اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : فوریت های پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شد. استاد محور و دانشجو محور 1. حضور به موقع 2. مشارکت فعال در کلاس 3. امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس های عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1- علائم و مراقبت های اورژانسی مربوط به سکته مغزی را شرح دهد
2 2- اولویت های درمانی در سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک را طبقه بندی نماید
3 3- علائم و مراقبت های اورژانسی مربوط به تشنج و صرع را شرح دهد
4 4- انواع تشنج را نام ببرد
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس های قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. پاتوفیزیولوژی آنژین صدری را بیان نماید
2 2. انواع آنژین را مقایسه کند
3 3. علائم و مراقبت های اورژانسی مربوط به آنژین صدری را شرح دهد
4 4. انفارکتوس حاد میوکارد را تعریف نماید
5 5. علائم و مراقبت های اورژانسی مربوط به انفارکتوس حاد میوکارد را شرح دهد
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس های تروما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علائم و مراقبت های درمانی در تروما به سر، شکم، قفسه سینه و ستون فقرات را بیان نماید
2 2. انواع تروما به سر، شکم، قفسه سینه و ستون فقرات را به تفکیک طبقه بندی نماید
3 3. علائم و مراقبت های درمانی در شکستگی ها، دررفتگی ها و آسیب های عضلانی را بیان نماید
4
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تریاژ و طبقه بندی آن- آشنایی با زخم و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. تریاژ را تعریف کند
2 2. انواع تریاژ را طبقه بندی نماید
3 3. سیستم های مختلف تریاژ را شرح دهد
4 4. انواع خونریزی را دسته بندی نماید
5 5. نحوه برخورد با فرد مصدوم دجار زخم یا خونریزی را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس های مسمومیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. مسمومیت ها را طبقه بندی نماید
2 2. علائم مربوط به مسمومیت های خوراکی- دارویی- مواد مخد- الکل – مار و حشره گزیدگی را توصیف کند.
3 3. مراقبت های اورژانسی مربوط به مسمومیت های خوراکی- دارویی- مواد مخد- الکل – مار و حشره گزیدگی را شرح دهد
4
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با فوریت های محیطی و روش های حمل بیمار و بانداژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علائم و انواع سرمازدگی را بیان نماید
2 2. مراقبت های اورژانسی در سرمازدگی را شرح دهد
3 3. علائم و انواع گرمازدگی را بیان نماید
4 4. مراقبت های اورژانسی در گرمازدگی را شرح دهد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با شوک و برخورد با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. پاتوفیزیولوژی مربوط به شوک را شرح دهد
2 2. انواع شوک را نام ببرد
3 3. انواع شوک را با یکدیگر مقایسه کند
4 4. اقدامات اولیه در انواع شوک را نام ببرد
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با سوختگی و طبقه بندی آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع سوختگی را طبقه بندی
2 2. علائم مربوط به سوختگی را به تفکیک درجه سوختگی بیان نماید
3 3. اقدامات اولیه در انواع سوختگی را بیان نماید.
4


رفرنس ها :
1- میتسوویچ، جوزف، گروه مترجمین ، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه . انتشارات سیمین دخت . تهران . آخرین چاپ - 2- Walsh. M.& kent.A ,Lat ed. , accident and emergency nursing