اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : روح الله فاتح آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: قارچ شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : میکرو شناسی 1 (انگل شناسی و قارچ شناسی)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0/65 تعداد جلسه 5
تعداد ساعات : 10
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور حضور به موقع درکلاس شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی انجام تکالیف محوله شرکت درامتحانات
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با کلیات قارچ شناسی، عفونت‎های قارچی سطحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک قارچ‎ها و تأثیر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیائی بر رشد قارچ‎ها را بداند و بیان کند.
2 روش‎های مختلف تکثیر قارچ‎ها را بداند و بیان کند.
3 بیماری قارچی پیدرا، انواع آن، عوامل بیماری، روش تشخیص و درمان آن را بداند و توضیح دهد.
4 بیماری قارچی تینه‎آ نیگرا، عامل بیماری، روش تشخیص و درمان آن را بداند و بیان کند.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی سطحی و جلدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری قارچی تینه‎آ ورسیکالر، عوامل ایجاد کننده بیماری، روش تشخیص و درمان آن را بداند و بیان کند.
2 بیماری‎های قارچی اتومایکوزیس و کراتیت، عوامل ایجاد کننده آنها، روش تشخیص و درمان آنها را بداند و توضیح دهد.
3 بیماری‎های شبه قارچی اریتراسما و ترایکومایکوزیس، عوامل ایجاد کننده آنها، روش تشخیص و درمان آنها را بداند و توضیح دهد.
4 جنس‎های مختلف درماتوفیت و جایگاه اکولوژیکی آنها را بداند و بیان کند.
5 عفونت درماتوفیتی سر و انواع مختلف آن را بداند و بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی جلدی و عوامل مسبب آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت درماتوفیتی بدن، ریش، دست، پا و کشاله ران و علائم بالینی آنها را بداند و توضیح دهد.
2 عفونت قارچی ناخن، عوامل مختلف ایجادکننده، علائم بالینی آن را بداند و توضیح دهد.
3 روش‎های تشخیص انواع عفونت‎های درماتوفیتی را بداند و بیان کند.
4 روش‎های مختلف افتراق گونه‎های مختلف درماتوفیتی را بداند و توضیح دهد.
5 ویژگی‎های مورفولوژیک و تشخیصی هریک از گونه‎های درماتوفیتی را بداند و بیان کند.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی زیرجلدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت قارچی مایستوما، عوامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
2 عفونت بوتریومایکوزیس، عوامل ایجادکننده، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و بیان کند.
3 عفونت قارچی اسپوروتریکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
4 عفونت قارچی کروموبلاستومایکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی احشائی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت قارچی کاندیدیازیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
2 عفونت قارچی کریپتوکوکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
3 عفونت قارچی آسپرژیلوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
4 عفونت قارچی موکورمایکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.


رفرنس ها :
قارچ‎شناسی پزشکی فریده زینی، مشعود امامی، امیر سید‎علی مهبد قارچ‎شناسی پزشکی روش‎های تشخیص آزمایشگاهی و درمان شهلا شادزی قارچ‎شناسی مروری سریع و جامع بر منابع علی کنعانی، روح‎الله فاتح Medical Mycology Rippon