اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت پرتوها(نظری)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):15درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ساختار اتم و هسته آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار اتم را به درستی شرح دهد.
2 ساختار هسته اتم را به درستی شرح دهد.
3 عدد جرمی را به درستی تعریف کند.
4 ایزوتوپ را به درستی تعریف کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با انواع برهمکنشهای پرتوها با ماده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع برهمکنشهای پرتوها با ماده را به درستی نام ببرد.
2 اثر فوتوالکتریک را به درستی شرح دهد.
3 پراکندگی همدوس را به درستی شرح دهد.
4 پراکندگی کامپتون را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم مربوط به پرتوزایی، قانون پرتوزایی و رادیوایزوتوپها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوزایی را به درستی تعریف کند.
2 قانون پرتوزایی را به درستی شرح دهد.
3 عمر متوسط را به درستی تعریف کند.
4 رادیوایزوتوپ را به درستی تعریف کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با انواع پرتوهای یونساز و آثار بیولوژیکی آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پرتوهای یونساز را به درستی نام ببرد.
2 انواع اثرات پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی نام ببرد.
3 اثرات زودرس پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی شرح دهد.
4 اثرات دیررس پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با واحدهای تشعشع و پرتوزایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتودهی را به درستی تعریف کند.
2 واحدهای پرتودهی را به درستی نام ببرد.
3 واحدهای دز جذب شده را به درستی نام ببرد.
4 واحدهای دز معادل را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با انواع نیمه عمر و منابع رادیواکتیو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نیمه عمر را به درستی نام ببرد.
2 نیمه عمر مؤثر را به درستی محاسبه کند.
3 انواع منابع رادیواکتیو را به درستی نام ببرد.
4 نحوه تشکیل مواد رادیواکتیو مصنوعی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با کاربرد رادیوایزوتوپها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد رادیوایزوتوپها را به درستی شرح دهد.
2 انواع کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت را به درستی نام ببرد.
3 انواع کاربرد رادیوایزوتوپها در پزشکی را به درستی نام ببرد.
4 انواع کاربرد رادیوایزوتوپها در کشاورزی را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با دستگاههای آشکارسازی و اندازه گیری پرتوها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع وسایل آشکارسازی پرتوهای یونساز را به درستی نام ببرد.
2 انواع آشکارساز گازی را به درستی نام ببرد.
3 مکانیسم عمل آشکارسازهای گازی را به درستی شرح دهد.
4 مکانیسم عمل دزیمترها را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با حدود مجاز و روشهای استاندارد اندازه گیری پرتوهای یونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود مجاز مواجهه سالانه با پرتوهای یونساز را به درستی نام ببرد.
2 حدود مجاز مواجهه شغلی با پرتوهای یونساز را به درستی نام ببرد.
3 روشهای اندازه گیری پرتوهای یونساز را به درستی شرح دهد.
4 روشهای دزیمتری پرتوهای یونساز را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اصول حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول حفاظت در برابر پرتوهای یونساز را به درستی شرح دهد.
2 اصول حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی را به درستی نام ببرد.
3 اصول طراحی حفاظ را به درستی شرح دهد.
4 انواع وسایل حفاظت در برابر پرتوگیری را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با پرتوهای غیریونساز و طیف امواج الکترومغناطیسی آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پرتوهای غیریونساز را برحسب طول موج به درستی نام ببرد.
2 خصوصیات پرتوهای غیریونساز را به درستی شرح دهد.
3 تقسیم بندی امواج ماوراء بنفش را برحسب طول موج به درستی بیان کند.
4 تقسیم بندی امواج مادون قرمز را برحسب طول موج به درستی بیان کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با کاربردها و منابع تولیدکننده پرتوهای غیریونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد پرتوهای فرابنفش را به درستی نام ببرد.
2 منابع تولیدکننده پرتوهای فرابنفش را به درستی نام ببرد.
3 کاربرد پرتوهای مادون قرمز را به درستی نام ببرد.
4 منابع تولیدکننده امواج مایکروویو را به درستی نام ببرد.
5 منابع تولیدکننده امواج رادیویی را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با امواج مکانیکی غیریونساز و کاربردهای آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امواج فراصوت و فروصوت را به درستی تعریف کند.
2 کاربردهای پزشکی امواج فراصوت را به درستی شرح دهد.
3 کاربردهای صنعتی امواج فراصوت را به درستی شرح دهد.
4 خطرات امواج فراصوت را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با جنبه های بهداشتی پرتوهای غیریونساز و حدود مجاز مواجهه با آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات زیست شناختی پرتوهای فرابنفش را به درستی نام ببرد.
2 حدود مجاز مواجهه با پرتوهای فرابنفش را به درستی نام ببرد.
3 اثرات زیست شناختی پرتوهای مادون قرمز را به درستی نام ببرد.
4 حدود مجاز مواجهه با پرتوهای مادون قرمز را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با وسایل و روشهای اندازه گیری پرتوهای غیریونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل و روش اندازه گیری پرتو فرابنفش را به درستی شرح دهد.
2 وسایل و روش اندازه گیری پرتو مادون قرمز را به درستی شرح دهد.
3 وسایل و روش اندازه گیری میدان الکتریکی را به درستی شرح دهد.
4 وسایل و روش اندازه گیری میدان مغناطیسی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اصول حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش را به درستی شرح دهد.
2 اصول حفاظت در برابر پرتوهای مادون قرمز را به درستی شرح دهد.
3 اصول حفاظت در برابر لیزرها را به درستی شرح دهد.
4 انواع وسایل حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز را به درستی نام ببرد.


رفرنس ها :