اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی پیوسته بهداشت محیط مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت پرتوها و حفاظت(نظری)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):35درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ساختار اتم و شناخت پرتوهای مختلف و برهمکنشهای پرتوها با ماده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار اتم و هسته را به درستی شرح دهد.
2 انواع پرتوها را به درستی نام ببرد.
3 پرتوهای یونساز را به درستی تعریف کند.
4 پرتوهای غیریونساز را به درستی تعریف کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اثرات پرتوها بر انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اثرات پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی نام ببرد.
2 اثرات سوماتیکی و ژنتیکی ناشی از پرتوها را به درستی نام ببرد.
3 اثرات زودرس پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی شرح دهد.
4 سندرمهای حاد تشعشع را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم پرتوزایی، مواد رادیواکتیو و رادیوایزوتوپها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوزایی را به درستی تعریف کند.
2 رادیوایزوتوپ را به درستی تعریف کند.
3 انواع مواد رادیواکتیو طبیعی را به درستی نام ببرد.
4 انواع زنجیره واپاشی هسته های پرتوزای اولیه را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با کاربرد رادیوایزوتوپها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع کاربرد مهم رادیوایزوتوپها را به درستی نام ببرد.
2 انواع کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت را به درستی نام ببرد.
3 انواع کاربرد رادیوایزوتوپها در پزشکی را به درستی نام ببرد.
4 انواع کاربرد رادیوایزوتوپها در کشاورزی را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع نیمه عمر و مکانیزم انتقال رادیواکتیویته به محیط و انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نیمه عمر را به درستی تعریف کند.
2 نیمه عمر مؤثر را به درستی محاسبه نماید.
3 انواع منابع رادیواکتیو آلوده کننده محیط و هوا را به درستی نام ببرد.
4 مکانیزم انتقال رادیواکتیویته به محیط و انسان را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با حوادث هسته ای و تأثیر آنها بر محیط زیست و انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع حوادث هسته ای را به درستی نام ببرد.
2 نحوه وقوع حوادث هسته ای را به درستی شرح دهد.
3 سطوح تماس با مواد رادیواکتیو پس از وقوع حادثه هسته ای را به درستی شرح دهد.
4 اثرات حوادث هسته ای بر محیط زیست و انسان را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با انواع لیزرها و شتاب دهنده های الکترون و کاربرد آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انوا ع لیزر را به درستی نام ببرد.
2 انواع کاربردهای لیزر را به درستی نام ببرد.
3 انواع خطرات لیزر را به درستی نام ببرد.
4 نحوه عملکرد شتاب دهنده های الکترون را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با استانداردها و نحوه حفاظت در برابر پرتوها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود مجاز مواجهه با پرتوهای یونساز را به درستی نام ببرد.
2 اصول حفاظت در برابر پرتوها را به درستی شرح دهد.
3 اصول حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی را به درستی نام ببرد.
4 نحوه حفاظت در برابر لیزرها را به درستی شرح دهد.


رفرنس ها :