اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی ناپیوسته بهداشت محیط مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت پرتوها و حفاظت(عملی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):25درصد
حضور فعال:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی عملی با وسایل آشکارسازی پرتوها و نحوه کار با آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع آشکارسازهای پرتوها را به درستی نام ببرد.
2 انواع آشکارسازهای گازی را به درستی نام ببرد.
3 کاربردهای شمارنده گایگر مولر را به درستی نام ببرد.
4 نحوه کار با آشکارسازهای گازی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی عملی با انواع دزیمترها و نحوه کار با آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دزیمتر را به درستی نام ببرد.
2 کاربردهای دزیمترها را به درستی نام ببرد.
3 نحوه کار با شارژر دزیمتر قلمی را به درستی شرح دهد.
4 کار با شارژر دزیمتر قلمی را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: تهیه گزارش بازدید از مرکز پزشکی هسته ای نور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: تهیه گزارش بازدید از واحد رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :