اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : کوروش جودکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : نشانه شناسی و معاینات بالینی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 13
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:85درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی-پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس درس انجام دادن تکالیف محول شده.
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: مقدمه ای بر نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی شروع و پایان مصاحبه و بیمار را توضیح دهد.
2 روش های معاینه فیزیکی را ذکر کند
3 طریقه نوشت پرونده بیمار را توضیح دهد
4 نحوه ی نوشتن خلاصه شرح حال بیمار را توضیح دهد.
5 نحوه ی نوشتن گزارش روزانه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی گرفتن شرح حال بیمار را توضیح دهد.
2 بتواند چگونگی ثبت درست مشخصات بیمار را توضیح دهد.
3 بتواند چگونگی ثبت درست زمان شروع و پایان مصاحبه را توضیح دهد.
4 بتواند نحوه ی ثبت درست شکایت اصلی بیمار را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند نحوه ی ثبت صحیح بیماریهای قبلی مددجو را توضیح دهد.
2 بتواند نحوه ی ثبت صحیح مصرف داروهای قبلی توسط مددجو را شرح دهد.
3 بتواند نحوه ثبت صحیح وضعیت سلامت مددجو و اعتیاد وی را ثبت کند.
4 بتواند نحوه ی ثبت صحیح تصادفات، اعمال جراحی و آلرژی های مددجو را توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند چگونگی ثبت درست سوابق فامیلی فرد را از نظر بیماری های مهم توضیح دهد.
2 بتواند وسایل و تجهزات مهم برای معاینه فیزیکی را توضیح دهد
3 بتواند وضعیت های بیمار در زمان معاینات مختلف را توضیح دهد
4 بتواند وضعیت هوشیاری بیماران را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند نحوه اندازه گیری فشار خون را به درستی توضیح دهد.
2 بتواند نحوه اندازه گیری نبض را به درستی توضیح دهد.
3 بتواند نحوه اندازه گیری درجه حرارات را به درستی توضیح دهد.
4 بتواند نحوه اندازه گیری تعداد تنفس را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی سیستم قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لمس قفسه سینه و قلب را به درستی توضیح دهد.
2 کنترل نبض های محیطی و محل اندازه گیری آنها را به درستی توضیح دهد
3 دق کردن قفسه سینه را به درستی توضیح دهد.
4 صداهای طبیعی قلب را در دق کردن توضیح دهد
5 صداهای غیر طبیعی قلب را در دق کردن توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی سیستم قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی اندازه گیری فشار ورید ژوگولار را توضیح دهد.
2 علت های افزایش و کاهش فشار ورید ژوگولار را توضیح دهد
3 علایم و نشانه های بیماری های عروق شریانی را توضیح دهد.
4 علایم و نشانه های بیماری های عروق وریدی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی سیستم قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی انجام سمع درست قلب را توضیح دهد
2 صداهای طبیعی قلب در سمع کردن را توضیح دهد
3 صداهای غیر طبیعی قلب در سمع کردن را توضیح دهد
4 بتواند نحوه ی کنترل صداهای آئورتی و پولمونری را توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتوان علایم و نشانه های غیر طبیعی سیستم مغز و اعصاب را توضیح دهد.
2 نحوه ی کنترل سطح هوشیاری با معیارهای مختلف را توضیح دهد.
3 بتواند دوازده زوج اعصاب جمجمه ای را معاینه کند.
4 بتواند اختلال در هریک از دوازده زوج اعصاب جمجمه ای را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه مشاهده و لمس سر و صورت را توضیح دهد.
2 بتواند معاینات مربوط به مخچه را توضیح دهد.
3 بتواند نحوه ی چک کردن انواع حافظه را توضیح دهد
4 بتواند علایم و نشانه های بیماری های دژنراتیو مغز و نخاع را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی سیستم گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی مشاهده شکم را به درستی توضیح دهد.
2 نحوه ی سمع شکم را به درستی توضیح دهد
3 نحوه ی لمس شکم را به درستی توضیح دهد.
4 نحوه ی دق شکم را به درستی توضیح دهد.
5 علایم و نشانه های آپتندیسیت را توضیح دهد
6 علایم و نشانه های کوله سیستیت را توضیح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی سیستم تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی مشاهده قفسه سینه را به درستی توضیح دهد.
2 نحوه ی لمس قفسه سینه را به درستی توضیح دهد.
3 نحوه ی سمع قفسه سینه را به درستی توضیح دهد.
4 نحوه ی دق کردن قفسه سینه را به درستی توضیح دهد.
5 صداهای طبیعی تنفسی را توضیح دهد
6 صداهای غیر طبیعی سیستم تنفس را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: نشانه شناسی و معاینه فیزیکی پوست و مو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی مشاهده پوست و مو را به درستی توضیح دهد
2 نحوه ی لمس پوست و مو را به درستی توضیح دهد.
3 نحوه ی معاینه ناخن ها را از نظر وجود هر نوع وضعیت غیر نرمال توضیح دهد
4 وضعیت های غیر طبیعی در پوست را توضیح دهد.


رفرنس ها :
نشانه شناسی و معاینه فیزیکی برای پرستاران