اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ایمانه خاکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری بهداشت مادر ونوزاد(1)
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:60درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مهارت ارتباطی بالینی روی بیمار کنترل فعالیت های دانشجو و تذکر موارد خطادانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) در این کاراموزی بر کاربرد فرایند پرستاری با استفاده از روش های تفکر انتقادی، مراقبت جامع پرستاری از زنان متعلق به خانواده های دارای فرهنگ های متفاوت تاکید می شود. به علاوه سیاست بهداشتی و راهبرد قانونی و اخلاقی مربوط به مسائل زنان در سیستم مراقبتهای بهداشتی نیز مورد تاکید قرار می گیرد.
کتاب
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی مادران باردار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مادر باردار ارتباط موثر برقرار کند و شرح حال کاملی بگیرد.
2 معاینات مامایی را بطور کامل انجام دهد.
3 علایم حیاتی مادر را چک کند و مراقبتهای معمول مامایی را انجام دهد .
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: بررسی تست های آزمایشگاهی و سونوگرافی و شناخت موارد غیر طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تست های پاراکلینیکی را بررسی کرده و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد.
2 تست های آزمایشگاهی معمول مانند: CBC, TSH, FBS, BUN,Cr و... را تفسیر کند.
3 سونوگرافی را بررسی کرده و برای مادر شرح دهد.
4 در موارد غیرطبیعی بودن تست ها و سونوگرافی آموزش های لازم را به مادر باردار بدهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: محاسبه سن بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مانورهای لئوپولد را جهت اندازه گیری سن جنین انجام دهد.
2 موارد غیر طبیعی رشد جنین را تشخیص دهد.
3 سن بارداری را با استفاده از سونوگرافی محاسبه کند.
4
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آموزش تغذیه به مادران باردار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به مادران باردار رژیم غذایی صحیح را آموزش دهد.
2 عوامل خطر تغذیه ای را به مادران آموزش دهد.
3 گروه های اصلی تغذیه ای را با تاکید بر رعایت انها برای مادران کامل توضیح دهد.
4
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: انجام مراقبت های دوران بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با توجه به سن بارداری مراقبت های معمول را انجام دهد.
2 علائم خطر دوران بارداری را به مادران آموزش دهد.
3 آموزشهای لازم در هر مراقبت را به مادران انجام دهد.
4 در دادن دارو شرایط استریل را رعایت کند.
5 به مادر باردار آموزش لازم در مورد مراقبت از خود (بهداشت فردی، مراقبت از دندان ها، مسافرت و....) بدهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: شناخت موارد پرخطر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند موارد پرخطر در مادر مانند: پرگلمسی، دیابت و ... را تشخیص دهد.
2 در موارد پرخطر مادر را به پزشک متخصص ارجاع دهد.
3 آموزش های لازم در موارد پرخطر را به مادر بدهد.
4 در مراقبت از نوزاد اعتماد به نفس داشته باشد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: شرکت در پرسش و پاسخ و کنفرانس های تعیین شده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مباحث تعیین شده جهت بحث گروهی و کنفرانس را مطالعه کرده و ارائه دهد.
2 وضعیت سلامت مادر باردار را به دقت برای هم گروهی های خود در پایان هر روز کاراموزی توضیح دهد.
3 در ابتدای هر روز کار اموزی حداقل یک مورد شرح حال کامل تهیه کند.
4 در انتهای هر روز کیس برسی شده را به طور کامل گزارش کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آموزش غربالگری و واکسیناسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت انجام غربالگری دوران بارداری را برای مادران شرح دهد.
2 به مادران زمان دقیق انجام غربالگری را کامل آموزش دهد.
3 به مادران زمان انجام واکسیناسیون را کامل آموزش دهد.
4 اطلاعات کافی در مورد زمان تزریق واکسن کزاز و عوارض شایع آنها داشته باشد و در اختیار مادران قرار دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ارتباط مناسب با مادر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نسبت به برقراری ارتباط با مادر علاقه نشان دهد.
2 از مهارتهای کلامی و غیر کلامی استفاده کند.
3 نیازهای آموزشی مادر باردار را تعیین کند.
4 از لمس کودک به جا و مناسب استفاده کند.


رفرنس ها :
- Cunningham, Leveno, Bloom et al.(2010) Williams obstetrics. 23nd ed. New York MC Grawhill. - Diane M. Fraser and Maureen D. Raynor, MA,. Myles' Textbook for Midwives Evolve, (2013)15th Edition. - Danakas , ueorget . & Marcello pietrantion . (2010) .Practical Guied to the care of the gynecologic / obstetric patient . Copyright , By mosby-year Book , Inc .