اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.9 تعداد جلسه 15
تعداد ساعات : 30
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Ospe
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
برگزاری Pre lab به منظور توضیح اساس و روش اجرای آزمایش‎ و اجرای عملی آن توسط دانشجویاناستاد محور و دانشجو محور تهیه گزارش کار در هر جلسه )(نمره گزارش کار 10 درصد از نمره نهایی می باشد شناسایی انگل ها در لامهای تهیه شده شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتودها کبدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی ترماتودها را در زیر لوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود کبدی فاسیولا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود کبدی دیکروسلیوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود کبدی کلونورکیس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتودهای روده ای و ریوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی ترماتودها روده ای و ریوی را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود رودهای فاسیولوپسیس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود روده ای هتروفیس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود ریوی پاراگونیموس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتود های خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی گونه های ترماتودها خونی را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود خونی شیستوزوما مانسونی را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود خونی شیستوزوما هماتوبیوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود خونی شیستوزوما ژاپونکوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با سستودهای روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی سستودها را در زیر لوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کرم بالغ، لارو ، تخم و بند بارور سستود روده ای تنیا ساژیناتا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو ، تخم و بند بارور سستود روده ای تنیا سولیوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو ، تخم و بند بارور سستود روده ای همینولپیس نانا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
5 مراحل کرم بالغ، لارو ، کپسول تخم و بند بارور سستود روده ای دیپلیدیوم کنینوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با سستودهای بافتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی سستودهای بافتی را تشخیص دهد.
2 کرم بالغ، سستود بافتی اکینوکوکوس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مرحله لاروی کیست هیداتید را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 ساختار کیست هیداتید را رسم و اجزایی آن را نام گذاری کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتود های روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی نماتودها را در زیر لوپ تشخیص دهد.
2 کرم های بالغ نر و ماده آسکاریس شناسایی کند
3 انواع تخم های آسکاریس ار در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم اکسیور را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
5 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم تریکوریس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتود های روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم انکیلوستوما را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم نکاتور را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 کرم بالغ ماده استرونژیلوئیدس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 انواع مراحل لاروی فیلاریفرم و رابدیتوئید استرونژیلوئیدس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتود های بافتی و فیلر ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند کرم های بالغ نر و ماده تریشنلا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 مرحله لاروی تریشنلا در عضلات را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مرحله لاروی میکرو فیلر را در خون زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 کرم پیوک و ناقل آن سیکلوپس را شناسایی کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با آمیب های دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند نام تک یاخته های آمیبی را از روی مورفولوژی آنها تشخیص دهد
2 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب انتاموبا هیتولیتیکا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب انتاموبا کلی را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب اندولیماکس نانا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
5 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب یدوموبا بوتچلی را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران دستگاه گوارش و سایر حفرات بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی تاژکداران دستگاه گوارش و سایر نقاط بدن را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کیست و تروفوزوئیت تاژکدار ژیاردیا لامبلیا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 مراحل کیست و تروفوزوئیت تاژکدار کیلومستیکس را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 مرحله تروفوزوئیت تاژکدار دی انتاموبا و تریکوموناس را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران خون و بافت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی تاژکداران خون و بافت را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 آماستیگوت های لیشمانیا داخل نمونه زخم را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 پروماستیگوت های لیشمانیا را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 تریپانوزومای تاژکدار خونی (آمریکایی و آفریقایی) را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کوکسیدیاها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کوکسیدیا دستگاه گوارش را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
2 مورفولوژی توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 اشکال مختلف توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 ااسیست های کریپتوسپوریدیوم و ایزوسپورا را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انگلهای پلاسمودیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انشجو باید بتواند شکل رینگ فرم پلاسمودیوم ویواکس را در گسترش نازک خون شناسایی کند 2
2 فرم آموبوئیدی پلاسمودیوم ویواکس ها را در گسترش نازک خون تشخیص دهد
3 اشکال اختصاصی گامتوسیت های پلاسمودیوم ویواکس را در گسترش نازک خون شناسایی کند
4 4 اشکال اختصاصی پلاسمودیوم اواله را در گسترش نازک خون شناسایی کند
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انگلهای پلاسمودیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند اشکال رینگ فرم پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش نازک خون شناسایی کند
2 اشکال گامت های پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش نازک خون شناسایی کند
3 مراحل مختلف پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش ضخیم خون تشخیص دهد
4 اشکال اختصاصی پلاسمودیوم مالاریه را در گسترش نازک خون شناسایی کند
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: جلسه پایانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در این جلسه امتحان درس بصورت ایستگاهی برگزار می شود


رفرنس ها :
Atlas of medical helminthology & protozoology اصول تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی تالیف دکتر غروی تشخیص آزمایشگاهی بیماری های انگلی در انسان تالیف دکتر عبدالهی