اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.3 تعداد جلسه 3
تعداد ساعات : 6
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور حظور فعال و منظم شرکت در کوئیزهای دوره ای شرکت در پرسش و پاسخ شفاهی سر کلاس شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: انواع معاینه و اصول آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع معاینه را توضیح دهد
2 موارد استفاده از معاینه کامل را نام ببرد
3 موارد استفاده از معاینه مختصر را نام ببرد
4 اجزا معاینه کامل را شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: تاریخچه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزا تاریخچه را ذکر کند
2 هدف از گرفتن تاریخچه را توضیح دهد
3 اهمیت گرفتن تاریخچه را شرح دهد
4 روش های بدست آوردن تاریخچه را شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: انواع روش های معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک های معاینه را نام ببرد
2 اطلاعاتی را که از طریق مشاهده به دست می آید را توضیح دهد
3 اطلاعاتی را که از طریق لمس به دست می آید را توضیح دهد
4 اطلاعاتی را که از طریق دق به دست می آید را توضیح دهد
5 اطلاعاتی را که از طریق سمع به دست می آید را توضیح دهد
6 اطلاعاتی را که از طریق پروب کردن به دست می آید را توضیح دهد
7 اطلاعاتی را که از طریق دیاسکوپی به دست می آید را توضیح دهد
8 اطلاعاتی را که از طریق آسپیراسیون به دست می آید را توضیح دهد


رفرنس ها :
اصول تاریخچه گیری و معاینات در دندا نپزشکی( دکتر بختیاری) بریکر oral medicinee burket2015