اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم تشریح سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : تشریح 2 (بخش عملی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، Osce نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، Osce
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
بحث گروهی، پرسش و پاسخ، استفاده از مدل های ازمایشگاهی و مولاژ استاد محور و دانشجو محور پاسخ به سوالات در کلاس توضیح بخش های خواسته شده از روی مولاژ بحث با سایر همکلاسی ها در موضوع مربوطه
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
ویدئو پروژکتور
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی سیستم عصبی مرکزی از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نواحی مختلف نخاع را در روی مولاژ نشان دهد.
2 نواحی مختلف مغز را در روی مولاژ شناسایی نماید.
3 پوشش های نخاع را از روی مولاژ شناسایی نماید
4 ساقه مغز و اعصاب مغزی را از روی مولاژ مشخص نماید
5 خونرسانی بخش های مختلف مغز و نخاع را از روی مولاژ مشخص نماید
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های سیستم گوارش از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف لوله گوارش را از روی مولاژ شناسایی نماید
2 خونرسانی بخشهای مختلف لوله گوارش را از روی مولاژ نشان دهد
3 محل تقریبی اعضای گوارش را بر روی مولاژ نشان دهد
4 غدد ضمیمه دستگاه گوارش را از روی مولاژ شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: اشتایی با سیستم ادراری از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرارگیری، ابعاد و ساختمان کلیه ها را از روی مولاژ شرح دهد.
2 مسیر حالب ها را بر روی مولاژ تشخیص دهد.
3 پیشابراه مرد و زن را از روی مولاژ شرح دهد.
4 مجاورت کلیه ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه را بر روی مولاژ توضیح دهد.
5 موقعیت کلیه ها نسبت به سایر اعضا را بر روی مولاژ مشخص نماید
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی مرد از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لایه های مختلف کیسه بیضه را از روی مولاژ مشخص نماید.
2 موقعیت و مجاورات کیسه های منوی را بر روی مولاژ مشخص نماید.
3 موقعیت غده پروستات و مجاورات آن را بر روی مولاژ نشان دهد.
4 محتویات طناب اسپرماتیک را از روی مولاژ نشان دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با سیستم تولید مثلی زن از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرارگیری، ابعاد و ساختمان رحم و لوله های رحمی را از روی مولاژ شرح دهد.
2 ساختمان قسمت های مختلف سیستم تولید مثل زن را از روی مولاژ تشخیص دهدشرح دهد.
3 تخمدان ها را از روی مولاژ تشخیص دهد
4 پیشابراه زن را از روی مولاژ شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی سیستم قلبی عروقی از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شاخه های سیستم پورت را از روی مولاژ توضیح دهد.
2 شاخه های شریان های اصلی را از روی مولاژ شرح دهد.
3 مسیر ورید های اصلی را از روی مولاژ شرح دهد.
4 ساختمان قلب را از روی مولاژ شرح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه بینایی انسان از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لایه های مختلف چشم را از روی مولاژ تشخیص دهد
2 نواحی مختلف شبکیه را از از روی مولاژ تشخیص دهد
3 ساختمان دستگاه اشکی را از روی مولاژ توضیح دهد
4 عضلات چشم را از روی مولاژ توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه شنوایی انسان از روی مولاژ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان گوش خارجی را از روی مولاژ شرح دهد
2 بخش های مختلف گوش میانی رااز روی مولاژ توضیح دهد
3 بخش های مختلف گوش داخلی را از رومی مولاژ شرح دهد
4 مسیر عصب زوج هشتم را از روی مولاژ تشخیص دهد


رفرنس ها :
آناتومی گری برای دانشجویان ترجمه : دکتر حسن زاده اناتومی عمومی شمایلی یگانه اناتومی عمومی دکتر رسولی و همکاران