اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرضیه رییسی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت مادر و کودک
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با واکسیناسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفاوت واکسن و سرم را با ذکر مثال بیان کند.
2 مقدار و روش تلقیح واکسن ثلاث را ذکر کند.
3 حداقل 3 مورد واکسن ممنوع در بارداری را نام ببرد.
4 روش تلقیح واکسن ب ث ژ را در مددجوی فرضی نمایش دهد.
5 انواع ایمنی را تعریف کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های مهم کشوری برای ارتقای سلامت مادر و کودک:کمبود ید-آنمی فقر آهن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گواتر هولوآندمیک را با ذکر مثال تعریف کند.
2 حداقل دو روش پیشگیری از IDD را در پایان در س ذکر کند.
3 گروههای در معرض خطر آنمی فقر آهن را نام ببرد.
4 میزان نیاز مادر باردار به مکمل آهن را در پایان درس ذکر کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های مهم کشوری برای ارتقای سلامت مادر و کودک:بیماریهای اسهالی-عفونتهای حاد تنفسی-مالاریا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسهال حاد را بر اساس گفته WHO و یونیسف تعریف کند.
2 4 مورد از عوامل مسبب اسهال را نام ببرد.
3 تدابیر مداخله ای توصیه شده از طرف WHO برای اسهال را بنویسد.
4 مراقبتهای بهداشتی در عفونتهای حاد تنفسی را به مددجوی فرضی آموزش دهد.
5 اصول پیشگیری از مالاریا را بدون مراجعه به کتاب بیان کند.
6 تفاوت مالاریای پایدار از ناپایدار را مشخص کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های مهم کشوری برای ارتقای سلامت مادر و کودک : بهداشت دهان و دندان _ غربالگری کانسر سرویکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گروههای هدف در بهداشت دهان و دندان را تعیین کند.
2 غذاهای اسیدزا را بر اساس PH بحرانی تعریف کند.
3 شرایط مورد نیاز برای انجام پاپ اسمیر را به بیمار فرضی آموزش دهد.
4 روش گرفتن پاپ اسمیر را روی مولاژ نمایش دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های مهم کشوری برای ارتقای سلامت مادر و کودک : غربالگری کانسر پستان –بهداشت سالمندان وبهداشت روان - ایدز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای غربالگری کانسر پستان را بیان کند.
2 حداقل 4 مورد از عوامل مؤثر در ایجاد کانسر پستان را ذکر کند.
3 چگونگی خودآزمایی پستان را به بیمار فرضی نشان دهد.
4 حداقل 4 گروه از گروههای در معرض خطر ایدز را نام ببرد.
5 مهمترین علائم یائسگی با روش درمان آن را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: قرص- آمپول
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2مورد از اهداف تنظیم خانواده را نام ببرد.
2 نظر اسلام در مورد تنظیم خانواده را بطور مختصر بیان کند.
3 مقدار و نحوه مصرف قرصهای ترکیبی را برای بیمار فرضی توضیح دهد.
4 3 مورد از اندیکاسیونهای تجویز آمپول پروژسترونی را فهرست کند.
5 موارد منع مصرف مطلق قرصهای ترکیبی را بطور کامل بیان کند
6 در مورد فراموشی قرصهای ترکیبی بدون مراجعه به منبع به بیمار فرضی آموزش دهد.
7 موارد مصرف قرص مینی پیل را بیان کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: IUD-روشهای باریر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مزایای استفاده از IUDرا بطور خلاصه ذکر کند.
2 در مورد کنترل و پیگیری IUD به بیمار فرضی مشاوره مناسب ارائه دهد.
3 کنتر اندیکاسیونهای مطلق IUD را بطور کامل شرح دهد.
4 عوارض شایع IUD را بدون مراجعه به منبع فهرست کند.
5 3 مورد از مزایای روشهای سد کننده را بیان کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: اورژانسی – دائمی - طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش تقویمی را تعریف کند.
2 2 مورد از روشهای اورژانس را شرح دهد.
3 دستورات پس از عمل وازکتومی را به بیمار فرضی آموزش دهد.
4 عوارض وازکتومی را در پایان کلاس نام ببرد.
5 مراقبتهای بعد از عمل TL را به بیمار فرضی توضیح دهد.
6 روشهای انجام TLرا نام ببرد.


رفرنس ها :