اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نرگس اسکندری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : زبان تخصصی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، جور کردنی، صحیح - غلط، کوییز
اجزاءنمره نهائی
کوییز:20درصد
فعالیت های کلاسی:5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور - حضور فعال در کلاس - مشارکت در فعالیت های کلاسی - شرکت در کوییز - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
ماژیک و وایت بورد
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به دستگاه تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با دستگاه تناسلی خارجی مونث که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با دستگاه تناسلی خارجی مونث که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به دستگاه تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با دستگاه تناسلی داخلی مونث که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با دستگاه تناسلی داخلی مونث که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به ترومای پرینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با ترمیم ترومای پرینه که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با ترمیم ترومای پرینه که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به برش اپی زیاتومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با برش اپی زیاتومی که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با دستگاه تناسلی خارجی مونث که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به ترمیم ترومای پرینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با ترمیم ترومای پرینه که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با ترمیم ترومای پرینه که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به قرار، وضعیت و حالت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با قرار، وضعیت و حالت جنین که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با قرار، وضعیت و حالت جنین که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به معاینه شکم در بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با معاینه شکم در بارداری که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با معاینه شکم در بارداری که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به معاینه واژینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با معاینه واژینال که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با معاینه واژینال که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ادامه آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به معاینه واژینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با معاینه واژینال که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با معاینه واژینال که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به درمان اختلال عملکرد رحم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با درمان اختلال عملکرد رحم که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با درمان اختلال عملکرد رحم که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به قاعدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با قاعدگی که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با قاعدگی که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به دیس منوره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با دیس منوره که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با دیس منوره که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به روش های پیشگیری از بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با روش های پیشگیری از بارداری که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با روش های پیشگیری از بارداری که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ی خواندن متون علمی مربوط به سقط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند متنی در ارتباط با سقط که مدرس در اختیار او می گذارد، را بخواند.
2 بتواند متنی در ارتباط با سقط که مدرس در اختیار او می گذارد، را ترجمه نماید.
3 توانایی پاسخ به سوالات مربوط به متن را که مدرس در اختیار او میگذارد، به طورشفاهی داشته باشد.
4 به شکل فعال در ترجمه ی متن به صورت گروهی در کلاس و زیر نظر مدرس شرکت کند.
5 معنای 30 پیشوند و پسوند تخصصی پزشکی را بداند و بتواند به سوالات مرتبط که مدرس در اختیار او میگذارد، به طور کتبی پاسخ دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با ژورنال American J ob&gyn و بررسی مقاله ی انتخابی توسط مدرس از این ژورنال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزاء مقاله را نام ببرد.
2 محتوای هر یک از اجزا مقاله را بیان کند.
3 مقاله را مطالعه و خلاصه ای از ترجمه آن را بیان کند.
4 بتواند با استفاده از کلیدواژه مناسب مقاله با عنوان مورد نظر را در مجله (American J ob& gyn) بیابد.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با ژورنال midwfery و بررسی مقاله ی انتخابی توسط مدرس از این ژورنال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزاء مقاله را شناسایی کند.
2 محتوای هر یک از اجزا مقاله را شرح دهد.
3 مقاله را مطالعه و خلاصه ای از ترجمه آن را بیان کند.
4 بتواند با استفاده از کلیدواژه مناسب مقاله مورد نظر را در ژورنال midwifery بیابد.


رفرنس ها :
English for the student of midwifery, mitra ahmad soltani, samt, 2015 Medical terminology systems A Body Systems A pproach . Gylys BA , Weddin ME . lass edition Suffixes and Prefixes in Medicine