اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت حرفه ای
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
میانگین کوئیزهای کلاسی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند تعاریف, اهداف و دامنه ی عمل و تاریخچه ی بهداشت حرفه ای را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه سلامت شغلی را به درستی تعریف کند.
2 تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران و جهان را به درستی توضیح دهد.
3 واژه ی بهداشت حرفه ای را به درستی تعریف کند
4 دامنه ی عمل بهداشت حرفه ای را به درستی توضیح دهد.
5 اصول کلی در علم بهداشت حرفه ای را به درستی نام برده و توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند سازمان های مرتبط با بهداشت حرفه ای و عوامل زیان آور در محیط کار را به درستی نام ببرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سازمان های مرتبط با بهداشت را به درستی نام ببرد
2 انواع عوامل زیان آور در محیط کار را به درستی نام ببرد.
3 انواع عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار را درستی نام ببرد.
4 انواع عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار را به درستی نام ببرد.
5 انواع عوامل زیان آور زیست شناختی محیط کار را به درستی نام ببرد.
6 انواع عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و روش های شناسایی و وسایل نمونه برداری از آنها را به درستی نام برده و توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل زیان آور شیمیایی را به درستی تعریف کند
2 انواع روش های طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور را به درستی توضیح دهد.
3 برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد.
4 انواع روش های نمونه برداری از عوامل شیمیایی زیان آور را به درستی توضیح دهد
5 انواع وسایل نمونه برداری از آلاینده های محیط کار را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند انواع روش های کنترلی و اثرات بهداشتی ناشی از عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های کنترلی در ارتباط با عوامل شیمیایی زیان آور را به درستی توضیح دهد.
2 اثرات بهداشتی حلال ها بر روی بدن را به درستی نام ببرد
3 اثرات بهداشتی فلزات در اعضاء مختلف بدن را به درستی نام ببرد.
4 اثرات بهداشتی آلاینده های گازی بر روی بدن را نام ببرد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند واژه های مرتبط با سم شناسی را به درستی تعریف نماید.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واِژه های سم، دارو و غذا را به درستی تعریف نمایید
2 واژه سم شناسی را تعریف و تقسیم بندی سم شناسی را نام ببرد.
3 سم شناسی پزشکی، دارویی، محیط، پرتوها، صنعتی و نظامی را توضیح دهد.
4 مسمومیت را به درستی تعریف کند.
5 انواع مسمومیت را به درستی نام ببرد و هریک را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند اثرات بدن بر روی سم را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات دوز کشنده و غلظت کشنده سم را به درستی تعریف نماید.
2 راههای مختلف جذب سم در بدن را به درستی نام ببرد.
3 نحوه توزیع سم در بدن را توضیح دهد
4 انواع سوخت و ساز سم در بدن را نام ببرد.
5 راههای مختلف دفع سم را نام ببرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا در محیط کار را به درستی تعریف و روش ها و وسایل اندازه گیری و کنترل آنها را توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل زیان آور فیزیکی در محیط کار را به درستی نام ببرد
2 مفاهیم دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا را به درستی توضیح دهد.
3 وسایل اندازه گیری دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا را به درستی نام ببرد.
4 نحوه ی اندازه گیری دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا را به درستی توضیح دهد
5 کلیات روش های کنترل گرما و سرما را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند صوت را به ذرستی تعریف و روش های و وسایل اندازه گیری و کنترل آن را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت صوت را به درستی توضیح دهد.
2 انوع صوت (از نظر شکل، احساس فیزیولوژیک و توزیع انرژی) و بیناب صوتی را به درستی تعریف نماید.
3 کمیات فیزیکی اندازه گیری صوت را تعریف نماید.
4 کمیات لگاریتمی اندازه گیری صوت را تعریف نماید.
5 وسایل اندازه گیری صوت را به درستی نام ببرد.
6 کلیات روش های اندازه گیری صوت را به درستی توضیح دهد.
7 کلیات روش های کنترل صوت را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند ارتعاش را تعریف، نحوه ی اررزیابی و روش های کنترل آن را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت ارتعاش و انواع ارتعاش را به درستی تعریف کند
2 کمیت های اندازه گیری ارتعاش را نام ببرد.
3 وسایل اندازه گیری ارتعاش را به درستی نام ببرد.
4 روش های کنترل ارتعاش در محیط کار را به درستی توضیح دهد.
5 کلیات روش های کنترل ارتعاش را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: امتحان میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امتحان میان ترم
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند بیماری های تنفسی و بیماری های ناشی از گرم و سرما, صدا و ارتعاش را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای بیماریهای ناشی از کار را به درستی نام ببرد.
2 انواع بیماریهای تنفسی را به درستی توضیح دهد.
3 انواع بیماریهای ناشی از گرما و سرما را توضیح دهد.
4 انواع بیماریهای ناشی از صدا و اتعاش را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند عوامل زیست شناختی زیان آور محیط کار را درستی نام برده بیماری ها، نمونه برداری و روش های کنترلی آن ها را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع عوامل زیان آور زیست شناختی محیط کار را به درستی نام ببرد
2 وسایل جمع آوری عوامل زیست شناختی را به درستی نام ببرد
3 اقدامات کنترلی در برابر عوامل زیست شناختی را به درستی توضیح دهد.
4 انواع بیماریهای ناشی از عوامل زیست شناختی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند واژه ارگونومی و بیماری های مرتبط با آن را به درستی تعریف و توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه ارگونومی را به درستی تعریف نماید.
2 اجزای ارگونومی را به درستی نام ببرد.
3 انواع آسیب های اسکلتی – عضلانی را به درستی توضیح دهد.
4 عوامل موثر بر آسیب های اسکلتی – عضلانی را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند واژه نوبت کاری و مشکلات ناشی از آن و عوامل روانی در محیط کار را به درستی تعریف و توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه ی نوبت کاری را به درستی تعریف کند.
2 مشکلات ناشی از نوبت کاری را به درستی توضیح دهد.
3 روش های موثر برای پیشگیری از مشکلات ناشی از نوبت کاری را به درستی توضیح دهد.
4 فاکتورهای موثر بر عوامل روانی محیط کار را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند واژه های مرتبط با ایمنی و حادثه را تعریف و تفاوت هر یک را توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه خطر و انواع خطرات را به درستی تعریف کند
2 واژه حادثه را به درستی تعریف کند.
3 واژه ایمنی و مهندسی ایمنی را به درستی تعریف کند.
4 واژه مخاطره و ریسک را به درستی تعریف کند.
5 تفاوت خطر، مخاطره و حادثه و ریسک را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند علل، هزینه ها و الگوهای ایجاد حادثه را نام برده و روش های کنترل آن را توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت حادثه را به درستی توضیح دهد.
2 انواع هزینه های ناشی از حوادث را به درستی نام ببرد.
3 الگوهای حادثه را به درستی توضیح دهد
4 انواع طبقه بندی حوادث را به درستی نام ببرد.
5 علل ایجاد بر حادثه را به درستی نام ببرد.
6 روش های کنترل خطر را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند مدیریت ریسک را تعریف و روش انجام آن را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه ریسک را به درستی تعریف کند.
2 مدیریت ریسک را به درستی تعریف کند.
3 اجزاء مدیریت ریسک را به درستی نام ببرد.
4 روش انجام مدیریت ریسک را به درستی توضیح دهد.


رفرنس ها :