اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : روشنایی در محیط کار(عملی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):25درصد
حضور فعال:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی عملی با نحوه کار با فتومتر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های تشکیل دهنده فتومتر را به درستی نام ببرد.
2 نحوه کالیبراسیون فتومتر را به درستی شرح دهد.
3 کالیبراسیون فتومتر را به درستی انجام دهد.
4 نحوه کار با فتومتر را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی عملی با نحوه اندازه گیری روشنایی عمومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد رنج های مختلف فتومتر را به درستی شرح دهد.
2 پلان روشنایی محیط مورد نظر را به درستی رسم کند.
3 نحوه اندازه گیری روشنایی عمومی را به درستی شرح دهد.
4 با استفاده از فتومتر، روشنایی عمومی را به درستی اندازه گیری کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی عملی با نحوه اندازه گیری روشنایی موضعی و درخشندگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اندازه گیری روشنایی موضعی را به درستی شرح دهد.
2 با استفاده از فتومتر، روشنایی موضعی را به درستی اندازه گیری کند.
3 قسمت های تشکیل دهنده دستگاه سنجش درخشندگی را به درستی نام ببرد.
4 نحوه اندازه گیری درخشندگی را به درستی شرح دهد.
5 با استفاده از دستگاه سنجش درخشندگی، درخشندگی سطوح مورد نظر را به درستی اندازه گیری کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی عملی با نحوه طراحی روشنایی طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل مؤثر بر بهره گیری از روشنایی روز را به درستی نام ببرد.
2 شاخص نسبت روشنایی روز را به درستی تعریف کند.
3 اصول طراحی روشنایی طبیعی را به درستی شرح دهد.
4 برای یک کارگاه کوچک، یک طراحی روشنایی طبیعی را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنای عملی با نحوه طراحی روشنایی مصنوعی(داخلی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طراحی روشنایی به روش نسبت فضا را به درستی شرح دهد.
2 مراحل طراحی روشنایی مصنوعی را به ترتیب و به درستی شرح دهد.
3 ضریب بهره سیستم روشنایی را به درستی محاسبه کند.
4 محاسبات چیدمان چراغها را به درستی انجام دهد.
5 برای یک کارگاه کوچک، یک طراحی روشنایی مصنوعی را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: ارائه گزارش ارزیابی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: ارائه پروژه های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :