اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد سعیدی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: بیهوشی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیهوشی پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی جراحی
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 3 تعداد جلسه ٥هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:30درصد
انجام کارهای مربوط به بیمار در اتاق عمل:55درصد
ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد :10درصد
هماهنگی با استاد و رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
تدریس عملی بالینی تدریس تئوری تمرین عملی پرسش و پاسخ ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینیدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش - رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز - حضور فعال در اتاق عمل - شرکت در امتحان مربوطه
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کامپیوتر
بیمار و تجهیزات اتاق عمل
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول بیهوشی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از اتاق عمل بازدید نموده و آماده بودن آن را به استاد گزارش دهد.
2 شرح حال کامل از بیمار را دریافت نموده و ثبت نماید
3 نحوه معاینه فیزیکی بیمار را مشاهده نماید.
4 مدیریت راه هوایی را به درستی انجام دهد
5 انواع وسایل لوله گذاری داخل تراشه را شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روش های بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش انجام بیهوشی عمومی را مشاهده نماید.
2 روش انجام بیهوشی رژیونال را مشاهده نماید.
3 روش های انجام بیهوشی موضعی را با نظارت استاد اجرا نماید.
4 روش آرام بخشی به بیمار را شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول رگیری، انواع و روش های آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به طور صحیح رگ گیری را مشاهده سپس با نظارت استاد انجام دهد
2 انواع آنژیوکت ها و نحوه استفاده از آن را در بیماران مشاهده و توضیح دهد.
3 انواع کاتتر های ورید مرکزی را تشخیص داده و توضیح دهد.
4 انواع کت دانها را شناخته و مشاهده نماید
5 روش های انجام کاتتر های ورید مرکزی در بیماران را انجام دهد
6 عوارض کاتتر های ورید مرکزی و کت دانها را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با معاینه فیزیکی راه های هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه فیزیکی صحیح راه هوایی را توضیح داده و مشاهده نماید.
2 نحوه تشخیص مالامپاتی بیمار را گزارش دهد
3 موارد لوله گذاری مشکل را مشاهده نماید
4 مانورهای لازم جهت باز نمودن راه هوایی را مشاهده نماید
5 نحوه صحیح ماسک گرفتن در بیماران را مشاهده و با نظارت استاد انجام دهد.
6 روش صحیح گذاشتن ایروی را با نظارت استاد بکار گیرد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع لوله ها و وسایل تنفس مصنوعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع لوله های داخل تراشها و انواع سایز بندی آنها را تشخیص دهد.
2 انواع ماسک های لارنژیال را و سایز بندی آن را یاد گرفته و نحوه ی استفاده آن را شرح دهد.
3 استفاده از سیستم های تنفسی مپلسون را مشاهده نماید.
4 استفاده و نگهداری دستگاه فیبرواپتیک را شرح دهد


رفرنس ها :
مقدمه ای بر بیهوشی تالیف سید ابراهیم مناقب، همکاران قاسم سبحانی،محمد نبی رحیمیان.تهران :جامعه نگر :سالمی، 1389 -اصول بیهوشی میلر تالیف: میلر- پاردو مترجمین: دکتر داریوش ایطحی و همکاران آخرین چاپ -اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی از فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده -ژورنال های علمی و معتبر پرستاری عسگری، محمدرضا، مراقبت پرستاری در بخش سی سیو، ای سی یو، دیالیز -الکتروکاردیوگرافی بالینی