اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار 2 (تئوری)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
میانگین کوئیزهای کلاسی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: دانشجو در پایان کلاس درس باید بتواند اهمیت ایمنی کار با مواد شیمیایی، مفاهیم قانونی و کد شناسایی مواد شیمیایی را به درستی تعریف و توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت ایمنی کار با مواد شیمیایی را توضیح دهد.
2 موارد قانونی، مسئولیت ها و و ظایف کلی را در ارتباط با مواد شیمیایی توضیح دهد.
3 کدهای بین المللی شناسایی مواد را توضیح دهد.
4 کدهای مربوط به اقدامات اضطراری مواد را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: دانشجو در پایان کلاس درس باید بتواند انواع خطرات مرتبط با مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع خطرات مواد شیمیایی را نام ببرد.
2 خطرات فیزیکی مربوط به مواد شیمیایی را توضیح دهد.
3 خطرات بهداشتی مربوط به مواد شیمیایی را توضیح دهد .
4 خطرات زیست محیطی مربوط به مواد شیمیایی را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: دانشجو در پایان کلاس درس باید بتواند انواع طبقه بندی های مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی، و اثرات فیزیولوژیکی را توضیح دهد.
2 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم سازمان ملل متحد را توضیح دهد.
3 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم سازمان اروپایی را توضیح دهد.
4 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم هماهنگ جهانی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: دانشجو در پایان کلاس درس باید بتواند نحوه انتقال خطرات مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم استاندارد ارتباطات ایمنی مواد شیمیایی را توضیح دهد.
2 برگه های اطلاعات ایمنی مواد را تعریف کند.
3 اهمیت مطالعه برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد
4 نحوه ی نگهداری و دسترسی به برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد.
5 قسمت های مختلف برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند برچسب ها و پلاکاردها های ایمنی مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو در پایان درس بتواند واژه برچسب را تعریف کند.
2 دانشجو در پایان درس بتواند لوزی خطر را تعریف کند.
3 دانشجو در پایان درس بتواند بخش های مختلف لوزی خطر را توضیح دهد.
4 دانشجو در پایان درس بتواند سیستم شناسایی مواد خطرناک را تعریف کند.
5 دانشجو در پایان درس بتواند بخش های بخش های مختلف سیستم شناسایی مواد خطرناک را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: دانشجو در پایان درس باید بتواند نحوه ی نگهداری و انبارداری مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی مدیریت موجودی انبار را توضیح دهد.
2 موارد ایمن و غیر ایمن انبارداری را نام ببرد.
3 رهنمودهایی در خصوص نگهداری طبقات مختلف مواد شیمیایی را توضیح دهد.
4 موارد آیین نامه مربوط به نگهداری و انبارداری مواد شیمیایی را توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: دانشجو در پایان کلاس درس بتواند نحوه ی جابجایی و حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی را به درستی توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های حمل و نقل مواد شیمیایی را نام ببرد
2 اهمیت حمل و نقل ایمن موا شیمیایی را توضیح دهد.
3 مهم ترین اصول مربوط به حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی را توضیح دهد.
4 آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: دانشجو در پایان کلاس درس باید بتواند اصطلاحات مهم،اهمیت و موارد کاربرد،اصول انتخاب و الزامات قانونی در ارتباط باانواع تجهیزات حفاظت فردی را به درستی تعریف و توضیح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات مهم در مورد تجهیزات حفظت فردی را به درستی تعریف کند.
2 اهمیت و موارد کاربرد تجهیزات حفاظت فردی را به درستی توضیح دهد.
3 اصول انتخاب تجهیزات حفاظت فردی را به درستی توضیح دهد.
4 الزامات قانونی در ارتباط با وسایل حفاظت فردی را به درستی توضیح دهد.


رفرنس ها :