اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن اسلامی فارسانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: تشریح و بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 17
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : آناتومی (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 25
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
پرسش و پاسخ در کلاس:5درصد
کوئیز:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینت، نمایش فیلم آناتومیاستاد محور و دانشجو محور فعالیت کلاسی حضور به موقع و شرکت در پرسش و پاسخ و کوئیز های هفتگی و شرکت در امتحانات
کتاب
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
اینترنت
مولاژ
پاور پوینت
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تکامل دستگاه عصبی و آناتومی نخاع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکامل دستگاه عصبی را مختصر شرح دهد
2 آناتومی و نواحی مختلف نخاع را توصیف نماید.
3 مننژ و پوشش های نخاع را توضیح دهد.
4 نحوه تشکیل اعصاب نخاعی را مشخص نماید
5 خونرسانی به نخاع را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی ساقه مغز، مغز میانی دیانسفال و نیمکره های مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف مغز را نام ببرد.
2 ساقه مغز و اعصاب و هسته های مهم آن را مختصر شرح دهد.
3 مغز میانی و بخش های مختلف آن را توضیح دهد.
4 لوب های مغز را توضیح دهد
5 خونرسانی مغز را شرح دهد.
6 دیانسفالن و نیمکره های مغزی و شگنج و شیار های مغز را توصیف کند.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سیستم عصبی محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعصاب 12 گانه مغز را بشناسد
2 شبکه های عصبی گردنی، بازوئی، کمری و ساکرال را تعیین نماید
3 نحوه خروج اعصاب نخاعی را نشان دهد.
4 اعصاب نخاعی را نامگذاری کند.
5 عملکرد اعصاب مغزی را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های لوله گوارشی ناحیه سر و گردن و توراکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف حفره دهان و لب و دندان ها و زبان را شرح دهد
2 موقعیت و بخش های آناتومیک کام و حلق و مری را توضیح دهد
3 عصب گیری بخش های مختلف لوله گوارش در سرو گردن و توراکس را شرح دهد
4 خونرسانی بخش های مختلف لوله گوارش در سرو گردن و توراکس را بیان کند
5 مجاورات و جداره های حفرات دهان و کام و حلق را نام ببرد
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با جدار حفره شکم و تقسیمات آن و پرده و فضا های صفاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفره شکم و تقسیمات آن را توضیح دهد.
2 صفاق را شرح دهد.
3 موقعیت هر یک از اعضاء شکم را نسبت به صفاق توضیح دهد.
4 بخش های داخل صفاقی و پشت صفاقی را بیان کند
5 چادرینه ها و کیسه های صفاقی را توضیح دهد.
6 لیگامانهای صفاقی و فضاهای ایجاد شده را شرح دهد
7
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بخش های درون شکمی لوله گوارشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مجاورات و ویژگیهای آناتومی معده را شرح دهد
2 مجاورات و ویژگیهای آناتومی روده کوچک را توضیح دهد.
3 موقعیت و مجاورات و ویژگیهای آناتومی روده بزرگ را توصیف نماید.
4 مجاورات و ویژگیهای کانال آنال را توضیح دهد.
5 عصب دهی و خونرسانی احشاء گوارشی شکم را بیان کند.
6
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با غدد ضمیمه گوارشی کبد و پانکراس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 غدد ضمیمه لوله گوارش را توصیف نماید.
2 ساختار آناتومیک کبد و پانکراس را توضیح دهد.
3 مجاورات غدد ضمیمه گوارش را در بدن توصیف نماید.
4 موقعیت هر یک از غدد ضمیمه را نسبت به اعضای دیگر توضیح دهد.
5 خونرسانی و عصب دهی غدد ضمیمه گوارشی را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشتایی با سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرارگیری، ابعاد و ساختمان کلیه ها را شرح دهد.
2 حالب ها را شرح دهد.
3 مثانه خالی و پر را توضیح دهد.
4 پیشابراه مرد و زن را شرح دهد.
5 مجاورت کلیه ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه را توضیح دهد.
6 موقعیت سطحی کلیه ها را مشخص نماید عروق کلیه را مشخص نماید.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی مذکر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لایه های مختلف کیسه بیضه را مشخص نماید.
2 موقعیت و مجاورات کیسه های منوی را مشخص نماید.
3 موقعیت غده پروستات و مجاورات آن را نشان دهد.
4 محتویات طناب اسپرماتیک را نشان دهد.
5 بخش های مختلف سیستم تولید مثل مرد را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی مؤنث
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف سیستم تولید مثل زن را توضیح دهد.
2 ساختمان و خونرسانی تخمدان را شرح دهد.
3 بخش های مختلف رحم را توضیح دهد.
4 خونرسانی و تخلیه وریدی رحم را شرح دهد.
5 بخش های خارجی سیستم تولید مثلی زن را توضیح دهد.
6 تخلیه لنفاوی سیستم تولید مثلی زن را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه بینایی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان چشم و گیرنده های بینایی را توضیح دهد.
2 لایه های مختلف چشم را با هم مقایسه کند.
3 نواحی مختلف شبکیه را از نظر ساختمان با یکدیگر مقایسه کند.
4 ساختمان دستگاه اشکی را توضیح دهد
5 ساختمان پلک را توضیح دهد
6
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه شنوایی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی ماکروسکوپی و سطحی گوش خارجی را توضیح دهد.
2 آناتومی گوش میانی را توضیح دهد.
3 آناتومی گوش داخلی را توضیح دهد.
4 عوارض صدمه به اجزاء مختلف بخشهای گوش را با توجه به آناتومی آنها بیان نماید
5


رفرنس ها :
کتاب ,Gray s Anatomy for Students Richard Derk et al آخرین چاپ آناتومی اسنل آخرین چاپ