اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد سلطان زاده آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
رعایت نظم و انضباط، کار کلاسی:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور بموقع:5درصد
حضور فعال در فعالیت های PBL:5درصد
مشارکت فعالانه در مباحث تئوری و گروهی :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی نمایش فیلم وعکس پرسش و پاسخ فعالیت گروهی و ارائه استاد محور و دانشجو محور رعایت ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی درس شامل: حضور بموقع حضور فعال در فعالیت های PBL شرکت فعال در مباحث تئوری مشارکت فعالانه در مباحث گروهی حضور در جلسه پایان ترم
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
اینترنت
کتاب
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با مفاهیم ایمنی مواد و ترکیبات شیمیایی و صنایع شیمیایی و سازمان های مرتبط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جایگاه ایمنی شیمیایی را بیان نماید.
2 سازمان های ملی مرتبط با ایمنی شیمیایی را نام ببرد.
3 کارکردهای سازمان های بین المللی ملی مرتبط با ایمنی شیمیایی مانند ATSDR، OSMA، API، غیره را تشریح نماید.
4 سیستم های مرتبط با ایمنی شیمیایی را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع مخاطرات و ریسک های مرتبط با مواد و ترکیبات شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مخاطرات و ریسک های مرتبط با مواد و ترکیبات شیمیایی را نام ببرد.
2 مخاطرات فیزیکی مربوط به مواد و ترکیبات شیمیایی را توضیح دهد.
3 مخاطرات ایمنی مربوط به مواد و ترکیبات شیمیایی را توضیح دهد.
4 مخاطرات بهداشتی مربوط به مواد و ترکیبات شیمیایی را توضیح دهد.
5 مخاطرات زیست محیطی مربوط به مواد و ترکیبات شیمیایی را توضیح دهد.
6 مخاطرات حریق و انفجار مربوط به مواد و ترکیبات شیمیایی را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع طبقه بندی های مواد و ترکیبات شیمیایی بر اساس مخاطره زایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی، و اثرات فیزیولوژیکی را توضیح دهد.
2 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سازمان های بین المللی کار و بهداشت جهانی بیان کند.
3 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس ساختار اطلاعات ایمنی مواد را بیان کند.
4 با طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم هماهنگ جهانی آشنا بوده و طرح آن را بیان کند.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ساختار داده پردازی ایمنی ترکیبات و مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ساختارهای مختلف داده پردازی و اطلاعات مواد شیمیایی را نام ببرد.
2 نحوه استخراج داده های ایمنی از برگه های ایمنی مواد را بصورت عملی نشان دهد.
3 برگه اطلاعات ایمنی مواد و موارد مهم مطرح در آن را بشناسد
4 نحوه ی نگهداری و دسترسی به برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد.
5 قسمت های مختلف برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با برچسب ها و پلاکارد های ایمنی مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های برچسب گذاری مواد شیمیایی را نام ببرید.
2 لوزی خطر را تعریف نموده و اجزای آن را نام ببرد.
3 بخش های مختلف روش بر چسب گذاری مطابق با لوزی خطر را نام برده و توضیح دهد.
4 قسمت های مختلف برچسب به روش برچسب گذاری مطابق با سیستم شناسایی مواد خطرناک را نام برده و توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با سیستم انبارداری و محافظت از ترکیبات شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول انبارداری ترکیبات شیمیایی را تشریح کند.
2 انواع انبار برای نگهداری مواد و ترکیبات شیمیایی را نام ببرد.
3 اصول و شرایط ایمن و موارد نقض آن را بیان کند.
4 نحوه اجرای دستورالعمل ایمنی انبار مواد شیمیایی بر اساس نوع انبار را بیان کند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی و سازمانهای مرتبط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های حمل و نقل مواد شیمیایی را نام ببرد
2 اهمیت حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی را شرح دهد.
3 مهم ترین اصول مربوط به حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی را توضیح دهد.
4 چگونگی کار با دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی را بیان کند.
5 سازمانهای مهم در زمینه ایمنی حمل و نقل مواد شیمیایی را نام ببرد.
6 برنامه اقدامات اضطراری در حوادث شیمیایی و نقشه مدیریت ایمنی شیمیایی در بروز حوادث را تشریح کند.
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی و کاربردهای آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات مهم در مورد تجهیزات حفاظت فردی را به درستی تعریف کند.
2 موارد کاربرد تجهیزات حفاظت فردی برای سیستم های تنفسی و پوستی و بینایی را توضیح دهد.
3 اصول انتخاب تجهیزات حفاظت فردی برای هر یک از اندام های بدن را تشریح نماید.
4 الزامات قانونی در ارتباط با وسایل حفاظت فردی را به درستی توضیح دهد.
5 اهمیت و جایگاه تجهیزات حفاظت فردی بویژه در کار با مواد شیمیایی را بیان کند.
6


رفرنس ها :
1- ایمنی و بهداشت برای مهندسین –ایرج محمد فام – انتشارات فن آوران 2- Fire prevention handbook. NFPA 3- Material Safety Data Sheet; NFPA 4- Hazardous material identification system; BOHS 5- Workplace Hazardous material information system; WHIMS 6- Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) 7- www.cdc.gov/niosh 8- www.osha.gov 9- www.acgih.org 10. FIRE SAFETY HANDBOOK, NFPA