اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : اعظم مصلحی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: فیزیولوژی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کاردانی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : فیزیولوژی فوریتهای پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، تستی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی- پرسش و پاسخ گوش دادن و توجه کافی به مطالب- پاسخ دادن به پرسشهای طرح شده در کلاس
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ساختار غشاهای سلولی و اندامک های داخل سلولی و راه های عبور مواد از غشاء سلول
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف از برقراری هومئوستاز در بدن را شرح دهد
2 فیزیولوژی اندامک های سلولی شامل شبکه اندوپلاسمی، میتوکندری، دستگاه گلژی و هسته را بداند
3 ساختار و ویژگی های انواع لیپیدهای غشا و نحوه آرایش آنها را توضیح دهد
4 انواع پروتئین های غشا (اعمال، نحوه استقرار) را بیان نماید
5 راه های عبور مواد از غشا را بشناسد و توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با پتانسیل های غشا (پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منشاء پتانسیل آرامش غشا را بشناسد
2 معادله نرنست و گلدمن را در محاسبه پتانسیل غشا شرح دهد
3 مراحل دپلاریزاسیون، رپولاریزاسیون و هیپرپلاریزاسیون غشا و آستانه تحریک را توضیح دهد
4 نحوه انتقال پیام عصبی از طریق پتانسیل عمل و نقش غلاف میلین را بیان نماید.
5 انواع سیناپس ها و چگونگی انتقال پیام در سیناپس های الکتریکی و شیمیایی و تفاوت آن ها را شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه انقباضی بدن و انواع عضلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان عضلات اسکلتی و صاف را بشناسد و شباهتها و تفاوتهای آنها را توضیح دهد
2 ساختار میوفیبریل و نحوه آرایش میوفیلامانها و سارکومر را بشناسد
3 مکانیسم انقباض در عضلات اسکلتی را شرح دهد
4 تویچ عضلانی، جمع فرکانس و کزاز عضلانی و واحد حرکتی را توضیح دهد
5 انواع عضلات صاف و مکانیسم انقباض در عضله صاف را بیان کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با فعالیت الکتریکی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی قلب ، گردش خون، عصب دهی و ساختار بافتی قلب را تشریح کند
2 شبکه هدایتی قلب را بشناسد و مکانیسم تولید پتانسیل عمل در گره سینوسی دهلیزی و پتانسیل عمل در فیبرهای میوکارد را توضیح دهد
3 نحوه انتشار موج دپلاریزاسیون و رپلاریزاسیون را در دهلیز و بطن شرح دهد
4 اساس کار الکتروکاردیوگرافی و امواج موجود در آن را توضیح دهد
5 انواع اشتقاق های قلبی را بشناسد و محل ثبت هریک را بداند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با فعالیت مکانیکی قلب و برون ده قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل سیستول و دیاستول را بشناسد و اعمال مرتبط با هر مرحله را شرح دهد
2 انواع صداهای قلبی و نحوه ایجاد هریک را بیان نماید
3 گردش خون ریوی و عمومی قلب را بشناسد
4 برون ده قلبی را تعریف کند و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با کنترل جریان خون و فشار خون در سیستم عروقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع جریان خون در عروق و عوامل کنترل کننده آن را بشناسد
2 فشار خون سیتولی، دیاستولی و فشار نبض و فشار میانگین شریانی را تعریف کند
3 عوامل مؤثر بر کنترل کوتاه مدت و درازمدت فشارخون شریانی را توضیح دهد
4 عوامل مؤثر بر فیلتراسیون مواد از غشای مویرگ را شرح دهد
5 گردش لنف در بدن و اعمال آن را توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با فیزیولوژی خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعمال خون را در بدن بداند واجزای تشکیل دهنده آن را بشناسد
2 چگونگی ساخت گلبول های قرمز (هماتوپوئیزیس) را بداند و ساختار گلبول های قرمز را بشناسد
3 آنمی و علل بروز آن را بشناسد
4 انواع گلبول های سفید را بشناسد و نقش هریک را توضیح دهد
5 ساختار پلاکت ها را بشناسد و انواع مکانیسم های انعقاد خون را شرح دهد
6 عوامل انعقادی و ضد انعقادی طبیعی در بدن را توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار فیزیولوژیک دستگاه گوارش و لایه های مختلف آن را بشناسد
2 انواع حرکات جلو برنده و مخلوط کننده و مکانیسم تولید آنها را در لوله گوارش شرح دهد
3 مکانیسم بلع و کنترل عصبی آن را توضیح دهد
4 حرکات معده و تخلیه کنترل شده معده را شرح دهد
5 سیستم عصبی و گردش خون لوله گوارش را بشناسد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با ترشحات دستگاه گوارش و هضم و جذب مواد غذایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ترشحات غدد بزاقی و کنترل عصبی آن را شرح دهد
2 انواع ترشحات معده، فازهای ترشحی و کنترل عصبی و هورمونی ترشحات معده را توضیح دهد
3 انواع ترشحات پانکراس و ترشحات صفراوی را بداند و عمل هریک را شرح دهد
4 انواع ترشحات روده را بداند و نقش هر آنزیم را در هضم غذا توضیح دهد
5 روش جذب کربوهیدراتها، چربیها و پروتئین ها را بشناسد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار آناتومیک دستگاه ادراری و کلیه (قشر، مدولا، کالیس ها، لنگچه، کپسول کلیه)میزنای، مثانه و مجرای ادراری را شرح دهد
2 مراحل تشکیل ادرار را شرح دهد
3 فیلتراسیون گلومرولی (GFR) و عوامل مؤثر بر میزان آن را شرح دهد
4 راه های بازجذب مواد را در توبول توضیح دهد
5 کلیرانس کلیوی را شرح داده و آن را محاسبه نماید
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد سیستم تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای تشکیل دهنده دستگاه تنفس،مجاری هوایی و ویژگی های آن ها را بشناسد
2 مکانیسم دم و بازدم را شرح دهد و عضلات اصلی و فرعی دخیل در دم و بازدم را بشناسد
3 حجم ها و ظرفیت های ریوی را بشناسد و عوامل مؤثر بر آن ها را بداند
4 عملکرد سورفاکتانت و عوامل مؤثر بر تولید آن را بشناسد
5 مکانیسم انتقال CO2و O2 را در خون شرح دهد
6 مراکز مختلف تنفس در مغز را بشناسد و نوع فعالیت هریک را بداند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد دستگاه عصبی (1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سازماندهی کلی سیستم عصبی را توضیح داده و انواع نورونها را شرح دهد.
2 انواع سیناپسها و نوروترانسمیترها رابشناسد و عملکرد هریک را بیان کند.
3 انواع گیرنده های حسی را نام برده و راههای انتقال پیامهای حسی به قشر مغز را بیان کند.
4 مکانیسم درد و راههای انتقال آن به مغز را شرح دهد
5 مسیرهای سرکوب درد و سیستم اوپیوئیدی در بدن را توضیح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد دستگاه عصبی (2)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان داخلی مخچه و بخشهای مختلف آن را توضیح دهد
2 مسیرهای ورودی و خروجی مخچه را بشناسد و آنها را شرح دهد
3 اعمال بخشهای مختلف مخچه را بیان نماید
4 قشر حرکتی مغز و مسیرهای انتقال پیام عصبی از قشر حرکتی را شرح دهد
5 سازمان بندی کلی سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و اعمال آن را توضیح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد دستگاه عصبی (3)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لایه های اصلی سازنده شبکیه چشم را بشناسد و مکانیسم تحریک سلولهای گیرنده نور را توضیح دهد.
2 مسیر انتقال پیام های عصبی از شبکیه را توضیح داده و عملکرد قشر بینایی اولیه و ثانویه را شرح دهد
3 چگونگی تحریک سلولهای گیرندة شنوایی و عملکرد قشر شنوایی اولیه و ثانویه را بیان نماید.
4 مجاری نیمدایره، اوتریکول و ساکول و نقش آنها در حفظ تعادل را شرح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه غدد درون ریز (1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع هورمون ها و رسپتورهای آنها را بشناسد
2 انواع هورمون های هیپوفیز قدامی و خلفی را نام ببرد.
3 اثرات هورمون رشد بر رشد بدن و استخوان سازی و متابولیسم راتوضیح دهد
4 اثرات فیزیولوژیک ADH و اکسی توسین را شرح دهد
5 انواع هورمونهای تیروئیدی را بشناسد و اثرات تیروکسین بر دستگاه های مختلف بدن را توضیح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه غدد درون ریز (2)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار جزایر لانگرهانس و انواع هورمونهای مترشحه آن را بشناسد
2 اثرات انسولین بر متابولیسم مواد غذایی را توضیح دهد
3 عوامل مؤثر بر ترشح انسولین را شرح دهد
4 انواع هورمونهای بخش قشری و مرکزی آدرنال را بشناسد
5 اثرات آلدوسترون بر بازجذب و ترشح یونها را توضیح دهد
6 اعمال کورتیزول در متابولیسم مواد غذایی و نقش آن در التهاب را شرح دهد


رفرنس ها :
فیزیولوژی پزشکی گایتون