اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش اهداف شناختی به صورت ارائه سخنرانی توسط اساتید بخش میکروبیولوژی انجام می گیرد. بر اساس ضرورت هر چند جلسه یک کوئیز از دانشجویان گرفته می شود برخی مطالب بصورت سمینار از دانشجو خواسته می شود در برخی جلسات سوالاتی مطرح گردد که دانشجو در جلسه بعد جواب سوال را ارایه دهداستاد محور و دانشجو محور شرکت در کوئیز (هر کو ئیز 2 نمره ) ارایه سمینار انفرادی(هر سمینار 2 نمره) پاسخ به تمرین های تعیین شده در کلاس (2 نمره) در کل نمره فعالیت های دانشجویی جزء 10 در صد تکالیف دانشجو در نظر گرفته می شود.
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی دانشجو با کلیات انگل شناسی، کلیات کرم شناسی و کلیات ترماتودها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید یتواند تعاریف و اصطلاحات رایج انگل شناسی را بیان کند
2 انواع زندگی انگلی را توضیح دهد
3 انواع میزبان را شرح دهد
4 راه های ورود انگل ها به بدن را بیان کند
5 تقسیم بندی انگل ها را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتودهای کبدی و روده ای(فاسیولا، دیکروسلیوم، کلونورکیس ...)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مرفولوژی و چرخه زندگی این دسته ترماتودها را بیان کند
2 علایم بالینی هر کدام از این ترماتودها را شرح دهد
3 مکانیسم بیماریزای هر کدام از این ترماتودها را ذکر کند
4 دارو های انتخابی در درمان این ترماتودها را نام ببرد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتود ریوی (پاراگونیموس) و ترماتودهای خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مرفولوژی و چرخه زندگی این ترماتودها را بیان کند
2 علایم بالینی این ترماتود ها را شرح دهد
3 دارو های انتخابی در درمان این ترماتود ها را نام ببرد
4 راههای کنترل و پیشگیری این گونه ترماتودها را بیان کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی دانشجویان با سستودهای روده و سستودهای بافتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجوی باید بتواند طبقه بندی و خصوصیات عمومی سستودها را بیان کند
2 مرفولوژی و چرخه زندگی سستودهای روده ای و بافتی را شرح دهد
3 علایم بالینی و اختصاصی سستودهای روده ای و بافتی را توضیح دهد
4 درمان سستود های روده ای و بافتی را ذکر کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کلیات نماتودها و نماتودهای آسکاریس،کرمک و تریکوسفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند طبقه بندی و خصوصیات عمومی نماتودها را بیان کند
2 مرفولوژی و چرخه زندگی نماتود آسکاریس، کرمک را شرح دهد
3 علایم بالینی و اختصاصی در بیماری حاصل از آسکاریس و کرمک را توضیح دهد
4 داروهای کاربردی در درمان بیماری آسکاریازیس و کرمک را ذکر کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتود تریشنلا و فیلرها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مرفولوژی و چرخه زندگی این نماتودها را شرح دهد
2 علایم بالینی و اختصاصی در بیماری حاصل از این نماتودها را توضیح دهد
3 مکانیسم بیماریزای این نماتودها را توضیح دهد
4 داروهای کاربردی در درمان بیماری های حاصل از این نماتودها را ذکر کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتوده های انکیلوستوما،نکاتور و استرونژیلوس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مرفولوژی و چرخه زندگی این نماتودها را شرح دهد
2 علایم بالینی و اختصاصی در بیماری حاصل از این نماتودها را توضیح دهد
3 مکانیسم بیماریزای این نماتودها را توضیح دهد
4 داروهای کاربردی در درمان بیماری های حاصل از این نماتودها را ذکر کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کلیات تک یاخته ها و آمیب ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند طبقه بندی و خصوصیات عمومی تک یاخته ها را بیان کند
2 مرفولوژی و چرخه زندگی آمیب ها را شرح دهد
3 بیماریزایی و علایم بالینی ناشی از آمیب های بیماریزا را شرح دهد
4 داروهای لازم جهت درمان بیماران مبتلا به این دسته از تک یاخته ها را نام ببرد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران دستگاه گوارش و ادرای- تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند نام تاژکداران بیماریزا و غیر بیماریزا دستگاه گوارش و تناسلی را بیان کند
2 روش انتقال تاژکداران را با توجه به چرخه زندگی توضیح دهد
3 با توجه به ویژگی های این تک یاخته ها مکانیسم بیماریزای آنان را توضیح دهد
4 نشانه های بالینی را در این تاژکداران راشرح دهد.
5 داروهای لازم جهت درمان بیماران مبتلا به این دسته از تک یاخته ها را نام ببرد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکدارن خونی - بافتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند نام تاژکداران بیماریزا در بافت و خون را بیان کند
2 مرفولوژی و چرخه زندگی این دسته از تک یاخته ها را شرح دهد
3 با توجه به ویژگی های این تک یاخته ها مکانیسم بیماریزای آنان را توضیح دهد
4 نشانه های بالینی را در این تاژکداران راشرح دهد.
5 داروهای لازم جهت درمان بیماران مبتلا به این دسته از تک یاخته ها را نام ببرد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجو یان با تک یاخته های شاخه اپی کمپلکس ها و کوکسیدیای روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند طبقه بندی و خصوصیات عمومی تک یاخته ها این شاخه را بیان کند
2 مرفولوژی و چرخه زندگی این دسته از تک یاخته ها را شرح دهد
3 اهمیت کوکسیدیا ی مانند توکسوپلاسما را توضیح دهد
4 شکایات بیماران و نشانه های شایع را در توکسوپلاسموز اکتسابی و مادرزادیی شرح دهد.
5 داروهای لازم جهت درمان بیماران مبتلا به این دسته از تک یاخته ها را نام ببرد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اهمیت تک یاخته پلاسمودیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند نام پلاسمودیوم های عامل مالاریا در انسان را بیان کند
2 روش انتقال مالاریا را با توجه به چرخه زندگی توضیح دهد
3 محل استقرار پلاسمودیوم را در ارگانهای بدن انسان بیان کند
4 با توجه به ویژگی های پلاسمودیوم، مکانیسم بیماریزای آنها را توضیح دهد
5 دانشجو باید بتواند علایم بیماری مالاریا در انسان بیان کند.
6 داروهایی که در پیشگیری، درمان علایم و درمان قطعی بیماری مالاریا استفاده می شود را نام ببرد.


رفرنس ها :
1. انگل شناسی پزشکی مارکل 2. انگل شناسی پزشکی نووابرون 3 بیماریهای انگلی در ایران جلد 4. بیماریهای انگلی در ایران جلد 5. کرم شناسی پزشکی دکتر ارفع 5. تک یاخته شناسی دکتر غروی