اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم تشریح سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : آناتومی سروگردن نظری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 7
تعداد ساعات : 14
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره، کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
کوییز:5درصد
حضور فعال در پرسش و پاسخ:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ،برگزاری کوییزاستاد محور و دانشجو محور پاسخ به سوالات تحقیق در مورد اهمیت آسیب های استخوان جمجمه حضور فعال و به موقع سر کلاس شرکت فعال در پرسش و پاسخ، ارائه فیلم اموزشی برگرفته از سایت مرتبط با موضوع درس. شرکت در کوئیز های هفتگی و امتحان پایان ترم
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
کامپیوتر
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های استخوان جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوان های جمجمه را نام گذاری نماید.
2 موقعیت استخوان های جمجمه را مشخص نماید.
3 اجزاء اصلی استخوان پیشانی را بیان نموده و موقعیت آن را در جمجمه مشخص نماید
4 موقعیت استخوان آهیانه را در جمجمه مشخص نماید
5 اجزاء اصلی استخوان پس سری را ذکر نموده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
6 اجزاء اصلی استخوان گیجگاهی را بیان نموده و موقعیت هر یک را در جمجمه مشخص نماید
7 اجزاء اصلی استخوان پروانه ای را ذکر نموده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
8 اجزاء اصلی استخوان پرویزنی را بیان نموده و موقعیت آنها در جمجمه مشخص نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های استخوان های صورت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزاء استخوان فک تحتانی را ذکر نموده و موقعیت آنها را در جمجمه بیان نماید
2 زوائد استخوان فک فوقانی را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
3 زوائد استخوان گونه ای را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
4 زوائد استخوان شاخک تحتانی بینی را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
5 زوائد استخوان های بینی را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
6 زوائد استخوان کامی را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
7 زوائد استخوان تیغه ای بینی (وومر) را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
8 زوائد استخوان اشکی را ذکر کرده و موقعیت آنها را در جمجمه مشخص نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مشخصات نمای فوقانی و خلفی و جانبی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوانهای تشکیل دهنده نمای فوقانی جمجمه را نام ببرد
2 استخوانهای تشکیل دهنده نمای خلفی جمجمه را ذکر نماید
3 استخوانهای تشکیل دهنده نمای جانبی جمجمه را ذکر نماید
4 درزهای و ملاج های موجود در نمای فوقانی جمجمه رانشان داده وتوضیح دهد
5 درزهای و ملاج های موجود در نمای جانبی جمجمه رانشان داده وتوضیح دهد
6 برجستگی و سوراخ آهیانه ای را نشان داده و نقطه obellion را مشخص نماید
7 خطوط گیجگاهی فوقانی و تحتانی را در نمای جانبی جمجمه تشخیص داده و نشان دهد
8 برجستگی پس سری خارجی Inion و سوراخ ماستوئید را مشخص نماید
9 قوس گونه ای jugal point وتکمه مفصلی را تشخیص دهد
10 واژه های petrion & asterion را تعریف نماید و اهمیت بالینی آنها را توضیح دهد
11 موقعیت سیاهرگ آکزیلاری را شرح دهد.
12 استخوانهای تشکیل دهنده نمای فوقانی، خلفی و جانبی جمجمه را از یکدیگر تشخیص دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مشخصات بخش تحتانی جمجمه از نمای برون سری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشخصات و موقعیت اجزاء استخوانی بخش تحتانی جمجمه را بیان نماید
2 بخش قدامی این نما شامل قوس آلوئولار و کام سخت را مشخص نماید
3 محدوده بخش میانی این نما را مشخص نماید
4 کناره خلفی استخوان وومر بخش خلفی جسم پروانه و بخش قاعده ای استخوان پس سری را تشخیص دهد
5 سوراخهای خلفی بینی و استخوانهای تشکیل دهنده آن را مشخص نماید
6 زائده رجلی وویژگیهای آن و بال بزرگ پروانه و مشخصات آن را در این نما مشخص نماید
7 بخش پتروز بخش صماخی و بخش صدف استخوان گیجگاهی و ویژگیهای هر یک را در این نما مشخص نماید
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: ادامه آشنایی با مشخصات بخش تحتانی جمجمه از نمای برون سری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محدوده بخش خلفی این نما را تعیین نماید
2 فورامن ماگنوم بخش صدف و بخش کوندیلار استخوان پس سری را در این نما مشخص نماید.
3 سوراخ حفره و بریدگی ژوگولار را مشخص نماید
4 کانالیکولوس های mastoid &cochlear & tympanic را مشخص نماید
5 زوائد ماستوئید و نیزه ای بریدگی ماستوئید شیار شریان پس سری و سوراخ استیلوماستوئید را مشخص نماید
6 کانالهای palatovaginal & vomerovaginal را تشخیص داده و نشان دهد.
7 عصب موسکولوکتانئوس و مسیر آن را تعیین نماید.
8 اعصابی که از این بخش بازو می گذرند را مشخص نماید.
9 مجاورات اعصاب ناحیه جلوی بازو را نام ببرد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های داخلی جمجمه از نمای درون سری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای سطح داخلی سقف جمجمه را تشخیص داده وبیان نماید.
2 حدود حفره کرانیال قدامی و میانی و خلفی را تعیین نماید
3 خصوصیات صفحه کاسه چشمی استخوان پیشانی مشخص نماید
4 مشخصات استخوان پرویزنی را در حفره کرانیال قدامی مشخص نماید
5 خصوصیات بخش تنه استخوان پروانه ای را در این حفره مشخص نماید
6 سطح قدامی پتروز و ویژگیهای آن در این حفره مشخص نماید
7 صدف استخوان گیجگاهی را در حفره کرانیال میانی مشخص نماید
8 فورامن ماگنوم کلیووس و شیار خاره ای- پس سری را در این حفره مشخص نماید
9 ویژگیهای صدف استخوان پس سری را در این حفره مشخص تماید
10 سوراخ ژوگولار را در این حفره مشخص و ساختمانهائی را که از آن عبور می کند را نام ببرد
11 مسیر و موقعیت عصب رادیال را شرح دهد.
12 مجاورات عروق و اعصاب ناحیه عقب بازو را نام ببرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با جنین شناسی سر و گردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کمان های حلقی و نحوه ایجاد آنها را توضیح داده و شناسایی نماید.
2 نحوه ایجاد اعضای مختلف از کمان های حلقی را شرح دهد.
3 اعصاب مربوط به هر کمان حلقی را توضیح دهد
4 نحوه تشکیل بینی را شرح دهد.
5 نحوه تشکیل لب ها و دندان ها و کام سخت را بشناسد
6 ناهنجاری های مادرزادی ناحیه صورت را تشخیص داده و توضیح دهد.
7 لب شکری و کام شکری را تعریف نماید
8 موقعیت شاخه های عصبی لب شکری و کام شکری را مشخص نماید.
9 مجاورات اعصاب و عروق ناحیه جلوی ساعد را نام ببرد.


رفرنس ها :
کتاب Richard Derk et al, Gray s Anatomy for Students آخرین چاپ