اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : عصمت جعفربگلو آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : کاراموزی بیماری زنان
نوع درس: عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با گرفتن شرح حال از بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند یک شرح حال را به صورت کامل و بدون کمک مربی از بیمار بگیرد
2 دانشجو بتواند با در اختیار داشتن شرح حال یک بیمار تشخیص افتراقی بیماری وی را به طور صحیح تشخیص دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با تشخیص واژینیت ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند واژینیت کاندیدیایی را به طور صحیح و بدون کمک مربی تشخیص دهد
2 دانشجو بتواند واژینیت تریکومونایی را به طور صحیح و بدون کمک مربی تشخیص دهد
3 دانشجو بتواند واژینیت گاردنلایی را به طور صحیح و بدون کمک مربی تشخیص دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیماری های سرویکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند سرویسیت را به طور صحیح و بدون کمک مربی تشخیص دهد
2 دانشجو بتواند پولیپ سرویکس را به طور صحیح و بدون کمک مربی تشخیص دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با معاینه دودستی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند سایز رحم را بدون کمک مربی و به صورت صحیح تخمین بزند
2 دانشجو بتواند غدد اسکن را بدون کمک مرب و به صورت صحیح ی معاینه کند
3 دانشجو بتواند غدد بارتولن را بدون کمک مربی و به صورت صحیح معایسنه کند
4 دانشجو بتواندقبل از انجام معاینه دودستی با بیمار به صورت صحیح و بدون کمک مربی ارتباط برقرار کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با نسخه نویسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواندداروهای مربوط به واژینیت را برای یک بیمار مبتلا با کمک مربی و بدون غلط تجویز کند
2 دانشجو بتواند در مورد مصرف داروهای تجویز شده برای بیمار به طور صحیح و بدون کمک مربی آموزش دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با معاینه پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند معینه پستان را به طور صحیح و بدون کمک مربی انجام دهد
2 دانشجو بتواند آموزش های لازم را در زمینه خودآزمایی پستان بدون کمک مربی و به طور صحیح به مددجو ارئه دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی د انشجو با تست پاپ اسمیر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند تست پاپ اسمیر را از یک بیماری که شرایط آنرا دارد به صورت صحیح و بدون کمک مربی بگیرد
2 دانشجو بتواند با در اختیار داشتن نتیجه پاپ اسمیر یک بیمار تست پاپ اسمیر وی را به طور صحیح و با کمک مربی تفسیر کند
3 دانشجو بتواند فبل از گرفتن پاپ اسمیر با بیمار به صورت صحیح و بدون کمک مربی ارتباط برقرار کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با آزمایشات مربوط به بیماری های زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند با در اختیار داشتن آزمایشات بیمار ، آزمایشات وی را با کمک مربی و به صورت صحیح تفسیر کند
2 دانشجو بتواند برای بیمار آزمایشات مربوط به بیماری وی را به صورت صحیح و با کمک مربی درخواست کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با مشاوره و آموزش در بیماری های زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند در مورد غربال گری سرطان سرویکس و پستان با بیماربه صورت کامل و بدون کمک مربی مشاوره نماید
2 دانشجو بتواند در مورد بهداشت ناحیه ژنیتالیا به طور صحیح و بدون کمک مربی به بیمار آ»وزش دهد
3 دانشجو بتواند در حین مشاوره ، با بیمار به صورت صحیح و بدون کمک مربی ارتباط صحیح برقرار کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با اعمال جراحی زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند اعمال جراحی مربوط به سیستوسل ورکتوسل را بدون کمک مربی و به صورت کامل مشاهده کند
2 دانشجو بتواند اعمال جراحی مربوط به کورتاژ تشخیصی را بدون کمک مربی و به صورت کامل مشاهده کند
3 دانشجو بتواند اعمال جراحی مربوط به توده های تخمدانی را بدون کمک مربی و به صورت کامل مشاهده کند
4 دانشجو بتواند اعمال جراحی مربوط به توده های رحمی را بدون کمک مربی و به صورت کامل مشاهده کند


رفرنس ها :