخلی عفونی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : عفونی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی عفونی
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:60درصد
مشارکت فعال در گزارش صبحگاهی،راند، گراند راند، کنفرانس و ژورناال کلاب:20درصد
حضور فعال در درمانگاه :10درصد
رعایت قوانین آموزشی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی).چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های بالینی -چک کردن مطالب ارائه شده توسط دانشجو به صورت کنفرانسدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) -حضور فعال در بخش و گرفتن شرح حال بیماران ، حضور در درمانگاه، اورژانس و کلاس های نسخه نویسی -شرکت فعال در گزارش صبحگاهی، راند، ژورنال کلاب و کنفرانس -رعایت قوانین اموزشی -شرکت در امتحان
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بیماران مبتلا به بیمارهای شایع عفونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماریهای شایع عفونی انجام دهد.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماریهای شایع عفونی انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به بیماری های شایع عفونی به کار گیرد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیماریهای شایع عفونی به کار گیرد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیمار مبتلا به هپاتیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیمار مبتلا هپاتیت یاد گرفته و انجام دهد.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیمار مبتلا به هپاتیت را انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به هپاتیت به کار گیرد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیمار به مبتلا به هپاتیت به کار گیرد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماران آرتریت و استئومیلیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماری های آرتریت و استئو میلیت یاد گرفته و انجام دهد.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماریهای آرتریت و استئومیلیت را انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به آرتریت و استئو میلیت به کار گیرد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیمار مبتلا به آرتریت و استئو میلیت به کار گیرد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماریهای عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) یاد گرفته و انجام دهد.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماریهای عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) انجام دهد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به بیماری های عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) ایع به کار گیرد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیماریهای عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی (پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) به کار گیرد.
5


رفرنس ها :
- طب داخلی هاریسون - مندل