اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن اسلامی فارسانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: تشریح و بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 17
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین : فاطمه حیدری
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : علوم تشریحی اسکلتی عضلانی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.8 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
پرسش و پاسخ در کلاس:5درصد
کوئیز:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینت، نمایش فیلم آناتومیاستاد محور و دانشجو محور فعالیت کلاسی حضور به موقع و شرکت در پرسش و پاسخ و کوئیز های هفتگی و شرکت در امتحانات
کتاب
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
اینترنت
مولاژ
پاور پوینت
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با موقعیت و ویژگی های استخوان های اندام بالایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام بالایی (کلاویکل، اسکاپولا) را جا گذاری نماید.
3 مشخص های استخوانی از قبیل سطوح، کنارها، برجستگی ها، زوائد، تکمه ها، حفرات، رویه های مفصلی، ناودان ها و ........ را روی استخوان مربوطه نشان دهد.
4 شکستگیها و آسیب های عصبی عروقی مربوطه به هر استخوان را شرح دهد.
5 آناتومی سطحی و رادیولوژیک ترقوه و اسکپولا را توضیح دهد.
6 مفاصل مربوط به این دو استخوان را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با موقعیت و ویژگی های استخوان های اندام بالایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام بالایی (هومروس، رادیوس، اولنا ) را جا گذاری نماید.
3 مشخص های استخوانی از قبیل سطوح، کنارها، برجستگی ها، زوائد، تکمه ها، حفرات، رویه های مفصلی، ناودان ها و ........ را روی استخوان مربوطه نشان دهد.
4 شکستگیها و آسیب های عصبی عروقی مربوطه به هر استخوان را ذکر کند.
5 آناتومی سطحی و رادیولوژیک آنها را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک ناحیه پکتورال و اسکاپولار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر فاشیا های سطحی ناحیه پکتورال را نشان دهد.
2 فاشیای عمقی ناحیه پکتورال را نشان دهد.
3 اعصاب پوستی ناحیه پکتورال را نشان دهد.
4 عضلات ناحیه پکتورال را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
5 عضلات مختلف ناحیه اسکاپولار را دقیقا مشخص نماید.
6 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
7 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
8 اتصالات هر عضله را در مشخص نماید.
9 حرکت هر عضله را انجام دهد
10
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک ناحیه آکزیلا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر محتویات حفره آکزیلا را نشان دهد.
2 سرخرگ آکزیلاری را مشخص کند.
3 بخش های مختلف سرخرگ آکزیلاری را نشان دهد.
4 شاخه های جدا شده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان نشان دهد.
5 مجاورات سرخرگ را با دیگر ساختمان آناتومیک مشخص نماید.
6 موقعیت و مجاورت سیاهرگ آکزیلاری را نشان دهد.
7 شبکه عصبی بازویی را نشان دهد.
8 بخش های مختلف شبکه عصبی بازویی را مشخص نماید.
9 شاخه های جداشده از شبکه عصبی در ناحیه اندام را تعیین نماید.
10 مسیر هر شاخه را تا حد امکان توصیف کند.
11
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با ساختارهای آناتومیک ناحیه بازو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف ناحیه بازو را تعیین نماید.
2 فاشیاهای ناحیه بازو را مشخص نماید.
3 موقعیت عضلات ناحیه جلویی بازو را مشخص نماید.
4 اتصالات کامل این عضلات (براکیال، بیسپس و کوراکوبراکیالیس) را مشخص نماید.
5 عصب هر عضله را نام ببرد.
6 اعمال اصلی و فرعی هر عضله را نام ببرد.
7 عروق ناحیه جلوی بازو را شرح دهد.
8 موقعیت و مجاورات سرخرگ براکیال توضیح دهد.
9 عصب موسکولوکتانئوس و مسیر آن را تعیین نماید.
10 مجاورات اعصاب ناحیه جلوی بازو را نام ببرد.
11 موقعیت عضلات ناحیه عقبی بازو را مشخص نماید.
12 اتصالات کامل این عضلات (تریسپس) را مشخص نماید.
13 عصب هر عضله را نام ببرد.
14 اعمال اصلی و فرعی هر عضله را نام ببرد.
15 عروق ناحیه عقبی بازو را شرح دهد.
16 مسیر و موقعیت عصب رادیال را شرح دهد.
17 مجاورات عروق و اعصاب ناحیه عقب بازو را نام ببرد.
18
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی ساختمان های آناتومیک ناحیه ساعد و حفره کوبیتال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر عضلات ناحیه ساعد را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
4 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
5 حرکت هر عضله را انجام دهد.
6 سرخرگ های رادیال و اولنار را مشخص کند.
7 شاخه های جدا شده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان نشان دهد.
8 مجاورات سرخرگ را با دیگر ساختمان آناتومیک مشخص نماید.
9 موقعیت حفره کوبیتال را مشخص نماید.
10 محتویات داخل حفره کوبیتال را نام ببرد.
11 مجاورات هر یک از ساختمان های داخل حفره را نام ببرد.
12
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک ناحیه پالمار و دورسال دست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات کف دست و عروق و اعصاب آن را بیان کند.
2 عضلات پشت دست و عروق اعصاب آن را شرح دهد.
3 قوس های کف دستی و عروق آن را بیان کند.
4 اتصال عضلات و لیگامان های کف و پشت دست را به مفاصل و انگشتان شرح دهد.
5 عضلات لومبریکال را نام برده و حرکات و موقعیتشان را توصیف کند.
6 عضلات بین استخوانی را نام برده و موقعیت و اتصالشان را ذکر کند.
7
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با ساختمان مهره و ستون مهره ای سينه اي و كمري و خاجی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان یک مهره نمونه و قسمت های مختلف آن راتوضیح دهد.
2 مهره های سینه ای و کمری و اختصاصات هر مهره را شرح دهد.
3 چگونگی مفصل شدن مهره ها را توضیح دهد
4 تفاوت مهره های نواحی مختلف را ذکر کند
5 ساختار یک دیسک مفصلی را توصیف کند
6 استخوان خاجی و سطوح و مفاصل آن را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با موقعیت و ویژگی های استخوان های اندام تحتانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام پایینی ( هیپ و ران) را در جا گذاری نماید.
3 مشخصه های استخوانی از قبیل سطوح، کنارها، برجستگی ها، زوائد، تکمه ها، حفرات، رویه های مفصلی، ناودان ها و ........ را روی استخوان مربوطه نشان دهد.
4 چگونگی مفصل شدن استخوان ها را شرح دهد.
5 آناتومی سطحی و رادیولوژیک هر دو استخوان را بیان کند.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با موقعیت و ویژگی های استخوان های اندام پایینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام پایینی (تیبیا و فیبولا و استخوان های مچ پا) را در جا گذاری نماید.
3 مشخصه های استخوانی از قبیل سطوح، کنارها، برجستگی ها، زوائد، تکمه ها، حفرات، رویه های مفصلی، ناودان ها و ........ را روی استخوان مربوطه نشان دهد.
4 چگونگی مفصل شدن استخوان ها را نشان دهد.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک نواحی جلو و داخل ران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر فاشیا های سطحی ناحیه جلوی ران را نشان دهد.
2 فاشیای عمقی ناحیه جلوی ران و سوراخ صافنوس را نشان دهد.
3 اعصاب پوستی ناحیه جلوی ران را نشان دهد.
4 عضلات (چهار سر رانی، سارتوریوس و گروه ادکتور) را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
5 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
6 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
7 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص نماید.
8 اتصالات هر عضله را در مشخص نماید.
9 حرکت هر عضله را انجام دهد.
10 موقعیت سرخرگ و سیاهرگ رانی را مشخص کند.
11 شاخه های جدا شده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان نشان دهد.
12 مجاورات سرخرگ را با دیگر ساختمان آناتومیک مشخص نماید.
13 شاخه های جداشده از شبکه عصبی کمری در ناحیه اندام را تعیین نماید.
14 مسیر هر شاخه را تا حد امکان مشخص نماید.
15 موقعیت سطحی سرخرگ، سیاهرگ و عصب را تعیین نماید.
16
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک ناحیه گلوتئال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر فاشیای عمقی ناحیه گلوتئال را نشان دهد.
2 عضلات ناحیه گلوتئال را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
3 عضلات مختلف ناحیه عمقی گلوتئال را دقیقا مشخص نماید.
4 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
5 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
6 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص نماید.
7 اتصالات هر عضله را در مشخص نماید.
8 عروق و اعصاب ناحیه گلوتئال را نشان دهد.
9
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک نواحی عقب ران و حفره پوپلیتئال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر فاشیای عمقی ناحیه عقب ران وحفره پوپلیتئال را نشان دهد.
2 عصب پوستی ناحیه عقب را نشان دهد.
3 عضلات ناحیه عقب ران (هامسترینگ) را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
4 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
5 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
6 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص نماید.
7 اتصالات هر عضله را در مشخص نماید.
8 محدوده حغره پوپلیتئال را مشخص نماید.
9 عروق پوپلیتئال و عصب تیبیال و مجاورات آنها را در حفره مشخص نماید.
10
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک ناحیه عقب ساق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر عضلات ناحیه عقب ساق را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح بدن مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را انجام دهد.
7 سرخرگ تیبیال عقبی را مشخص کند.
8 مجاورات سرخرگ را با دیگر ساختمان آناتومیک مشخص نماید.
9 عصب تیبیال و شاخه های آن را مشخص نماید.
10
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک نواحی جلو و خارج ساق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر عضلات ناحیه جلو و خارج ساق را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد، و عصب مربوطه را نشان دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح بدن مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را انجام دهد.
7 سرخرگ تیبیال جلویی را مشخص کند.
8 شاخه های جدا شده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان نشان دهد.
9 مجاورات سرخرگ را با دیگر ساختمان آناتومیک عصب پرونئال مشترک و شاخه های آن را مشخص نماید.
10
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های آناتومیک ناحیه کف پا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توضیح کلی ساختارهای آناتومیک روی تصاویر عضلات لایه های مختلف کف پا را مشخص نماید
2 عضلات هر لایه را به تفکیک مشخص نماید.
3 مجاورات این عضلات را مشخص نماید.
4 موقعیت قوس های سرخرگی را مشخص نماید.
5 شاخه های سرخرگ را تا حد امکان مشخص نماید.
6 اعصاب پلانتار و شاخه مختلف هر یک را مشخص نماید.
7
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با جنین شناسی و تکامل دستگاه اسکلتی عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکامل استخوانهای جمجمه و صورت را مختصر شرح دهد.
2 تکامل سومیت ها و تشکیل مهره های سگمنتال و اینتر سگمنتال را توصیف کند.
3 تکامل اندام فوقانی را توضیح دهد.
4 تکامل اندام تحتانی را شرح دهد.
5 چگونگی تشکیل عضلات محوری و عضلات اندام ها را توضیح دهد.
6 چرخش اندامها و نحوه عصب گیری از شبکه های محیطی و خونرسانیشان را بیان کند.
7


رفرنس ها :
کتاب ,Gray s Anatomy for Students Richard Derk et al آخرین چاپ آناتومی اندام اسنل آخرین چاپ