اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نرگس اسکندری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : کاراموزی بهداشت باروری، مادر، کودک و تنظیم خانواده
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: DOPS، شفاهی
اجزاءنمره نهائی
انجام تکالیف و وظایف محوله و مشارکت در پرسش و پاسخ:20درصد
انجام مراقبت های مربوط به مراجعین:50درصد
حضور منظم و رعایت نظم:5درصد
امتحان پایان ترم:25درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-آموزش مهارت بالینی روی بیمار - آموزش مهارت های ارتباطی - پرسش و پاسخ از دانشجواستاد محور و دانشجو محور -حضور به موقع در محل کارآموزی -مشارکت فعال در پرسش و پاسخ -پوشیدن لباس فرم تعیین شده -پیروی از مقررات مخصوص درمانگاه -گرفتن شرح حال، تشکیل پرونده، انجام معاینات فیزیکی و مامایی، تشخیص و ارائه برنامه درمانی و مراقبتی در مورد وضعیت بارداری -مشارکت فعال در بحث های گروهی -تهیه و ارائه پمفلت آموزشی مرتبط با ارائه خدمات مامایی شرکت در آزمون
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اهداف کارآموزی و آشنایی با گرفتن شرح حال از بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک شرح حال صحیح و کامل از بیمار بگیرد
2 خانم باردار را به طور کامل معاینه نماید
3 با بیمار ارتباط مناسب برقرار کند.
4 وظایف خود در طی دوره را نام ببرد
5 قدرت همکاری و کار کردن بصورت تیم بهداشتی را در حضور مربی اجرا نماید.
6 احساس مسئولیت و وقت شناسی می کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های لازم در خانم باردار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مانورهای لئوپلد را بطور کامل و به تنهایی انجام دهد.
2 تعداد ضربان قلب جنین را در یک دقیقه کامل بشمارد.
3 موارد غیر طبیعی حاصل از معاینه را گزارش نماید.
4 آزمایشات روتین ( معمول) و آزمایشات لازم در طی حاملگی را بطور کامل درخواست نماید.
5 آزمایشات روتین ( معمول) و آزمایشات لازم در طی حاملگی را بطور صحیح تفسیر نماید.
6 موارد غیر طبیعی را به مربی گزارش نماید
7 موارد غیرطبیعی را ارجاع دهد
8 پرونده مراقبت های دوران بارداری را به طور صحیح و کامل تشکیل دهد
9 پرونده بیمار را مطالعه و به طور صحیح تکمیل نماید
10 آموزش های خودمراقبتی را به مادر باردار به طور کامل یادآوری نماید
11
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: ادامه آشنایی با مراقبت های لازم در خانم باردار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در هر مراجعه مادر باردار را از نظر شکایات شایع دوران بارداری بدون کمک مربی بررسی نماید.
2 در هر مراجعه موارد لازم را به مادر باردار توصیه نماید.
3 داروهای مکمل مورد نیاز در دوران بارداری را به مادر باردار در حضور مربی تجویز نماید.
4 علائم خطر بارداری را به مادر یاداوری کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های پس از زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از مادر زایمان کرده یک شرح حال را به صورت کامل و بدون کمک مربی بگیرد
2 مادر زایمان کرده را بدون کمک مربی به طور صحیح و کامل معاینه نماید
3 ازمایشات لازم را در حضور مربی با دقت درخواست نماید
4 موارد غیر طبیعی را به پزشک گزارش نماید.
5 در زمینه شیر دهی به زائو بدون کمک مربی و بطور خلاصه آموزش دهد.
6 به مادر زایمان کرده آموزش های لازم را ارائه دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با روش های جلوگیری ازبارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های جلوگیری از بارداری را نام ببرد
2 در مورد نحوه عملکرد هر یک از روش های جلوگیری از بارداری توضیحات را ارائه دهد
3 در مورد روش استفاده از هر یک از روش های جلوگیری از بارداری به طور کاملا درست توضیح دهد
4 در مورد اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های هر یک از روش های جلوگیری از بارداری به طور کاملا درست توضیح دهد
5 در جهت انتخاب یک روش مناسب به مراجعه کننده مشاوره لازم را ارئه دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جاگذاری ای یو دی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراجعه کننده مناسب برای جاگذاری ای یو دی را انتخاب نماید
2 قبل از جاگذاری وسیله شرح حال کاملی گرفته و معاینات لازم را انجام دهد
3 وسایل لازم برای جاگذاری ای یو دی را فراهم آورد
4 ای یو دی را به روش کاملا صحیح جاگذاری نماید
5 آموزش های لازم را به مراجعه کننده ارائه دهد
6 زمان مناسب برای مراجعه مجدد را یاداوری نماید
7 آی یو دی را با تکنیک صحیح خارج نماید
8
9
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با پاپ اسمیر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرایط لازم برای نمونه گیری را شرح دهد
2 مراجع را از نظر دارا بودن شرایط لازم برای نمونه گیری ارزیابی نماید
3 وسایل لازم برای نمونه گیری را فراهم آورد
4 نمونه گیری را به روش کاملا صحیح انجام دهد
5 جواب اسمیر را خوانده و به طور صحیح تفسیر نماید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت کودکان زیر 5 سال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برای کودکان زیر 5 سال پرونده مراقبت تشکیل دهد
2 پرونده کودک را مطالعه و به طور صحیح تکمیل نماید
3 وزن، قد و دور سر کودک را به روش کاملا صحیح اندازه گیری نماید
4 نمودار وزن، قد و دور سر کودک را ترسیم و به طور صحیح تفسیر نماید
5 برای مراجعات بعدی برنامه ریزی نماید
6 منحنی رشد را در کارت واکسیناسیون کودک به طور صحیح ترسیم نماید
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ادامه آشنایی با مراقبت کودکان زیر 5 سال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در مورد شیردهی صحیح از پستان به مادر اموزش دهد
2 در مورد تغذیه تکمیلی صحیح به مادر اموزش دهد
3 در موارد بیماری هایی از قبیل اسهال و برفک دهان آموزش های لازم را به مادر ارائه دهد
4 در مورد واکسیناسیون کودک آموزش های لازم را به مادر ارائه دهد
5 در مورد رشد و تکامل کودک آموزش های لازم را به مادر ارائه دهد


رفرنس ها :
بهداشت پارک، بارداری و زایمان ویلیامز، دستورالعمل های وزارتخانه